เรือกำปั่น เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง หัวเรือเรียวแหลม ท้าย เรือมนและราบในระดับเดียวกับหัวเรือ ถ้ามีเสายาวยื่นออกไปสำหรับ ผูกสายใบ มีเสากระโดง 3 เสา มีใบ เรียกว่า เรือกำปั่นใบ ถ้าเสากระโดง ตรงกลางไม่มีปล่องไฟโดยใช้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรไอน้ำ เรียกว่า เรือกำปั่นไฟ

อ้างอิง แก้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เรือกำปั่น