มหาวิหารรอง (ละติน: Basilica minor) คือคริสต์ศาสนสถานสำคัญชนิดหนึ่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิก มีสถานะต่ำกว่ามหาวิหารเอก โบสถ์คริสต์ใด ๆ จะได้รับสถานะเป็นมหาวิหารได้ก็ต่อเมื่อได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากพระสันตะปาปา หรือเป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามว่ามหาวิหารมาเนิ่นนานแล้ว[1]

คำว่า "บาซิลิกา" เดิมใช้หมายถึงอาคารที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ อาคารลักษณะนี้มักใช้เป็นอาสนวิหารประจำตำแหน่งของมุขนายก ทำให้ต่อมาบาซิลิกามักใช้หมายถึงมหาวิหาร

สถิติ แก้

ตามสถิติที่รวบรวมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2008 พบว่ามีมหาวิหารรองอยู่ทั้งสิ้น 1,584 แห่งทั่วโลก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ในแต่ละประเทศมีจำนวนมหาวิหารดังนี้[2]

ในทวีปอเมริกามีมหาวิหารดังนี้

ในทวีปเอเชีย

อ้างอิง แก้