ภูมิภาคยุโรปเหนือ ประกอบไปด้วย ดินแดนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย คาบสมุทรจัตแลนด์ และเกาะไอซ์แลนด์ อยู่ประมาณละติจูดที่ 55 องศาเหนือ - 71 องศาเหนือ ประกอบไปด้วยประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ซึ่งได้แก่ นอร์เวย์  สวีเดน  ฟินแลนด์  เดนมาร์ก  ไอซ์แลนด์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวนอร์ดิก ในปีพ.ศ. 2541 มีประชากรทั้งหมด 35,086,982 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,502,7863 ตารางกิโลเมตร สำหรับภาษาที่ใช้จะเป็นภาษาติวโตนิก ได้แก่ภาษาของพวกสแกนดิเนเวีย (ยุโรปเหนืออาจหมายถึงหมู่เกาะอังกฤษ และบางประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้)

ยุโรปเหนือ

ภูมิอากาศ

แก้

สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร (Cfb) ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งอบอุ่นชื้นภาคพื้นสมุทร (Dfb) ภูมิอากาศแบบไม่มีฤดูแล้งหนาวภาคพื้นสมุทรกับภูมิอากาศแบบแห้งแล้งในฤดูร้อนหนาวภาคพื้นสมุทร (Dfc กับ Dsc) และภูมิอากาศแบบทุนดรา (ET)