ตามคติศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ โลกบาล คือเทวดาผู้รักษาโลก[1]

ศาสนาฮินดูแก้ไข

ในศาสนาฮินดู เรียกท้าวโลกบาลว่าทิกบาล (ผู้รักษาทิศ) มี 8 องค์คือ

ทิศ โลกบาล
ทิศเหนือ ท้าวกุเวร
ทิศใต้ พระยม
ทิศตะวันออก พระอินทร์
ทิศตะวันตก พระพิรุณ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระอีสาณ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระอัคนี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระพาย
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระนิรฤติ

ศาสนาพุทธแก้ไข

ในศาสนาพุทธ เรียกท้าวโลกบาลว่าท้าวมหาราช (ผู้รักษาทิศ) มี 4 องค์คือ[2]

ทิศ โลกบาล
ทิศเหนือ ท้าวเวสวัณ
ทิศใต้ ท้าววิรุฬหก
ทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ
ทิศตะวันตก ท้าววิรูปักษ์

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1089-1090
  2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 316