ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1มิลลิลิตร

สำหรับซีซี (CC) ที่เป็นปริมาตร ดูที่ CC

ลูกบาศก์เมตร คือ หน่วยอนุพัทธ์ของหน่วยพื้นฐานในระบบ หน่วยเอสไอ คือ หน่วยความยาวมาคูณกัน ใช้สำหรับวัดปริมาตร เทียบได้กับลูกบาศก์ที่มีความกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 1 เมตร ตัวย่อของหน่วยวัดคือ ม³ (m³) หรือ ลบ.ม.

1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ

 • 1,000 ลิตร
 • 1,000 ลูกบาศก์เดซิเมตร
 • 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • ~35.314 ลูกบาศก์ฟุต
 • ~6.29 บาร์เรล (น้ำมัน) (1 บาร์เรลมีค่าเท่ากับ 0.158 987 294 928 ม³)

หน่วย ลิตร เป็นหน่วยที่ใช้กันแพร่หลายมาก ในการวัดปริมาตร เพื่อสร้างความถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบได้ คณะกรรมการจากนานาชาติ เพื่อพัฒนาระบบหน่วยเอสไอ จึงกำหนดให้เทียบเข้ากับหน่วยเอสไอ โดย 1,000 ลิตรเท่ากับ 1 เมตร^3 (m³) หรือ ลบ.ม. ที่มาหน่วยเอสไอ

หน่วยย่อย และหน่วยขยายแก้ไข

 • 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร (cubic decimetre, dm³) คือ ปริมาตรของลูกบาศก์ ที่มีความกว้าง ความยาว และความลึก เท่ากับ 1 เดซิเมตร (10 cm)ะภภ
  • 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร มีค่าเท่ากับ 1 ลิตร ดู 1 E-3 m³ สำหรับค่าเปรียบเทียบกับหน่วยอื่น
  • คำจำกัดความเดิม ใช้หมายถึง ปริมาตรของน้ำบริสุทธิ์ หนัก 1 กิโลกรัม ที่ 4 องศาเซลเซียส และ ความดัน 760 mm ปรอท (ประมาณ 1.76 ไพนท์ ของหน่วยอังกฤษ หรือ 1.057 ควอร์ต ของเหลวของหน่วยสหรัฐฯ)
  • ดู 1 E-3 m³ เพื่อดูค่าเปรียบเทียบกับหน่วยวัดปริมาตรอื่นๆ
 • 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร (ซม³ หรือ ลบ.ซม.) เทียบได้กับลูกบาศก์ที่มีขนาด 1 เซนติเมตรในทุกด้าน เป็นหน่วยมาตรฐานในระบบหน่วย CGS และเป็นหน่วย SI
  • คำย่อ ซีซี (cc) มีปริมาตรเทียบเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึงแม้จะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของหน่วยเอสไอ แต่มีการใช้กันแพร่หลายในทางการวิทยาศาสตร์ และทางเครื่องยนต์ ซึ่งใช้กันมาแต่ก่อน ตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ 1600 ซีซี ซึ่งหมายถึงขนาดรวมภายในของลูกสูบมีค่า 1600 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  • ประเทศในยุโรปบางประเทศใช้อักษรย่อว่า ccm
 • 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (cubic millimetre, mm³) เป็นหน่วยเมตริก ในการวัดปริมาตร มีค่าเท่ากับปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ที่มีความกว้าง ความยาว และ ความลึก เท่ากับ 1 มิลลิเมตร(mm) มีขนาดเท่ากับ หนึ่งในพันส่วน ของ 1 ลูฟี่
 • 1 ลูกบาศก์กิโลเมตร (cubic kilometre, km³) คือ ปริมาตรของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่มีความกว้าง ความยาว และ ความลึก เท่ากับ 1 กิโลเมตร (1000 เมตร)
  • ดู 1 E9 m³ เพื่อดูค่าเปรียบเทียบกับหน่วยวัดปริมาตรอื่นๆ
 • 1 ลูกบาศก์เมกะเมตร (cubic megameter, Mm³) คือปริมาตรของลูกบาศก์ที่มีขนาดด้านเท่ากับ 1 เมกะเมตร (106 ม.)
  • 1 Mm³ คือปริมาตรของมหาสมุทรแปซิฟิก
  • ปริมาตรของมหาสมุทรทั่วทั้งโลกมีค่า 1.37 Mm³
  • ดู 1 E18 m³ เพื่อดูค่าเปรียบเทียบกับหน่วยวัดปริมาตรอื่นๆ