ยุโรปตะวันตก

ยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ติดกับทะเลเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และ มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งทำให้ดินแดนยุโรปตะวันตกนี้ไม่ห่างจากทะเลมากนัก เป็นผลทำให้มีความชื้นในอากาศสูงและอุณหภูมิหน้าหนาวไม่เย็นจัดเหมือนยุโรปที่อยู่ในภาคพื้นทวีปยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกมีพื้นที่ประมาณ 36,933,412 ตารางกิโลเมตร ภาษาในภูมิภาคนี้มีมากมายเช่น กลุ่มภาษาโรมานซ์ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ฯลฯ กลุ่มภาษาเยอรมานิค เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีเดน ฯลฯ และ ภาษากรีก ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโปรเตสแตนท์และโรมันคาทอลิก ความแตกต่างของประเทศในยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกคือระบอบการปกครองและการเมืองช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

แผนที่ยุโรปตะวันตก

ประเทศที่มักจะกล่าวถึงว่าเป็นประเทศในยุโรปตะวันตก


การรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรปทั้งในเรื่องต่างๆ เช่นการใช้เงินสกุลเดียวกัน การเดินทางเข้าออกของประชาชนของประเทศสมาชิก การภาษีและเรื่องอื่นๆ เป็นความพยายามที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่ยุโรปตะวันตกอย่างมาก และนำไปสู่การถ่วงดุลกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา จีนและญี่ปุ่น

การผลิตที่สำคัญของยุโรป ได้แก่ การผลิตทางอุตสาหกรรม เนื่องจากชาวยุโรปเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น อังกฤษได้ชื่อว่าเป็นชาติแรกที่มีการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมก่อนที่จะกระจายไปทั่วยุโรป การล่าอาณานิคมโดยประเทศยุโรปในอดีต ทำให้ประเทศเหล่านี้มีแหล่งวัตถุดิบและแหล่งตลาดระบายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากและถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งในการพัฒนาไปสู่ความเข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของยุโรปตะวันตกในปัจจุบัน นอกจากนั้นยุโรปยังเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาการแขนงต่างๆ ทำให้ปัญญาชนจากทั่วโลกมารับความรู้และวิทยาการเหล่านั้นไปเผยแพร่ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกเหนือจากอุตสาหกรรมแล้ว ยุโรปตะวันตกยังมีความก้าวหน้าทางเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรเพื่อการค้า ดังจะเห็นได้จากเครื่องดื่มประเภทวิสกี้จากสก็อตแลนด์ ไวน์จากฝรั่งเศส เบียร์จากเยอรมัน ล้วนมีพื้นฐานมาจากความเข้มแข็งในการผลิตวัตถุดิบประเภทข้าวและองุ่น แม้กระทั่งเนยแข็งและนมผงจากเดนมาร์ก ล้วนมีพื้นฐานมาจากฟาร์มโคนมที่ทันสมัย นั่นเอง