ยุคสัมฤทธิ์

(เปลี่ยนทางจาก ยุคสำริด)

ยุคสัมฤทธิ์ หรือเดิมสะกดว่า สำริด คือยุคที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก ปลูกข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่ายุคหิน รู้จักการทำสำริดเป็นเครื่องประดับ ยุคสำริดสิ้นสุดลงในช่วง 1206-1150 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิฮิตไทต์ และอาณาจักรไมซีเนียล่มสลาย

ยุคต่อมาหลังยุคสัมฤทธิ์ คือ ยุคเหล็ก

ยุคสัมฤทธิ์ในภูมิภาคต่าง ๆแก้ไข