พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต)

พระสาสนโสภณ นามเดิม เอื้อน สุดเฉลียว ฉายา ชินทตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และอดีตเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)

พระสาสนโสภณ

(เอื้อน ชินทตฺโต)
ส่วนบุคคล
เกิด12 ธันวาคม พ.ศ. 2442 (78 ปี 229 วัน ปี)
มรณภาพ29 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร
บรรพชาพ.ศ. 2457
อุปสมบท3 กรกฎาคม พ.ศ. 2462
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)

ประวัติ แก้

พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า เอื้อน สุดเฉลียว เกิดเมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2442 เวลา 07:00 น. ตรงกับวันแรม 10 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน ภูมิลำเนาอยู่บ้านทับช้าง แขวงคลองประเวศ เขตพระโขนง (ปัจจุบันคือแขวงประเวศ เขตประเวศ) กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรนายนิ่ม กับนางเยื้อน สุดเฉลียว

พ.ศ. 2457 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วอุปสมบทเป็นพระภิกษุในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 เวลา 14.08 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า ชินทตฺโต

บวชแล้วได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 7 ประโยค

สมณศักดิ์ แก้

 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2480 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิวงศ์[1]
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุระบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เสมอพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระชินทัตตกวี ศรีวิสุทธิคณาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธัชมุนี ตรีปิฎกธาดา ศีลาจารคุณาภรณ์ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นพระราชาคณะเทียบชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระมหารัชชมังคลาจารย์ ตรีปิฏกาลังการวิภูสิต วิจิตรปฏิภาณธรรมภาณี พรหมจารีพรตนิวิฏฐ์ พุทธศาสนกิจคณาธิกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะที่ พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุล ตรีปิฎกคุณประสาธนวิภูสิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[6]

มรณภาพ แก้

พระสาสนโสภณ อาพาธด้วยโรคเบาหวานมาหลายปี จนกระทั่งวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาพบว่ามีมะเร็งปอดและเชือลามไปที่สมอง จึงรับการผ่าตัดสมองในวันที่ 6 มิถุนายน ศกนั้น คืนวันที่ 19 มิถุนายน มีเลือดออกจากกระเพาะอาหารมาก รับการรักษาแล้วอาการดีขึ้น จนเวลา 14.00 น. วันต่อมามีเลือดออกอีก จึงต้องผ่าตัดกระเพาะอาหาร และมีโรคหัวใจและโรคปอดแทรกซ้อน จนท่านไม่รู้สึกตัวและถึงแก่มรณภาพเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด ในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 08.05 น. สิริอายุได้ 78 ปี 229 วัน ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลากวีนิรมิต และได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมประกอบศพในวันที่ 30 กรกฎาคม

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปพระราชทานเพลิงศพพระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส[7]

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 54, ตอน 0 ง, 21 มีนาคม 2480, หน้า 3233
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 66, ตอน 66, 6 ธันวาคม 2492, หน้า 5,401-5
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 72, ตอนที่ 95 ง, 12 ธันวาคม 2498, หน้า 3,006
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 84, ตอน 107 ง, 17 ธันวาคม 2500, หน้า 2,946
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 88, ตอน 151 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2514, หน้า
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 89, ตอน 202 ก ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2515, หน้า 13-16
 7. ธรรมกถา, หน้า
บรรณานุกรม
 • กรมศิลปากร. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 450 หน้า. หน้า 174-177. ISBN 974-417-530-3
 • คณะสงฆ์วัดศีลขันธาราม. ธรรมกถา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2521. 140 หน้า. [คณะสงฆ์วัดศีลขันธาราม พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ (พระสาสนโสภณ (ชินทตฺโต เอื้อน สุดเฉลียว))]
 • สุเชาว์ พลอยชุม. ตำนานพระสาสนโสภณ. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553. 159 หน้า. หน้า 103-109. [ที่ระลึกในการเชิญหิรัญบัฏมาถวาย พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิจวณฺโณ) 24 มิถุนายน 2553]


ก่อนหน้า พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) ถัดไป
พระสาสนโสภณ (เจริญ สุวฑฺฒโน)   พระสาสนโสภณ
(พ.ศ. 2515–2521)
  พระสาสนโสภณ (นิรันตร์ นิรนฺตโร)