โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
Sacred Heart College
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นS.C. หรือ พห.
ประเภทเอกชน
คำขวัญความรู้นำ คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี
สถาปนาพ.ศ. 2475
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6
สีชมพู-ขาว
เพลงมาร์ชพระหฤทัย
เว็บไซต์[1]

ประวัติ แก้

 • พ.ศ. 2475 มีคณะบาทหลวงโรมันคาทอลิก ขึ้นมาเผยแพร่ศาสนาคาทอลิกที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการสร้างโบสถ์พระหฤทัย ขึ้น ณ ตำบลช้างคลาน ถนนเจริญประเทศ ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านทิศตะวันตก (อันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนพระหฤทัยในปัจจุบัน) ซึ่งเริ่มต้นด้วยนักเรียนจำนวน 40 คน เก็บค่าเล่าเรียนเดือนละ 2 สลึง ขณะนั้นพระคุณเจ้าเรอเน แปร์รอส ประมุขเขตมิสซังกรุงเทพฯ เห็นว่าลูกหลานของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์สมัยนั้นส่วนมาก เป็นผู้มีฐานะค่อนข้างยากจน จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในบริเวณโบสถ์พระหฤทัย
 • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 โดยให้ชื่อว่า “ โรงเรียนพระหฤทัย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sacred Heart College โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก ๆ ที่ยากจนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา โดยมีบาทหลวงมีราแบลเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ในชั้นแรกที่เปิดทำการสอนมีนักเรียนชาย-หญิง 40 คน เก็บค่าเล่าเรียนคนละ 2 สลึงต่อเดือน
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ทั้งองค์กร ในขอบเขตระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากบริษัท BUREAU VERITUS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) จากประเทศอังกฤษ
 • 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานการศึกษาเอกชน เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 – 2546
 • 29 กันยายน พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2541 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม จริยธรรมระดับยอดเยี่ยมและรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยธรรม ระดับยอดเยี่ยม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาด กลาง ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนสะอาดตามมาตรฐานจากหน่วยงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางแก่โรงเรียนพระหฤทัย อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนสหศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน แก้

 • ความรู้นำ คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี
  • ความรู้นำ หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และนำความรู้ไปช่วยเหลือ ชุมชนและสังคมได้
  • คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพต่อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญ อันเป็นหลักในการดำรงชีวิต ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
  • เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของตนเองและผู้อื่นโดยให้ถือว่าทกุคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้นเด็กที่เรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยต่างก็ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครูและจากทางโรงเรียนด้วยความเสมอภาพ

สีประจำโรงเรียน แก้

 • ชมพู - ขาว หมายถึง สีสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระหฤทัยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ งดงาม อ่อนหวานอันเป็นศักดิ์และศรีแห่งยุวนารี ศรีพระหฤทัย
  • สีชมพู หมายถึง สีแห่งกุลสตรีที่จะดำรงศ์ศักดิ์แห่งตน ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน ทั้งกริยา วาจา ใจ ให้ชนทั่วไปได้ประจักษ์ในคุณค่าที่แท้จริง
  • สีขาว หมายถึง สีแห่งศรัทธาแรงกล้าต่อพระผู้เป็นเจ้า ความบริสุทธิ์ แห่งศรัทธาและเรียนรู้จากศรัทธาที่จะดำรงพร้อมด้วยความเมตตา เสียสละต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้าง

ที่อยู่ แก้

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-276087 โทรสาร 053-274146 ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิง อยู่ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย และโรงเรียนเรยีนา เชลี วิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้