ลิตร

หน่วยวัดปริมาตรที่ไม่ใช่ระบบเอสไอ

ลิตร (ฝรั่งเศส: litre) เป็นหน่วยวัดปริมาตรตามมาตราเมตริก

1 ลิตร มีค่าเท่ากับ