สภาพภูมิอากาศ (อังกฤษ: climate) เป็นการวัดอย่างหนึ่งของรูปแบบค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ หยาดน้ำฟ้า (ฝน ลูกเห็บ หิมะ) ปริมาณอนุภาคในบรรยากาศ และตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาอื่นในภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในช่วงระยะเวลานาน ภูมิอากาศแตกต่างจากสภาพอากาศ (อังกฤษ: weather) ที่นำเสนอสภาพขององค์ประกอบเหล่านี้และการแปรผันในเวลาสั้น ๆ ในพื้นที่ที่กำหนด

การแบ่งประเภทของภูมิอากาศทั่วโลก

ภูมิอากาศของภูมิภาคหนึ่งเกิดจาก "ระบบภูมิอากาศ" ซึ่งประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่ บรรยากาศ (อังกฤษ: atmosphere) อุทกบรรยากาศ (อังกฤษ: hydrosphere) เยือกแข็ง (อังกฤษ: cryosphere) เปลือกโลก (อังกฤษ: lithosphere) และ ชีวมณฑล (อังกฤษ: biosphere)[1]

สภาพภูมิอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากตำแหน่งละติจูดบนพื้นโลก ภูมิประเทศและระดับความสูงที่จุดนั้น เช่นเดียวกับแหล่งน้ำและกระแสใกล้เคียง สภาพอากาศที่สามารถจำแนกตามค่าเฉลี่ยและพิสัยปกติของตัวแปรที่แตกต่างกันไป มากที่สุดได้แก่อุณหภูมิและหยาดน้ำฟ้า รูปแบบการจัดหมวดหมู่ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดได้รับการพัฒนาขึ้นเริ่มแรกโดย Wladimir Köppen. ระบบ Thornthwaite[2] อยู่ในการใช้งานตั้งแต่ปี 1948 ควบรวมกับการคายระเหย (อังกฤษ: evapotranspiration) ที่มีพร้อมกับอุณหภูมิและข้อมูลหยาดน้ำฟ้าถูกนำมาใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางสายพันธุ์สัตว์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบของ Bergeron และการจำแนกบทสรุปเชิงพื้นที่ (อังกฤษ: Spatial Synoptic Classification system) จะมุ่งเน้นไปที่จุดเริ่มต้นของมวลอากาศที่กำหนดสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคหนึ่ง ๆ

ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา (อังกฤษ: paleoclimatology) คือการศึกษาของภูมิอากาศโบราณ เนื่องจากการสังเกตโดยตรงของสภาพภูมิอากาศยังไม่พร้อมใช้ก่อนศตวรรษที่ 19 ภูมิอากาศบรรพกาลจะถูกอนุมานจาก'ตัวแปรแบบตัวแทน' (อังกฤษ: proxy variables) ที่ประกอบด้วยหลักฐานที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเช่นตะกอนที่พบในพื้นทะเลสาบและแกนน้ำแข็ง และหลักฐานทางชีววิทยาเช่นวงรอบต้นไม้และปะการัง แบบจำลองภูมิอากาศเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาพอากาศในอดีตปัจจุบันและอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลายาวและสั้นจากความหลากหลายของปัจจัยต่าง ๆ ภาวะโลกร้อนที่ผ่านมาจะได้กล่าวถึงใน'ภาวะโลกร้อน'

สภาพภูมิอากาศ คือ รูปแบบในระยะยาวของสภาพอากาศ ในพื้นที่เฉพาะหนึ่ง ๆ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งอธิบายว่าสภาพภูมิอากาศ คือ ค่าเฉลี่ยของสภาพอากาศในภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งต้องมากกว่า 30 ปี เมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ พวกเขาจะมองไปที่ ค่าเฉลี่ยของน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลมหรือการตรวจวัดสภาพอากาศอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานในพื้นที่เฉพาะหนึ่ง ๆ ยกตัวอย่างเช่น จากการติดตามข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำและข้อมูลจากดาวเทียม พบว่าในช่วงหน้าร้อน พื้นที่ที่ศึกษามีความแล้งกว่าปกติและถ้าความแห้งแล้งนี้ยังปรากฏอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ หน้าร้อนก็สามารถเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง[3]

คำนิยาม แก้

Climate (จากกรีกโบราณ klima หมายถึง เอียง) ทั่วไปหมายถึงสภาพอากาศโดยเฉลี่ยเป็นระยะเวลานาน[4] ระยะเวลาเฉลี่ยมาตรฐานคือ 30 ปี[5] แต่ช่วงระยะเวลาอื่น ๆ ก็อาจมีการนำมาใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ สภาพภูมิอากาศยังประกอบด้วยสถิติอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยเช่นขนาดของการแปรผันแบบวันต่อวันหรือปีต่อปี เลขาธิการคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (อังกฤษ: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) นิยามคำศัพท์ไว้ดังนี้:

สภาพภูมิอากาศในความหมายที่แคบมักจะมีการกำหนดเป็น "อากาศโดยเฉลี่ย" หรือเข้มข้นมากขึ้นเป็นคำอธิบายทางสถิติในแง่ของค่าเฉลี่ยและความแปรเปลี่ยนของปริมาณที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาตั้งแต่หลายเดือนถึงหลายพันหรือหลายล้านปี ยุคคลาสสิกอยู่ที่ 30 ปีตามที่กำหนดโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ปริมาณเหล่านี้มักจะตัวแปรเช่นอุณหภูมิหยาดน้ำฟ้าและลม สภาพภูมิอากาศในความหมายที่กว้างขึ้นเป็นสภาวะ(รวมทั้งคำอธิบายทางสถิติ)ของระบบภูมิอากาศ[6]

ความแตกต่างระหว่างสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศจะสรุปได้ดีจากวลีที่นิยมพูดกันว่า "สภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังว่าแต่สภาพอากาศเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับ"[7] ตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะมีหลายตัวแปรที่เกือบคงที่ที่เป็นตัวกำหนดสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งละติจูด ความสูง สัดส่วนของแผ่นดินต่อพื้นน้ำ และระยะใกล้ไกลกับมหาสมุทรและภูเขา ปัจจัยเหล่านี้จะเปลี่ยนเฉพาะในช่วงเวลาหลายล้านปีเท่านั้นเนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ เช่นแผ่นเปลือกโลก ปัจจัยอื่น ๆ ของสภาพภูมิอากาศจะเป็นแบบไดนามิกมากขึ้น เช่น การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร (อังกฤษ: thermohaline circulation) ทำให้น้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนืออุ่นกว่าแอ่งมหาสมุทรอื่น ๆ อยู่ 5 °C (9 °F)[8]

 
ภาพรวมของเส้นทางของการไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร เส้นทางสีน้ำเงินแสดงกระแสน้ำลึกในขณะที่เส้นทางสีแดงแสดงน้ำที่ไหลบนพื้นผิว
ภาพเคลื่อนไหวแสดง Thermohaline circulation

กระแสน้ำอื่น ๆ ในมหาสมุทรจะกระจายความร้อนระหว่างแผ่นดินกับน้ำในระดับภูมิภาคมากกว่า ความหนาแน่นและชนิดของพืชที่ปกคลุมจะมีผลต่อการดูดซึมความร้อนจากแสงอาทิตย์[9] อีกทั้งการกักเก็บน้ำและปริมาณน้ำฝนในระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงในปริมาณของแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยโลกเป็นการนำไปสู่​​ภาวะโลกร้อนหรือการระบายความร้อนของโลก ตัวแปรที่กำหนดสภาพภูมิอากาศมีเป็นจำนวนมากและมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน แต่มีความตกลงทั่วไปว่าโครงร่างในวงกว้างมีความเข้าใจกัน อย่างน้อยตราบเท่าที่ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตมีส่วนเกี่ยวข้อง[10]

การจำแนกสภาพภูมิอากาศ แก้

มีหลายวิธีในการจำแนกดินฟ้าอากาศให้เป็นระบอบการจัดการที่คล้ายกัน แต่เดิมอากาศตามฤดูกาล (อังกฤษ: en:clime) ถูกกำหนดในกรีซโบราณเพื่ออธิบายสภาพอากาศที่ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของเส้นรุ้ง วิธีการจำแนกสภาพภูมิอากาศสมัยใหม่จะแบ่งกว้าง ๆ ออกเป็นวิธีทาง'พันธุกรรม'ซึ่งมุ่งเน้นไปที่สาเหตุของสภาพภูมิอากาศและวิธีการ'สังเกต'ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างของการจัดหมวดหมู่ทางพันธุกรรมจะรวมถึงวิธีการที่ขึ้นอยู่กับ'ความถี่สัมพัทธ์'ของประเภท'มวลอากาศ'ที่แตกต่างกันหรือตำแหน่งภายในสภาพอากาศรบกวนแบบสรุป (อังกฤษ: synoptic weather disturbances) ตัวอย่างของการจำแนกประเภทแบบสังเกตรวมถึงเขตภูมิอากาศที่กำหนดโดยแข็งแกร่งของพืช (อังกฤษ: plant hardiness)[11] การคายระเหย[12] หรือแบบทั่วไปมากกว่าเช่นการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน ซึ่งได้รับการออกแบบเริ่มแรกมาเพื่อระบุสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับชีวนิเวศ (อังกฤษ: biomes) บางอย่าง ข้อบกพร่องที่พบบ่อยของการจำแนกประเภทแบบนี้คือที่พวกเขาผลิตขอบเขตที่แตกต่างกันระหว่างโซนที่พวกเขากำหนด แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของคุณสมบัติของสภาพภูมิอากาศที่พบทั่วไปในธรรมชาติ

Bergeron and Spatial Synoptic แก้

บทความหลัก: มวลอากาศ

การจัดหมวดหมู่ที่ง่ายที่สุดคือการการจัดที่เกี่ยวข้องกับมวลอากาศ (อังกฤษ: air masses) การจัดหมวดหมู่แบบ Bergeron เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดของการจัดหมวดหมู่แบบมวลอากาศ[ต้องการอ้างอิง] การจัดหมวดหมู่แบบมวลอากาศเกี่ยวข้องกับสามตัวอักษร

 • ตัวอักษรตัวแรกอธิบายคุณสมบัติด้านความชื้นของมัน โดย c ใช้สำหรับมวลอากาศแบบทวีป (แห้ง) และ m สำหรับมวลอากาศทางทะเล (ชื้น)
 • อักษรตัวที่สองอธิบายถึงลักษณะอุณหภูมิของภูมิภาคแหล่งกำเนิดของมัน: ซึ่ง T สำหรับเขตร้อน P สำหรับขั้วโลก A สำหรับขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ M สำหรับมรสุม E สำหรับเส้นศูนย์สูตรและ S สำหรับอากาศที่เหนือกว่า (อากาศแห้งที่เกิดจากการเคลื่อนไหวลงด้านล่างอย่างมีนัยสำคัญในชั้นบรรยากาศ)
 • อักษรตัวที่สามจะใช้ในการกำหนดความมั่นคงของชั้นบรรยากาศ ถ้ามวลอากาศเย็นกว่าพื้นดินด้านล่าง จะแสดงอักษร k ถ้ามวลอากาศะอุ่นกว่าพื้นดินด้านล่าง จะแสดงอักษร w[13] ในขณะที่การระบุมวลอากาศแต่เดิมได้ถูกใช้ในการพยากรณ์อากาศในช่วงปี 1950s, นักภูมิอากาศวิทยาเริ่มสร้าง synoptic climatologies ที่ขึ้นอยู่กับความคิดนี้ในปี 1973[14]

การจัดหมวดหมู่แบบ Bergeron คือระบบจำแนกสรุปเชิงพื้นที่ (อังกฤษ: Spatial Synoptic Classification system (SSC)) แบ่งออกเป็นหกประเภทได้แก่ แห้งขั้วโลก (คล้ายกับขั้วโลกทวีป) แห้งปานกลาง (คล้ายกับทะเลที่เหนือกว่า) แห้งเขตร้อน (คล้ายกับเขตร้อนทวีป) ชื้นขั้วโลก (คล้ายกับทะเลขั้วโลก) ชื้นปานกลาง (ไฮบริดระหว่างขั้วโลกทะเลและเขตร้อนทะเล) และชื้นเขตร้อน (คล้ายกับเขตร้อนทะเล มรสุมทะเลหรือเส้นศูนย์สูตรทะเล)[15]

เคิพเพิน แก้

 
อุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยรายเดือนจากปี 1961-1990 นี่คือตัวอย่างของสภาพภูมิอากาศมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานที่และฤดูกาลได้อย่างไร
 
ภาพรายเดือนของโลกจากหอสังเกตการณ์โลกองค์การนาซ่า (interactive SVG)

บทความหลัก: การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน

การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยรายเดือนของอุณหภูมิและปริมาณหยาดน้ำฟ้า รูปแบบที่ใช้กันมากที่สุดมีห้าประเภทหลักที่มีอักษรย่อจาก A ถึง F โดยที่ A หมายถึงเขตร้อนชื้น B หมายถึงแห้งแล้ง C หมายถึงเย็นกึ่งละติจูด D หมายถึงหนาวกึ่งละติจูด และ E หมายถึงขั้วโลก ห้าจำแนกประเภทหลักเหล่านี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นประเภทรอง เช่น ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น, ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน, ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา, ค่อนข้างร้อนชื้น ชื้นภาคพื้นทวีป ภูมิอากาศแบบมหาสมุทร ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งไม่มีต้นไม้ (อังกฤษ: steppe) ภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกเหนือ, ทุนดรา(ที่ราบที่ไม่มีต้นไม้ในขั้วโลกเหนือ) จุกน้ำแข็งขั้วโลกและทะเลทราย

ป่าฝน หรือ ป่าดิบชื้น มีลักษณะที่มีปริมาณน้ำฝนสูง ที่มีการตั้งค่าปริมาณน้ำฝนประจำปีขั้นต่ำตามปกติระหว่าง 1,750 มิลลิเมตร (69 นิ้ว) จนถึง 2,000 มิลลิเมตร (79 นิ้ว) ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิรายเดือนเกิน 18 °C (64 ° F) ในทุกช่วงเดือนของปี[16]

มรสุม หรือ มรสุมเขตร้อน เป็นลมตามฤดูกาลซึ่งเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งนำไปสู่​​ฤดูฝนของภูมิภาค[17] ภูมิภาคอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ กึ่งทะเลทรายสหาราแอฟริกา ออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิอากาศแบบมรสุม[18]

สะวันนาเขตร้อน เป็นนิเวศวิทยาแบบทุ่งหญ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สภาพภูมิอากาศที่กึ่งแห้งแล้งจนถึงกึ่งชื้นของละติจูดกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่หรือสูงกว่า 18 °C (64 °F) ตลอดทั้งปีและมีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 750 มิลลิเมตร (30 นิ้ว) และ 1,270 มิลลิเมตร (50 นิ้ว) ต่อปี บริเวณเหล่านี้กระจายอยู่ในทวีปแอฟริกาและในอินเดีย ภาคเหนือของทวีปอเมริกาใต้ มาเลเซียและออสเตรเลีย[19]

ชื้นกึ่งร้อน จะมีฝน(และบางครั้งหิมะ)ในช่วงฤดู​​หนาว พร้อมกับพายุขนาดใหญ่ที่ลมตะวันตก (อังกฤษ: westerlies) จะพัดจากตะวันตกไปตะวันออก ปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดู​​ร้อนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองและจากพายุไซโคลนเขตร้อนเป็นครั้งคราว[20] ภูมิอากาศแบบชื้นกึ่งทอดไปทางด้านตะวันออกของทวีปประมาณระหว่างเส้นรุ้ง 20 องศาและ 40 องศาห่างจากเส้นศูนย์สูตร[21]

 
ภูมิอากาศแบบชื้นทวีปทั่วโลก

ชื้นทวีป มีสภาพอากาศที่แปรปรวนและอุณหภูมิตามฤดูกาลที่แปรปรวนขนาดใหญ่ บริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า 10 °C (50 °F) มากกว่าสามเดือน และเดือนที่อุณหภูมิต่ำสุดต่ำกว่า -3 °C (27 °F) และมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ตรงตามเกณฑ์สำหรับสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้งจะถูกจัดให้อยู่ในประเภททวีป[22]

มหาสมุทร มักพบตามชายฝั่งตะวันตกที่ละติจูดกลางของทุกทวีปในโลกและในออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้และจะมาพร้อมกับหยาดน้ำฟ้าที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี[23]

เมดิเตอร์เรเนียน คล้ายกับสภาพภูมิอากาศของดินแดนในลุ่มน้ำเมดิเตอร์เรเนียน หลายส่วนของทวีปอเมริกาเหนือตะวันตก หลายส่วนของออสเตรเลียตะวันตกและออสเตรเลียใต้ ในตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้ และในหลายส่วนของภาคกลางของชิลี สภาพภูมิอากาศจะเป็นลักษณะที่ร้อน ฤดูร้อนที่แห้งแล้งและเย็น ในฤดูหนาวที่เปียก[24]

สเตปป์ (steppe) เป็นทุ่งหญ้าแห้งที่มีอุณหภูมิในช่วงฤดู​​ร้อนถึง 40 °C (104 °F) และในช่วงฤดู​​หนาวอุณหภูมิจะลดลงไปที่ -40 °C (-40 °F)[25]

กึ่งขั้วโลกเหนือ มีหยาดน้ำฟ้าน้อย[26] และอุณหภูมิรายเดือนที่สูงกว่า 10 °C (50 °F) แค่ 1-3 เดือนของปี มีชั้นดินเยือกแข็งคงตัว (อังกฤษ: permafrost) ในส่วนใหญ่ของพื้นที่เนื่องจากฤดูหนาวที่หนาวเย็น ฤดูหนาวที่อยู่ในภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกเหนือนี้มักจะมีถึงหกเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 0 °C (32 °F)[27]

 
แผนที่ของภูมิอากาศแบบอาร์กติกทุนดรา

ทุนดรา เกิดขึ้นในซีกโลกเหนือที่ห่างไกล ทางตอนเหนือของเข็มขัดไทกา (อังกฤษ: taiga belt) รวมทั้งพื้นที่กว้างใหญ่ทางภาคเหนือของรัสเซียและแคนาดา[28]

จุกน้ำแข็งขั้วโลก หรือแผ่นน้ำแข็งขั้วโลก เป็นภูมิภาคละติจูดสูงของโลกหรือดวงจันทร์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง จุกน้ำแข็งก่อตัวเพราะภูมิภาคละติจูดสูงได้รับพลังงานแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์น้อยกว่าประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร เป็นผลให้มีอุณหภูมิที่พื้นผิวที่ต่ำกว่า[29]

ทะเลทราย เป็นรูปแบบหรือภูมิภาคภูมิทัศน์ท​​ี่ได้รับหยาดน้ำฟ้าน้อยมาก ทะเลทรายมักจะมีช่วงอุณหภูมิในเวลากลางวันและตามฤดูกาลที่ต่างกันมาก สูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเวลากลางวันของสถานที่ตั้ง (ในฤดูร้อนสูงได้ถึง 45 องศาเซลเซียสหรือ 113 °F) และอุณหภูมิในเวลากลางคืนที่ต่ำ (ในช่วงฤดู​​หนาวลงไปที่ 0 °C หรือ 32 °F) เนื่องจากความชื้นที่ต่ำมาก ๆ ทะเลทรายหลายแห่งจะเกิดขึ้นจาก'เงาฝน' เมื่อแนวภูเขาปิดกั้นเส้นทางของความชื้นและหยาดน้ำฟ้าที่จะให้กับทะเลทราย[30]

Thornthwaite แก้

ดูเพิ่มเติม: Microthermal, mesothermal และ Megathermal

 
น้ำหยาดฟ้ารายเดือน

ได้รับการคิดค้นโดยนักภูมิอากาศและนักภูมิศาสตร์ขาวอเมริกัน C.W.​​ Thornthwaite วิธีการจัดหมวดหมู่ของสภาพภูมิอากาศนี้จะตรวจสอบปริมาณของน้ำในดินที่ใช้ในการคายระเหย[31] มันจะเฝ้าตรวจสอบส่วนของหยาดน้ำฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในการบำรุงพืชในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง[32] มันจะใช้หลายดัชนีเช่นดัชนีความชื้นและดัชนีความแห้งแล้งในการกำหนดลักษณะความชื้นของพื้นที่ที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเฉลี่ยของมันรวมทั้งปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยและชนิดพืชโดยเฉลี่ย[33] ค่าของดัชนีในพื้นที่ใดก็ตามยิ่งต่ำ พื้นที่นั้นยิ่งแห้ง

การจัดหมวดหมู่ความชุ่มชื้นจะรวมถึงระดับชั้นของสภาพภูมิอากาศที่มีตัวอธิบายเช่น ชิ้นมาก (อังกฤษ: hyperhumid) ชื้น (อังกฤษ: humid) กึ่งชื้น (อังกฤษ: subhumid) ่ค่อนข้างแห้งแล้ง (อังกฤษ: subarid) กึ่งแห้งแล้ง (อังกฤษ: semi-arid) (ค่าของ -20 ถึง -40) และแห้งแล้ง (อังกฤษ: arid) (ค่าต่ำกว่า -40)[34] ภูมิภาคที่ชื้นจะประสบกับหยาดน้ำฟ้ามากกว่าการระเหยในแต่ละปี ในขณะที่ภูมิภาคแห้งแล้งจะประสบกับการระเหยมากกว่าหยาดน้ำฟ้าเป็นประจำทุกปี รวมแล้วร้อยละ 33 ของพื้นดินทั่วโลกได้รับการพิจารณาว่าแห้งแล้งหรือกึ่งแห้งแล้ง ซึ่งรวมถึงตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่ของภาคเหนือและส่วนเล็ก ๆ ของภาคใต้ของแอฟริกา ตะวันตกเฉียงใต้และหลายส่วนของเอเชียตะวันออก เช่นเดียวกับส่วนมากของออสเตรเลีย[35] หลายการศึกษาได้แนะนำว่าประสิทธิภาพหยาดน้ำฟ้า (อังกฤษ: precipitation effectiveness (PE)) ภายในดัชนีความชื้นแบบ Thornthwaite มีการประเมินมากเกินไปในช่วงฤดูร้อนและประเมินต่ำเกินไปในช่วงฤดู​​หนาว[36] ดัชนีนี้สามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดจำนวนของสัตว์กินพืชและจำนวนสายพันธ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมภายในพื้นที่ที่กำหนด[37] ดัชนีนี้ยังถูกนำมาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอีกด้วย[36]

การจำแนกประเภทอุณหภูมิภายในกรรมวิธีของ Thornthwaite จะรวมถึง microthermal, mesothermal และ megathermal สภาพภูมิอากาศ microthermal เป็นหนึ่งในที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประจำปีที่ต่ำโดยทั่วไประหว่าง 0 °C (32 °F) และ 14 °C (57 °F) ซึ่งจะประสบกับช่วงฤดู​​ร้อนที่สั้นและมีการระเหยที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง 14 เซนติเมตร (5.5 นิ้ว) และ 43 เซนติเมตร (17 นิ้ว)[38] สภาพภูมิอากาศแบบ mesothermal จะขาดความร้อนถาวรหรือความเย็นถาวรด้วยการระเหยอาจเกิดขึ้นระหว่าง 57 เซนติเมตร (22 นิ้ว) และ 114 เซนติเมตร (45 นิ้ว)[39] สภาพภูมิอากาศ megathermal เป็นหนึ่งในที่มีอุณหภูมิสูงถาวรและปริมาณน้ำฝนที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยการระเหยของน้ำประจำปีที่อาจมีเกินกว่า 114 เซนติเมตร (45 นิ้ว)[40] ตัวอย่างเช่นสภาพภูมิอากาศในประเทศเนปาลจะร้อนมากในขณะที่สภาพภูมิอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกาจะหนาวมาก

บันทึก แก้

สมัยใหม่ แก้

 
บันทึกอุณหภูมิในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม: กราฟบันทึกอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยดาวเทียม

รายละเอียดของการบันทึกสภาพภูมิอากาศที่ทันสมัย​​เป็นที่รู้จักกันผ่านการวัดจากเครื่องมือวัดสภาพอากาศเช่นเทอร์โมมิเตอร์, บารอมิเตอร์และเครื่องวัดอัตราความเร็วของลม (อังกฤษ: anemometer) ในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพอากาศในช่วงระยะเวลาที่ทันสมัย ความผิดพลาดของพวกมันที่รู้กันอยู่ สภาพแวดล้อมที่พวกมันถูกใช้ และการเปิดรับกับสิ่งที่มากระทบของพวกมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งจะต้องถูกนำมาพิจารณาเมื่อมีการศึกษาสภาพภูมิอากาศของศตวรรษที่ผ่านมา[41]

ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา แก้

บทความหลัก: paleoclimatology

ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยาคือการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ของโลก โดยจะใช้หลักฐานจากแผ่นน้ำแข็ง วงรอบต้นไม้ ตะกอน ปะการัง และหินเพื่อตรวจสอบสถานะของสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา มันแสดงให้เห็นช่วงเวลาของความมีเสถียรภาพและระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงและสามารถบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามรูปแบบดังเช่นวงรอบปกติหรือไม่[42]

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แก้

 
การแปรเปลี่ยนของ CO2 อุณหภูมิและฝุ่นละอองจากแกนน้ำแข็ง Vostok ตลอด 450,000 ปีที่ผ่านมา

ดูเพิ่มเติม: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ภาวะโลกร้อน, บันทึกอุณหภูมิและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศทั่วโลกหรือระดับภูมิภาคเมื่อเวลาผ่านไป มันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความแปรปรวนหรือสถานะเฉลี่ยของบรรยากาศเมื่อเทียบกับแกนเวลาในช่วงเวลาตั้งแต่หลายทศวรรษจนถึงหลายล้านปี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดจากกระบวนการภายในสู่โลก จากแรงภายนอก (เช่นการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของแสงแดด) หรือเมื่อเร็ว ๆ นี้จากกิจกรรมของมนุษย์[43]

ในการใช้งานที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คำว่า "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" มักจะหมายถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศสมัยใหม่เท่านั้น ​​รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวที่เรียกว่าภาวะโลกร้อน ในบางกรณีคำนี้ยังใช้กับข้อสันนิษฐานของสาเหตุจากมนุษย์อีกด้วย เช่นในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อังกฤษ: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) ที่ใช้ "ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ" สำหรับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากมนุษย์[44]

โลกต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นระยะ ๆ ในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งสี่ยุคน้ำแข็งที่สำคัญ ยุคเหล่านี้ประกอบด้วยช่วงน้ำแข็ง (อังกฤษ: glacial period) เมื่อสภาวะอากาศจะหนาวเย็นกว่าปกติ แยกจากกันโดยช่วง interglacial period การสะสมของหิมะและน้ำแข็งในช่วงยุคน้ำแข็งจะเพิ่มอัตราส่วนการสะท้อนของพื้นผิว (อังกฤษ: surface albedo) ซึ่งจะสะท้อนพลังงานของดวงอาทิตย์มากขึ้นออกสู่อวกาศและรักษาอุณหภูมิชั้นบรรยากาศให้ต่ำลง การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกเช่นโดยการระเบิดของภูเขาไฟสามารถเพิ่มอุณหภูมิของโลกและทำให้เกิดยุค interglacial สาเหตุการเกิดของช่วงยุคน้ำแข็งจะรวมถึงตำแหน่งของทวีปรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในวงโคจรของโลกและการเปลี่ยนแปลงในการส่งออกของพลังงานแสงอาทิตย์และภูเขาไฟ[45]

แบบจำลองภูมิอากาศ แก้

ดูเพิ่มเติม: แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและภูมิอากาศวิทยา

แบบจำลองภูมิอากาศใช้วิธีการเชิงปริมาณเพื่อจำลองการปฏิสัมพันธ์ของบรรยากาศโลก[46] ของมหาสมุทร, พื้นแผ่นดินและน้ำแข็ง สิ่งเหล่านี้จะถูกใช้สำหรับหลายวัตถุประสงค์; จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและระบบภูมิอากาศ, เพื่อคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ทุกแบบจำลองสภาพภูมิอากาศจะสมดุลหรือเกือบสมดุลกับพลังงานที่เข้ามาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบคลื่นสั้น (รวมถึงคลื่นที่มองเห็นได้) มายังพื้นโลกด้วยพลังงานที่ออกมาเป็นคลื่นยาว (อินฟราเรด) จากโลก การไม่สมดุลใด ๆ จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

แอพฯแบบจำลองเหล่านี้ที่พูดคุยกันเป็นส่วนใหญ่ในปีที่ผ่านมาได้อยู่ในการใช้งานของพวกเขาเพื่อสรุปผลที่ตามมาของการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ดูแก๊สเรือนกระจก) แบบจำลองเหล่านี้คาดการณ์แนวโน้มที่สูงขึ้นในอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยของโลกที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในอุณหภูมิที่ถูกจับตาสำหรับละติจูดที่สูงกว่าของซีกโลกเหนือ

แบบจำลองมีช่วงตั้งแต่ค่อนข้างง่ายจนถึงค่อนข้างซับซ้อน:

 • แบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนง่าย ๆ ที่พิจารณาว่าโลกเป็นจุดเดียวและเฉลี่ยพลังงานที่ปล่อยออกมา
 • แบบจำลองการกระจายและการไหลเวียนของรังสีที่สามารถขยายการทำงานในแนวตั้งหรือแนวนอน
 • สุดท้าย แบบจำลองภูมิอากาศทั่วโลก(เชื่อม) บรรยากาศ-มหาสมุทร-ทะเลน้ำแข็ง ทำการแยกประเภทข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ และแก้สมการเต็มรูปแบบสำหรับการถ่ายโอนมวลและพลังงานและการแลกเปลี่ยนรังสี[47]

การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศเป็นวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางคนจะใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในปี 1997 แผนกการคาดการณ์ของสถ​​าบันวิจัยนานาชาติสำหรับสภาพภูมิอากาศและสังคมที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเริ่มสร้างการคาดการณ์สภาพอากาศตามฤดูกาลในแบบเรียลไทม์ ในการสร้างการคาดการณ์เหล่านี้ชุดที่กว้างขวางของเครื่องมือการพยากรณ์ได้รับการพัฒนารวมทั้งวิธีการแบบจำลองหลายชั้นรวมกันที่จำเป็นต้องใช้ตรวจสอบอย่างละเอียดของระดับความถูกต้องของแบบจำลองในแต่ละแบบในการจำลองการแปรปรวนของสภาพอากาศระหว่างช่วงปี[48]

อ้างอิง แก้

 1. AR4 SYR Synthesis Report Annexes. Ipcc.ch. Retrieved on 2011-06-28.
 2. C. W. Thornthwaite (1948). "An Approach Toward a Rational Classification of Climate" (PDF). Geographical Review. 38 (1): 55–94. doi:10.2307/210739. JSTOR 210739.
 3. อ้างอิงจากเว็บไซต์โครงการการสร้างองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาศักยภาพพลเมืองไทยเพื่อพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก environnet.in.th [1] เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. "Climate". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. สืบค้นเมื่อ 2008-05-14.
 5. "Climate averages". Met Office. สืบค้นเมื่อ 2008-05-17.
 6. Intergovernmental Panel on Climate Change. Appendix I: Glossary. เก็บถาวร 2017-01-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2007-06-01.
 7. National Weather Service Office Tucson, Arizona. Main page. Retrieved on 2007-06-01.
 8. Stefan Rahmstorf The Thermohaline Ocean Circulation: A Brief Fact Sheet. Retrieved on 2008-05-02.
 9. Gertjan de Werk and Karel Mulder. Heat Absorption Cooling For Sustainable Air Conditioning of Households. เก็บถาวร 2008-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-05-02.
 10. Ledley, T.S.; Sundquist, E. T.; Schwartz, S. E.; Hall, D. K.; Fellows, J. D.; Killeen, T. L. (1999). "Climate change and greenhouse gases". EOS. 80 (39): 453. Bibcode:1999EOSTr..80Q.453L. doi:10.1029/99EO00325. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-22. สืบค้นเมื่อ 2008-05-17.
 11. United States National Arboretum. USDA Plant Hardiness Zone Map. เก็บถาวร 2012-07-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-03-09
 12. "Thornethwaite Moisture Index". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 13. "Airmass Classification". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
 14. Schwartz, M.D. (1995). "Detecting Structural Climate Change: An Air Mass-Based Approach in the North Central United States, 1958–1992". Annals of the Association of American Geographers. 85 (3): 553–568. doi:10.1111/j.1467-8306.1995.tb01812.x.
 15. Robert E. Davis, L. Sitka, D. M. Hondula, S. Gawtry, D. Knight, T. Lee, and J. Stenger. J1.10 A preliminary back-trajectory and air mass climatology for the Shenandoah Valley (Formerly J3.16 for Applied Climatology). Retrieved on 2008-05-21.
 16. Susan Woodward. Tropical Broadleaf Evergreen Forest: The Rainforest. เก็บถาวร 2008-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-03-14.
 17. "Monsoon". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-06. สืบค้นเมื่อ 2008-05-14.
 18. International Committee of the Third Workshop on Monsoons. The Global Monsoon System: Research and Forecast. เก็บถาวร 2008-04-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-03-16.
 19. Susan Woodward. Tropical Savannas. เก็บถาวร 2008-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-03-16.
 20. "Humid subtropical climate". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-05-14.
 21. Michael Ritter. Humid Subtropical Climate. เก็บถาวร 2008-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-03-16.
 22. Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11 (5): 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 23. Climate. Oceanic Climate. เก็บถาวร 2011-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-04-15.
 24. Michael Ritter. Mediterranean or Dry Summer Subtropical Climate. เก็บถาวร 2009-08-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-04-15.
 25. Blue Planet Biomes. Steppe Climate. เก็บถาวร 2008-04-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-04-15.
 26. Michael Ritter. Subarctic Climate. เก็บถาวร 2008-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-04-16.
 27. Susan Woodward. Taiga or Boreal Forest. เก็บถาวร 2011-06-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-06-06.
 28. "The Tundra Biome". The World's Biomes. สืบค้นเมื่อ 2006-03-05.
 29. Michael Ritter. Ice Cap Climate. เก็บถาวร 2008-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-03-16.
 30. San Diego State University. Introduction to Arid Regions: A Self-Paced Tutorial.Retrieved on 2008-04-16. เก็บถาวร 2008-06-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 31. Glossary of Meteorology. Thornethwaite Moisture Index. Retrieved on 2008-05-21.
 32. "Moisture Index". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 33. Eric Green. Foundations of Expansive Clay Soil. เก็บถาวร 2008-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-05-21.
 34. Istituto Agronomico per l'Otremare. 3 Land Resources. เก็บถาวร 2008-03-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-05-21.
 35. Fredlund, D.G.; Rahardjo, H. (1993). Soil Mechanics for Unsaturated Soils (PDF). Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-85008-3. OCLC 26543184. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 36. 36.0 36.1 Gregory J. McCabe and David M. Wolock. Trends and temperature sensitivity of moisture conditions in the conterminous United States. Retrieved on 2008-05-21.
 37. Hawkins, B.A.; Pausas, Juli G. (2004). "Does plant richness influence animal richness?: the mammals of Catalonia (NE Spain)". Diversity & Distributions. 10 (4): 247–252. doi:10.1111/j.1366-9516.2004.00085.x. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 38. "Microthermal Climate". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 39. "Mesothermal Climate". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 40. "Megathermal Climate". Glossary of Meteorology. American Meteorological Society. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-06-11. สืบค้นเมื่อ 2008-05-21.
 41. Spencer Weart. The Modern Temperature Trend. เก็บถาวร 2020-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2007-06-01.
 42. National Oceanic and Atmospheric Administration. NOAA Paleoclimatology. Retrieved on 2007-06-01.
 43. Arctic Climatology and Meteorology. Climate change. เก็บถาวร 2010-01-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-05-19.
 44. "Glossary". Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change. 2001-01-20. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-01-26. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
 45. Illinois State Museum (2002). Ice Ages. เก็บถาวร 2020-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2007-05-15.
 46. Eric Maisonnave. Climate Variability.Retrieved on 2008-05-02. เก็บถาวร 2008-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 47. Climateprediction.net. Modelling the climate. เก็บถาวร 2009-02-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน Retrieved on 2008-05-02.
 48. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-07-20. สืบค้นเมื่อ 2015-03-13.