พระพรหมมุนี เป็นราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรองรูปหนึ่ง ปัจจุบันพระราชทานเฉพาะแก่พระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันพระภิกษุที่ได้รับการสถาปนาที่พระพรหมมุนี เป็นรูปที่28

พระพรหมมุนี
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)
ตั้งแต่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระพรหมมุนี
สถาปนาพ.ศ. 2325

ประวัติ

แก้

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา "พระพรหมมุนี" เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะในคณะคามวาสีฝ่ายซ้ายอยู่วัดราชประดิษฐาน ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นพระราชาคณะในคณะใต้ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้เลื่อนพระญาณไตรโลก วัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นพระพรหมมุนีรูปแรก มีศักดิ์เสมอสูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม แต่ต่ำกว่าชั้นเจ้าคณะรอง ถึงปี พ.ศ. 2437 จึงโปรดให้สถาปนาพระพรหมมุนีเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัตร นับแต่นั้นมา[1]

ฐานานุกรม

แก้

พระราชาคณะเจ้าคณะรองที่พระพรหมมุนี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ดังนี้

  • พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ สมบูรณ์คณาธิปัติ วินยานุวรรตสังฆานุนายก ปิฎกธรรมบัณฑิต

ผู้ได้รับสมณศักดิ์

แก้
ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ หมายเหตุ
1 พระพรหมมุนี วัดราชบุรณราชวรวิหาร 2325 – พ.ศ. ?
2 พระพรหมมุนี (อาจ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. ? – ? ต่อมาเป็นสมเด็จพระพนรัตน แล้วถูกถอดจากสมณศักดิ์
3 พระพรหมมุนี (ด่อน) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พ.ศ. ? – 2359 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
4 พระพรหมมุนี (นาค) วัดราชบุรณราชวรวิหาร 2359 – พ.ศ. ? สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
5 พระพรหมมุนี (พร) วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. ? – 2373 สุดท้ายเป็นพระพิมลธรรม
6 พระพรหมมุนี (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 2373 – 2386 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
7 พระพรหมมุนี (ถึก) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 2386 – 2394 สุดท้ายเป็นพระธรรมอุดม
8 พระพรหมมนี (ยิ้ม) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 2394 – 2400 สุดท้ายเป็นพระพิมลธรรม
9 พระพรหมมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร 2400 – 2415 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระวันรัต
10 พระพรหมมุนี (ศรี อโนมสิริ) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร 2415 – 2430 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
11 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2430 – 2436 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
12 พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 2431 – 2441
13 พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร) วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 2442 – 2443
14 พระพรหมมุนี (เขียว จนฺทสิริ) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 2443 – 2448 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์
15 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2449 – 2453 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
16 พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 2455 – 2466 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
17 พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2468 – 2484
18 พระพรหมมุนี (อ้วน ติสโส) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 2475 – 2482 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
19 พระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 2482 – 2490 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระสังฆราช
20 พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2492 – 2504
21 พระพรหมมุนี (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2504 – 2508 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
22 พระพรหมมุนี (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร 2509 – 2518 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
23 พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม 2519 – 2532 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
24 พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2532 – 2537
25 พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 2538 – 2543
26 พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2543 – 2552 สุดท้ายเป็นสมเด็จพระวันรัต
27 พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร 2553 – 2562 ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
28 พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 2562 – ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. หน้า 10. ISBN 974-417-530-3