วิกิพีเดีย:รายการบทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมี

นี่คือรายชื่อบทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมี บทความเหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือผ่านการคัดเลือกเป็นบทความคัดสรรทั้งหมด รายชื่อนี้ยึดตาม List of articles every Wikipedia should have/Version 1.4 จัดทำเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 จำนวน 1,000 บทความ

คุณสามารถใช้หน้านี้เป็นรายการเฝ้าดูส่วนกลางเพื่อติดตามสถานภาพของบทความ

บทความสำคัญสูงสุด ซึ่งถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิกิพีเดียทุกภาษา แสดงด้วยตัวเส้นหนา

หมายเหตุ:

 • บทความที่มีสัญลักษณ์ดาว () หมายถึงบทความที่เป็นบทความคัดสรรในวิกิพีเดียภาษาไทย
 • บทความที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีเขียวมีเครื่องหมายกากบาท () หมายถึงบทความที่เป็นบทความคุณภาพในวิกิพีเดียภาษาไทย

สัญลักษณ์เหล่านี้มีการปรับโดยใช้มนุษย์และอาจล้าสมัยได้ คุณสามารถแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ที่คุณพบได้เอง

บทความที่วิกิพีเดียทุกภาษาควรมีแบ่งตามหมวด
หมวด จำนวน
(บทความ)
ชีวประวัติ 204
ปรัชญาและจิตวิทยา 18
มุมมองทางโลกและศาสนา 25
สังคมศาสตร์ 70
ภาษาและวรรณกรรม 47
วิทยาศาสตร์ 299
เทคโนโลยี 70
วัฒนธรรม ศิลปะและสันทนาการ 76
ประวัติศาสตร์ 45
ภูมิศาสตร์ 146
รวม 1000

ชีวประวัติ

แก้

ปรัชญาและจิตวิทยา

แก้

มุมมองทางโลกและศาสนา

แก้
 1. พระเป็นเจ้า (en:God)
 2. ปรัมปราวิทยา (en:Mythology)
 3. อเทวนิยม (en:Atheism)
 4. ความเชื่อมูลฐานทางศาสนา (en:Fundamentalism)
 5. วัตถุนิยม (en:Materialism)
 6. เอกเทวนิยม (en:Monotheism)
 7. พหุเทวนิยม (en:Polytheism)
 8. วิญญาณ (en:Soul)
 9. ศาสนา (en:Religion)
  1. ศาสนาพุทธ (en:Buddhism)
  2. ศาสนาคริสต์ (en:Christianity)
   1. โรมันคาทอลิก (en:Catholic Church)
  3. ลัทธิขงจื๊อ (en:Confucianism)
  4. ศาสนาฮินดู (en:Hinduism)
   1. ตรีมูรติ (en:Trimurti)
  5. ศาสนาอิสลาม (en:Islam)
   1. ชีอะหฺ (en:Shia Islam)
  6. ศาสนาเชน (en:Jainism)
  7. ศาสนายูดาย (en:Judaism)
  8. ศาสนาซิกข์ (en:Sikhism)
  9. ลัทธิเต๋า (en:Taoism)
  10. ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (en:Zoroastrianism)
 10. ลัทธิศูฟี (en:Sufism)
 11. โยคะ (en:Yoga)
 12. เซน (en:Zen)

สังคมศาสตร์

แก้
 1. สังคม (en:Society)
 2. อารยธรรม (en:Civilization)
 3. การศึกษา (en:Education)

ภาษาและวรรณกรรม

แก้

วิทยาศาสตร์

แก้
 1. วิทยาศาสตร์ (en:Science)
 2. ธรรมชาติ (en:Nature)

เทคโนโลยี

แก้

วัฒนธรรม ศิลปะและสันทนาการ

แก้
 1.   วัฒนธรรม (en:Culture)
 2. ศิลปะ (en:Art)
  1. การ์ตูนช่อง (en:Comics)
  2. จิตรกรรม (en:Painting)
  3. การถ่ายภาพ (en:Photography)
  4. ประติมากรรม (en:Sculpture)
   1. เครื่องปั้นดินเผา (en:Pottery)
 3. การเต้นรำ (en:Dance)
 4. แฟชั่น (en:Fashion)
 5. ละคร (en:Theatre)
 6. อักษรวิจิตร (en:Calligraphy)

ประวัติศาสตร์

แก้
 1. ประวัติศาสตร์ (en:History)

ภูมิศาสตร์

แก้