ยุคเหล็ก เกิดหลังจากยุคสำริดสิ้นสุดลงในช่วง 1206-1150 ปีก่อนคริสตกาล เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้เหล็กในการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต

ยุคต่อมาหลังยุคเหล็ก คือ สมัยโบราณ

ยุคเหล็กในภูมิภาคต่าง ๆ แก้