ฟังก์ชัน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ฟังก์ชัน เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ function สามารถหมายถึง