วัตถุนิยม หรือ สสารนิยม (อังกฤษ: Materialism) เป็นแนวคิดทางปรัชญา ที่ถือว่ามีเพียงสสาร และปรากฏการณ์ของสสารที่เป็นจริง[1] ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆ เกิดจากผลผลิตของสสาร วัตถุนิยมหรือสสารนิยม จัดเป็นปรัชญาแบบเอกนิยม คำอธิบายของวัตถุนิยมนั้นขัดแย้งกับปรัชญาจิตนิยม

วัตถุนิยมยอมรับแนวคิดทฤษฎีอะตอมและการลดทอน[2]

อ้างอิง

แก้
  1. วิทย์ วิศทเวทย์ (2536). ปรัชญาทั่วไป มนุษย์ โลก และความหมายของชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด. 25. ISBN 974-406-123-5
  2. วิทย์ วิศทเวทย์. 26-27.