วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วัดพระบาทมิ่งเมือง ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แต่เดิมเป็นวัดราษฎร์ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกฐานะวัดพระบาทมิ่งเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
พระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดแพร่
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพระบาท
ที่ตั้งถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ประเภทพระอารามหลวง
เจ้าอาวาสพระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต)
ความพิเศษเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาใน จังหวัดแพร่
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระบาทมิ่งเมืองมาจากสองวัดรวมกัน ได้แก่ วัดพระบาท และวัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ห่างกันเพียงมีถนน กั้นเท่านั้น วัดพระบาทเป็นวัดของพระยาอุปราชหรือเจ้าหอหน้า ส่วนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครแพร่ เมื่อเมืองนครแพร่ถูกล้มเลิกระบบเจ้าผู้ครองนคร วัดทั้งสองก็ถูกทอดทิ้งอยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก กระทั่งคณะกรมการจังหวัดเห็นสมควรรวมสองวัดเข้าด้วยกัน ให้ชื่อว่า วัดพระบาทมิ่งเมือง

วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ และยังมีพระเจดีย์มิ่งเมือง ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีรอย พระพุทธบาทจำลองอยู่ภายใน นอกจากนี้วัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารยาขอบอนุสรณ์เพื่อระลึกถึง "ยาขอบ"หรือ นายโชติ แพร่พันธุ์ นักเขียนผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นทายาทเจ้านครเมืองแพร่องค์สุดท้าย

รายนามเจ้าอาวาส แก้

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
วัดพระบาท
1 พระครูพุทธวงษาจารย์ (ทองคำ พุทฺธวโส) พ.ศ. 2410 — 2455
2 พระปลัดคันธะ คนฺธวิชโย พ.ศ. 2455 — 2464
3 พระอธิการคำลือ กญจโน พ.ศ. 2464 — 2474
4 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) พ.ศ. 2474 — 2492
วัดมิ่งเมือง
1 ครูบามณีวรรณ พ.ศ. 2365 — 2387
2 ครูบาวงษ์ พ.ศ. 2387 — 2420
3 ครูบาไชยลังการ์ พ.ศ. 2420 — 2462
4 พระครูมหาญาณสิทธิ์ (โท้ กญฺจโน) พ.ศ. 2462 — 2488
5 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) พ.ศ. 2488 — 2491
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
1 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) พ.ศ. 2492 — 2518
2 พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) พ.ศ. 2518 — 2554
3 พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้