อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม (อังกฤษ: Patriarch of Jerusalem) คือประมุขฝ่ายคริสตจักรประจำกรุงเยรูซาเลม นับเป็นตำแหน่งอัครบิดรสำคัญ 1 ใน 5 ตำแหน่งตามหลักเบญจาธิปไตยของคริสตจักร (อีก 4 ตำแหน่ง ได้แก่ โรม คอนสแตนติโนเปิล อะเล็กซานเดรีย และแอนติออก ตามลำดับ) เชื่อว่าเป็นตำแหน่งที่สืบมาจากนักบุญยากอบผู้ชอบธรรม

อัครบิดร
แห่งเยรูซาเลม
มุขนายก
ออร์ทอดอกซ์
[[File:|120px]]
องค์ปัจจุบัน
เธโอฟิลอสที่ 3 แห่งเยรูซาเลม
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 22 พฤศจิกายน 2005

การเรียก
มุขมณฑล เขตอัครบิดรเยรูซาเลม
อาสนวิหาร โบสถ์พระคูหาศักดิ์สิทธิ์
องค์แรก: นักบุญยากอบผู้ชอบธรรม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: ค.ศ. 33
ที่พำนัก: กรุงเยรูซาเลม

เว็บไซต์: http://www.jerusalem-patriarchate.info/

ประวัติ แก้

เดิมในคริสตจักรมีออัครบิดร 3 ตำแหน่ง คือ อัครบิดรแห่งโรม อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย และอัครบิดรแห่งแอนติออก ต่อมาได้มีมติจากสังคายนาแห่งแคลซีดันให้มีอัครบิดรแห่งเยรูซาเลมและอัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล แยกออกจากอัครบิดรแห่งแอนติออก[1]

ปัจจุบันมี 5 คริสตจักรที่ตั้งตำแหน่งอัครบิดรแห่งเยรูซาเลม ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีบิชอปแองกลิคันแห่งเยรูซาเลม ซึ่งทางแองกลิคันคอมมิวเนียนตั้งขึ้นเพื่อปกครองในคริสตจักรแองกลิคันในกรุงเยรูซาเลม

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเททพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 582-3