การแปล เป็นการถ่ายทอดความหมายของข้อความในภาษาหนึ่ง ๆ ที่ใช้สื่อสาร ไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยข้อความที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอื่นแล้วจะมีใจความเหมือนกับข้อความในภาษาต้นฉบับ ผู้ทำหน้าที่แปลภาษา เรียกว่า ผู้แปล ส่วนผู้แปลภาษาโดยการฟังภาษาหนึ่งแล้วแปลเป็นคำพูดอีกภาษาหนึ่งในทันที เรียกว่า ล่าม

การแปลภาษานั้นอาจทำด้วยบุคคล หรืออาจใช้เครื่อง (machine) เช่น แปลด้วยคอมพิวเตอร์ หรือแปลด้วยเว็บไซต์ มีกูเกิลแปลภาษาเป็นต้น แต่ก็ยังไม่ดีเท่าบุคคลแปล

ในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแปลชุดคำสั่งจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยเนื้อหาของโปรแกรมทั้งสองเหมือนกัน เรียกว่า การแปลโปรแกรม (compile)

การแปลภาษาอาจมีประโยชน์เชิงพัฒนาการต่อภาษาเป้าหมาย แม้ว่าผู้แปลย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการนำคำศัพท์ ไวยากรณ์ หรือ วากยสัมพันธ์ของภาษาต้นทาง (ภาษาที่กำลังแปล) ไปผสมกับภาษาเป้าหมายโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ผลของความไม่ได้ตั้งใจนี้อาจเป็นการพัฒนาภาษาเป้าหมายไปในตัว เพราะบางครั้งอาจทำให้ภาษาเป้าหมายมีคำแปลแบบตรงตัว (calque) และคำยืมหลายคำที่มีประโยชน์ต่อภาษาเป้าหมาย โดยอาจกลายเป็นคำที่มีการใช้บ่อยในภาษาเป้าหมาย นักแปล รวมทั้งนักแปลโบราณผู้แปลเอกสารศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น คัมภีร์โบราณ อาจได้มีบทบาทในการช่วยพัฒนาภาษาเป้าหมายให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น[1]

อ้างอิง แก้

  1. Christopher Kasparek, "The Translator's Endless Toil", The Polish Review, vol. XXVIII, no. 2, 1983, pp. 84-87.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้