ตามคติศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ โลกบาล คือเทวดาผู้รักษาโลก[1]

ศาสนาฮินดู

แก้

ในศาสนาฮินดู เรียกโลกบาลว่าทิกบาล (ผู้รักษาทิศ) มี 8 องค์คือ

ทิศ โลกบาล
ทิศเหนือ ท้าวกุเวร
ทิศใต้ พระยม
ทิศตะวันออก พระอินทร์
ทิศตะวันตก พระพิรุณ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พระอีสาน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พระอัคนี
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระพาย
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระนิรฤต

ศาสนาพุทธ

แก้

ในศาสนาพุทธ เรียกท้าวโลกบาลว่าจาตุมหาราช (ผู้รักษาทิศ) มี 4 องค์คือ[2]

ทิศ โลกบาล
ทิศเหนือ ท้าวเวสวัณ
ทิศใต้ ท้าววิรุฬหก
ทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ
ทิศตะวันตก ท้าววิรูปักษ์

อ้างอิง

แก้
  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1089-1090
  2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 316
  • ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. ISBN 978-616-7073-80-4