พระหฤทัยของพระเยซู

ความศรัทธาต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซู[1] (ละติน: Cor Jesu Sacratissimum; อังกฤษ: the Most Sacred Heart of Jesus) เป็นการอุทิศตนรูปแบบหนึ่งของคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกต่อพระหฤทัยของพระเยซู เพราะเชื่อว่าพระหฤทัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่พระเป็นเจ้ามีต่อมนุษยชาติ

วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
จัดขึ้นโดยโรมันคาทอลิก
ประเภทวันสมโภชในศาสนาคริสต์
วันที่วันศุกร์ที่สามหลังเทศกาลเพนเทคอสต์
ส่วนเกี่ยวข้องเทศกาลเพนเทคอสต์
พระหฤทัยของพระเยซู

การอุทิศตนรูปแบบนี้พบทั้งในกลุ่มชาวโรมันคาทอลิก ชาวแองกลิคันไฮเชิร์ช และชาวลูเทอแรน โดยเน้นถึงการที่พระหฤทัยของพระเยซูได้ทรงเมตตากรุณาและทนทุกข์ทรมานเพื่อมวลมนุษย์ เชื่อกันว่ามีผู้อุทิศตนรูปแบบนี้มาตั้งแต่สมัยกลาง เพราะเป็นช่วงที่รหัสยลัทธิในศาสนาคริสต์กำลังเป็นที่นิยม[2] แต่รูปแบบที่แพร่หลายในปัจจุบันถือว่ามาจากการเผยแพร่ของนักบุญมาร์เกอริต-มารี อาลาก็อก นักพรตหญิงคณะแม่พระเสด็จเยี่ยม ผู้ได้เห็นนิมิตพระเยซูมาสอนให้อุทิศตนต่อพระหฤทัยของพระองค์

ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก พระหฤทัยของพระเยซูเป็นแนวความเชื่อที่ใกล้เคียงกับกิจการชดใช้ต่อพระเยซูคริสต์ สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 กล่าวไว้ในพระสมณสาสน์ Miserentissimus Redemptor ว่า "เจตนามณ์ของการชดใช้บาปที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่คารวกิจต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู"[3] แม้แต่บทภาวนาต่อพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่แพร่หลายในคริสตจักรก็อ้างอิงความศักดิ์สิทธิ์ของพระหฤทัยของพระเยซูเช่นกัน[4]

ในงานศิลปะมักแสดงรูปพระหฤทัยของพระเยซูในรูปของหัวใจที่มีไฟลุกและมีรัศมีส่องสว่างออกมา มีมงกุฎหนามล้อม มีไม้กางเขนตั้งอยู่และพระโลหิตไหนออกมา บางรูปเป็นพระหฤทัยส่องสว่างออกมาจากพระอุระของพระเยซู โดยมีพระหัตถ์ที่มีรอยแผลชี้ไปที่พระหฤทัยนั้น บาดแผลและมงกฎหนามแสดงถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขนจนสิ้นพระชนม์ ไฟและรัศมีแสดงถึงพลังความรักของพระเจ้า

ตามปฏิทินพิธีกรรมของคริสตจักรโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าจะจัดขึ้นในวันที่ 19 หลังจากเทศกาลเพนเทคอสต์ เพนเทคอสต์ตรงกับวันอาทิตย์การสมโภชพระหฤทัยจึงตรงกับวันศุกร์เสมอ

ในประเทศไทย

แก้

ในประเทศไทยมีองค์การคาทอลิกหลายองค์การที่อุทิศตนต่อพระหฤทัยของพระเยซู ที่เป็นสถานศึกษา เช่น

ที่เป็นคณะนักบวชคาทอลิก เช่น

อ้างอิง

แก้
  1. พื้นฐานของความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซู. คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ.
  2. "Devotion to the Sacred Heart of Jesus II. Historical Ideas on the Development of the Devotion, para (3-4)". Catholic Encyclopedia. New Advent. สืบค้นเมื่อ 11 July 2006.
  3. Miserentissimus Redemptor พระสมณสาสน์ในสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_08051928_miserentissimus-redemptor_en.html
  4. บทภาวนาต่อพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์[ลิงก์เสีย].