ญาณวิทยา หรือ ญาณศาสตร์ (อังกฤษ: epistemology) หมายถึงวิชาว่าด้วยความรู้ หรือทฤษฎีความรู้

ขอบเขตการศึกษาของญาณวิทยา

  • ศึกษาเรื่องบ่อเกิดของความรู้
  • ศึกษาเรื่องธรรมชาติของความรู้
  • ศึกษาเรื่องขอบเขตของความรู้
  • ศึกษาเรื่องความสมเหตุสมผลของความรู้

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข