สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นราชทินนามสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ เริ่มพระราชทานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบันมีพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นี้รวมทั้ง 3 รูป

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง

ตั้งแต่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
การเรียกขานท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
ที่พำนักพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)
สถาปนา5 ธันวาคม พ.ศ. 2532
เงินเดือน27,400 บาท[1]

ฐานานุกรมแก้ไข

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป ดังนี้[2]

  • พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ ญาณโกศล วิมลศีลขันธสุนทร บวรมหาคณาธิการนายก ปิฎกธรรมบัณฑิต

ผู้ได้รับสมณศักดิ์แก้ไข

ปัจจุบันมีพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นี้รวมทั้ง 3 รูป ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ช่วงเวลาที่ดำรงสมณศักดิ์
1 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2532 - 2537
2 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2543 - 2550
3 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วัดพิชยญาติการามวรวิหาร พ.ศ. 2554 - 2562

อ้างอิงแก้ไข

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๙, ตอนที่ ๘ ข, ๕ มีนาคม ๒๕๕๕, หน้า ๓