พระธรรมวโรดม เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ปัจจุบันพระราชทานเฉพาะแก่พระเถระฝ่ายมหานิกาย

พระธรรมวโรดม
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ว่าง
ตั้งแต่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
การเรียกขานท่านเจ้าคุณ
จวนพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตลอดพระชีพ หรือ ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระธรรมโคดม
สถาปนาไม่ปรากฎ

ประวัติ

แก้

"พระธรรมวโรดม" เดิมเรียกว่า "พระธรรมโคดม" เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองในคณะคามวาสีฝ่ายขวาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์จึงเปลี่ยนเป็นเจ้าคณะรองในคณะใต้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้แก้ราชทินนามเป็น "พระธรรมอุดม" เพื่อไม่ให้พ้องกับพระนามของพระโคตมพุทธเจ้า จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แก้ราชทินนามอีกเป็น "พระธรรมวโรดม" จนถึงปัจจุบัน

ฐานานุกรม

แก้

ผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม สามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป คือ

  • พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วิบุลคณิสสร ธุราทรมหานุนายก

ผู้ได้รับสมณศักดิ์

แก้

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระเถระได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์
1 พระธรรมโคดม (ไม่ปรากฏ) ?
2 พระธรรมอุดม (ชู) วัดราชบุรณราชวรวิหาร ?
3 พระธรรมอุดม (ทองดี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พ.ศ. ???? - 2363
4 พระธรรมอุดม วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2363 - ????
5 พระธรรมอุดม (นาค) วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. ???? - 2373
6 พระธรรมอุดม (ฤกษ์) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พ.ศ. 2373 - 2386
7 พระธรรมอุดม (เซ่ง) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2386 - 2394
8 พระธรรมอุดม (ถึก) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2394 - 2396
9 พระธรรมวโรดม (สมบุรณ์) วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. 2397 - 2415
10 พระสาสนโสภณที่พระธรรมวโรดม (สา ปุสฺสเทโว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2415 - 2422
11 พระธรรมวโรดม (แดง สีลวฑฺฒโน) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2422 - 2434
12 พระธรรมวโรดม (แสง ปญฺญาทีโป) วัดราชบุรณราชวรวิหาร พ.ศ. 2434 - 2437
13 พระธรรมวโรดม (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร พ.ศ. 2437 - 2444
14 พระธรรมวโรดม (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2445 - 2465
15 พระธรรมวโรดม (เข้ม ธมฺมสโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2466 - 2472
16 พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร พ.ศ. 2472 - 2485
17 พระธรรมวโรดม (อยู่ ญาโณทโย) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2488 - 2496
18 พระธรรมวโรดม (โชติ ธมฺมปฺปชฺโชติโก) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2496 - 2498
19 พระธรรมวโรดม (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2499 - 2504
20 พระธรรมวโรดม (ทรัพย์ โฆสโก) วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร พ.ศ. 2504 - 2515
21 พระธรรมวโรดม (สนิธ เขมจารี) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พ.ศ. 2515 - 2528
22 พระธรรมวโรดม (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2530 - 2535
23 พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พ.ศ. 2535 - 2550
24 พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดทินกรนิมิต พ.ศ. 2551 - 2560

อ้างอิง

แก้
  • สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 428 หน้า. ISBN 974-417-530-3