พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) [1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์, รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[2] ฝ่ายมหานิกาย

พระครูปริยัติกิจธำรง
(สมหวัง อคฺคเสโน)
พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง).jpg
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2506
อายุ59
อุปสมบท4 มีนาคม พ.ศ. 2528
พรรษา37
วัดวัดกลางสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก ,ป.ธ.4,พธ.บ. (การบริหารการศึกษา),ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์),กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ และ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

ชาตภูมิแก้ไข

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)[3] นามเดิมชื่อ สมหวัง วิ่งรัมย์ เกิดเมื่อวันที่14 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ที่ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบทแก้ไข

การศึกษา/วิทยฐานะแก้ไข

แผนกนักธรรม-บาลี

แผนกสามัญศึกษา

งานปกครองแก้ไข

งานการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2532 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2533 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมอาสา ประจำจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2532 เป็นกรรมการควบคุมสอบธรรมสนามหลวง หน่วยสอบวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539-2540 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดกลางสุรินทร์
 • พ.ศ. 2536-2539 เป็นกรรมการและเลขานุการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ สนามสอบวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นกรรมการการควบคุมการสอบบาลีสนามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ สนามสอบวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540 เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2541 เป็นผู้จัดการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2540-2547 เป็นรองประธานกรรมการควบคุมสอบธรรมสนามหลวงหน่วยสอบวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน เป็นสำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน เป็นตัวแทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหน่วยสอบวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน เป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง สนามสอบวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2545 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

งานการเผยแผ่แก้ไข

 • พ.ศ. 2545 เป็นรองพระธรรมทูตประจำอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2545 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสรภัญญะของจังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2545 เข้ารับการอบรมพระนักเทศน์ส่วนภูมิภาคหนตะวันออก รุ่น 1
 • พ.ศ. 2545-2549 เป็นวิทยากรบรรยายคุณธรรมสำหรับประชาชน ในโครงการธรรมจารึกสู่ประชาชน ของโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2545 เป็นวิทยากรบรรยายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2545 เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2545 เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วัดโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2546 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านงานเผยแผ่และการศึกษาให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสโซนทิศใต้ ณ วัดสุวรรณวิจิตร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์โซนทิศเหนือ ณ วัดเหนือ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานให้แก่นักเรียนโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดโคกบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2546 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง คุณธรรมสำหรับเยาวชน ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2546 เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง คุณธรรมสำหรับเยาวชน ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ณ โรงเรียนแนงมุดวิทยา ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการจัดงานโครงการปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2548 เป็นคณะกรรมการจัดงานเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมเกียรติ เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ มีพระสงฆ์ เข้าร่วมการจำนวน 3,500 รูป ฆราวาส จำนวน 4,000 คน
 • พ.ศ. 2548 เป็นวิทยากรให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ณ โรงเรียนเกษมการ์เด็นท์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2548 เป็นวิทยากรร่วมเสวนาของศูนย์การศึกษานอกเรียนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ณ โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2548 เป็นวิทยากรร่วมเสวนาของวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ในกิจกรรมศาสนิก-สัมพันธ์ ณ โรงแรมเพชรเกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2550 เป็นวิทยากรบรรยายคุณธรรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงแรมเพชรเกษม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2550 เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2550 เป็นวิทยากรอบรมคุณคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดนาโพธิ์ ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2550 เป็นวิทยากรบรรยายด้านวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดไตรมิตร ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2550 เป็นคณะกรรมการจัดงาน แห่เทียนพรรษ 80 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาแห่งแผ่นดิน ณ ศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกิจกรรมด้านการเผยแผ่ คือ กิจกรรมนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนา บรรยายธรรม ประกวดตกหมู่บูชา เป็นต้น
 • พ.ศ. 2550 เป็นกรรมการการดำเนินการโครงการธรรมะกับชีวิต คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์

งานสาธารณูปการแก้ไข

งานสาธารณสงเคราะห์แก้ไข

 • พ.ศ. 2553 ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ อันเนื่องจาก สงครามชายแดนไทย-กัมพูชา ปี พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2554 ตั้งศูนย์รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย ณ วัดกลางสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางปี พ.ศ. 2554

งานพิเศษ/การศึกษาพิเศษแก้ไข

รางวัลแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://www.facebook.com/787082808014476/photos/a.905256532863769.1073741866.787082808014476/905256779530411/?type=3&theater
 2. http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=7760
 3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966157473458004&set=a.549280435145712.1073741951.100001912807249&type=3&theater
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-26. สืบค้นเมื่อ 2014-09-25.
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410232845939230&set=pcb.1410232929272555&type=1&theater
 6. https://www.youtube.com/watch?v=aZa_djobyJo
 7. http://mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/c_21300860_494%20%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%98%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1351833108258595&set=pcb.1351833598258546&type=3&theater
 9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1887163798263962&set=pcb.1887163831597292&type=3&theater
 10. |ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2542 หน้าที่ 50 พระมหาสมหวัง 4 ประโยค วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปริยัติกิจธำรง
 11. [http://ubon.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=5068[ลิงก์เสีย]
 12. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202457032745717&set=a.1419836834540.49745.1791248102&type=1&theater

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)   เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
(พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
  ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)   เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
(พ.ศ. 2557 - 2560)
  พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตฺปญฺโญ),ดร.
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร)   รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
  ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
-   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
  พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ,ดร.