พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย)

พระสาสนโสภณ ฉายา ภทฺทิโย (นามเดิม: ใย สุขสิงห์; 27 ธันวาคม พ.ศ. 2443 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2541) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร รองแม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)

พระสาสนโสภณ
(ใย ภทฺทิโย)
เกิด27 ธันวาคม พ.ศ. 2443
มรณภาพ26 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
อายุ97 ปี 211 วัน
พรรษา59
วัดวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วุฒินักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม 4 ประโยค
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
รองแม่กองบาลีสนามหลวง
เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

ชาติกำเนิดแก้ไข

พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า ใย สุขสิงห์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2443 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด เป็นบุตรของนายอวบ-นางหยาด สุขสิงห์ ชาติภูมิอยู่ที่ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี[1]

อุปสมบทแก้ไข

นายใย สุขสิงห์ ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอุปัชฌาย์[1]

ต่อมาในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอุดมศีลคุณ (อิน อคฺคิทตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (เทียน ปภสฺสโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ภทฺทิโย[1]

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งแก้ไข

ลำดับสมณศักดิ์แก้ไข

มรณภาพแก้ไข

พระสาสณโสภณ ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว สิริอายุได้ 98 ปี พรรษา 78 และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวง หน้าพลับอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2542[1]

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส
  2. ราชกิจจานุเบกษา, รายนามพระภิกษุสามเณรที่สอบไล่พระปริยัติธรรมได้ ในพุทธศักราช ๒๔๗๑ ซึ่งได้รับพระราชทานพัดยศ๙นนิตยภัตต์ แผนกทรงตั้ง, เล่ม ๔๖, ตอน ง, ๒ มิถุนายน ๒๔๗๒, หน้า ๖๖๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๖๗, ตอนที่ ๖๗, ๑๒ ธันวาคม ๒๔๙๓, หน้า ๖๓๒๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ฉบับพิเศษ, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒, หน้า ๙
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๓, ตอนที่ ๑๑๔ ฉบับพิเศษ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙, หน้า ๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ฉบับพิเศษ, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๑
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๓-๖
บรรณานุกรม
  • ประวัติวัดเทพศิรินทราวาส. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2442. [อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (ใน ภทฺทิโย)]
  • สุเชาว์ พลอยชุม. ตำนานพระสาสนโสภณ. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553. 159 หน้า. หน้า 103-109. [ที่ระลึกในการเชิญหิรัญบัฏมาถวาย พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิจวณฺโณ) 24 มิถุนายน 2553]