คัมภีร์ (อังกฤษ: religious text; holy writ; holy books; scripture; scriptures) หมายถึง ตำราที่ยกย่อง[1]หรือนับถือว่าสำคัญทางศาสนาหรือโหราศาสตร์ เป็นต้น[2]

คัมภีร์ของแต่ละศาสนา แก้

ศาสนา คัมภีร์
ศาสนาเชน อาคม
ศาสนาพุทธ พระไตรปิฎก
ศาสนาฮินดู พระเวท
ศาสนายูดาห์ ทานัค
ศาสนาคริสต์ คัมภีร์ไบเบิล
ศาสนาอิสลาม อัลกุรอาน
ศาสนาซิกข์ คุรุครันถสาหิพ
ศาสนาบาไฮ คีตาบี อัคดัส
ศาสนาโซโรอัสเตอร์ อเวสตะ
ลัทธิเต๋า เต้าเต๋อจิง
ลัทธิอนุตตรธรรม หมีเล่อเจินจิง

อ้างอิง แก้

  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คัมภีร์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  2. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 252. ISBN 978-616-7073-56-9