ฟังก์ชันการผลิต

(เปลี่ยนทางจาก ฟังก์ชัน (การผลิต))
บทความนี้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ฟังก์ชัน

ในทาง เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยการผลิต ที่ได้เอาเข้าในกระบวนการผลิต และ ผลผลิต

รูปแบบของฟังก์ชันการผลิต แบบ สมการคณิตศาสตร์แก้ไข

ฟังก์ชันสามารถแสดงได้โดยหลายรูปแบบทางสมการ

แบบพื้นฐาน
 
โดยที่:
  ผลผลิต
  ปัจจัยการผลิต (เช่น ทุน แรงงาน ดิน และ วัตถุดิบอื่น ๆ)
แบบสมการเส้นตรง

 

โดยที่:
  และ   คือ สัมประสิทธิ์ กำหนดจากประสบการณ์
นอกจากนี้ยังมีแบบคอบบ์ ดักลาส (Cobb-Douglas)
 
โดยที่:   และ   แสดงถึงปัจจัยในการผลิต

ดูเพิ่มแก้ไข