ศิลปะ (สันสกฤต: शिल्प ศิลฺป) ทั่ว ๆ ไปแล้วจะหมายถึงการกระทำหรือขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานศิลปะโดยมนุษย์ คำแปลในภาษาอังกฤษที่ตรงที่สุดคือ Art ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความหมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์, สุนทรียภาพ, หรือการสร้างอารมณ์ต่าง ๆ

งานศิลปะ จะรวมถึงชิ้นงานหลาย ๆ ชนิดโดยผู้สร้างตั้งใจสร้างชิ้นงานเพื่อสื่อสาร, สื่ออารมณ์, หรือใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ผู้ชมชิ้นงานตีความ ผู้สร้างงานศิลปะ มักเรียกรวม ๆ ว่า ศิลปิน

ศิลปะอาจรวมไปถึงงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานเขียน บทกวี การเต้นรำ การแสดง ดนตรี งานปฏิมากรรม ภาพวาด-ภาพเขียน หรือ อื่น ๆ อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วศิลปะจะหมายถึงงานทางทัศนศิลปะพวก ภาพวาด-ภาพเขียน งานประติมากรรม งานแกะสลัก รวมถึง conceptual art และ installation art

ศิลปะนับว่าเป็นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้น และนับว่าเป็นศาสตร์ของนักปราชญ์ที่เป็นที่ชื่นชม[1]

ประเภทของศิลปะแก้ไข

นักปราชญ์บางท่านแบ่งศิลปะซึ่งเรียกว่า วิจิตรศิลป์ (Fine Art) ออกเป็น 13 ประเภท [2]คือ

 1. จิตรกรรม (Painting)
 2. ประติมากรรม (Sculpture)
 3. สถาปัตยกรรม (Architecture)
 4. วรรณกรรม (Literature)
 5. ดนตรี (Music)
 6. นาฏกรรม (Drama) ละคร
 7. ภาพยนตร์ (Cinema)
 8. ภาพถ่าย (Photo)
 9. ภูมิปัญญา(Knowledge)
 10. งานแกะสลัก( Carvings)
 11. งานปักผ้า( Embroidery)
 12. งานประดิษฐ์(Craft work)
 13. ศิลปะลายเส้น(Line Art)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.bookishclub.com/2010/09/22/renaissance1-ยุคศิลปะฟื้นฟู-1/
 2. น. ปากน้ำ (นามแฝง). ๒๕๒๔. คำถาม-คำตอบ ศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: ดวงกมล. หน้า ๑-๒.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข