อาวุธ (weapon) หมายถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ก่อความเสียหายต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาวุธสามารถใช้ในหลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่การก่ออาชญากรรม, การล่าสัตว์, การบังคับใช้กฎหมาย, การป้องกันตนเอง, และการสงคราม อาวุธทั้งสิ้นทั้งปวงทางการทหารเรียกว่า ยุทธภัณฑ์ (armament) บ้างจึงเรียกรวมว่า อาวุธยุทธภัณฑ์ ใช้ในการรบและการสนับสนุนการรบ แต่ไม่ใช้ในการช่วยรบ

อาวุธ

อาวุธแบ่งเป็นสองประเภทหลัก: ประเภทอาวุธจริงเช่น ดาบ, ขวาน, ธนู และยุทโธปกรณ์ ประเภทสามารถใช้เป็นอาวุธเช่น ก้อนหิน, ท่อนไม้, เก้าอี้ ฯลฯ