เปิดเมนูหลัก

คัมภีร์ (อังกฤษ: religious text; holy writ; holy books; scripture; scriptures) หมายถึง ตำราที่ยกย่อง[1]หรือนับถือว่าสำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์ เป็นต้น[2]

คัมภีร์ของแต่ละศาสนาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คัมภีร์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  2. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 252. ISBN 978-616-7073-56-9