เปิดเมนูหลัก

รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายชื่อนายกรัฐมนตรีของไทย)

ด้านล่างนี้ คือ รายนามนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย โดยประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น 29 คน จากจำนวนดังกล่าว เป็นบุคคลที่มียศทางทหาร 15 คน และเป็นตำรวจ 1 คน

รายนามนายกรัฐมนตรีไทย

      ประธานคณะกรรมการราษฎร
      นายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหาร
      ผู้รักษาการแทนในกรณีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลง
      คณะรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม คณะรัฐมนตรีไทย
คณะที่
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา
1
(1-3)
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
(มติของสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475)
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(มติของสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
1 เมษายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา)
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476
(พระราชกฤษฎีกา)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารและลาออก)
2
(1-5)
  พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(มติของสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(ลาออกและเลือกตั้งทั่วไป)
คณะราษฎร
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
22 กันยายน พ.ศ. 2477
(ลาออก เนื่องจากสภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล)
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(ลาออก เนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่)
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(สภาครบวาระ และจัดให้มีเลือกตั้งทั่วไป)
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 2)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และเลือกตั้งทั่วไป) [1]
3
(1-2)
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(ลาออก เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม)
คณะราษฎร
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(ลาออก เนื่องจากส.ส.ไม่อนุมัติร่างพ.ร.บ.และพ.ร.ก.)
4
(1)
  พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
11 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ลาออก เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง)
คณะราษฎร
5   ทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 3)
17 กันยายน พ.ศ. 2488
(ลาออก เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทน)
คณะราษฎร
6
(1)
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488
(เสนอชื่อโดยผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน)
31 มกราคม พ.ศ. 2489
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และเลือกตั้งทั่วไป)
เสรีไทย
4
(2)
  พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
14 31 มกราคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากแพ้มติสภาที่เสนอพ.ร.บ.ที่รัฐบาลรับไม่ได้)
คณะราษฎร
7
(1-3)
  ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออก เพราะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489)
คณะราษฎร
- 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากการสวรรคตของรัชกาลที่ 8)
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากถูกใส่ความกรณีสรรณคตของรัชกาลที่ 8)
8
(1-2)
  พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ลาออก เนื่องจากมีกระแสกดดันที่รุนแรง)
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(รัฐประหาร)
คณะทหารแห่งชาติ
(หัวหน้าคณะ: พลโท ผิน ชุณหะวัณ)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
4
(3,4)
  พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
19 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(มติคณะทหารแห่งชาติ)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(ลาออก เพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคประชาธิปัตย์
20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
8 เมษายน พ.ศ. 2491
(ลาออก เนื่องจากคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง)
3
(3-8)
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 5)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 และมีการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคธรรมาธิปัตย์[2]
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง)
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(มติคณะรัฐประหาร)
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่)
คณะบริหารประเทศชั่วคราว
24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 6)
23 มีนาคม พ.ศ. 2495
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495 และมีการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคธรรมาธิปัตย์[2]
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 7)
21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(สภาครบวาระ และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
(รัฐประหาร)
พรรคเสรีมนังคศิลา
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
9   พจน์ สารสิน 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500
(ทูลเกล้าเสนอชื่อโดยผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร)
1 มกราคม พ.ศ. 2501
(ลาออก และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
10
(1)
  พลโท ถนอม กิตติขจร 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 9)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและรัฐประหาร)
พรรคชาติสังคม
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
11   จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ถึงแก่อสัญกรรม)
คณะปฏิวัติ
10
(2-3)
  จอมพล ถนอม กิตติขจร 30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
31 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(รัฐประหาร)

พรรคสหประชาไทย

คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล ถนอม กิตติขจร)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
10
(4)
  จอมพล ถนอม กิตติขจร 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ลาออก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา)
คณะปฏิวัติ
12   สัญญา ธรรมศักดิ์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ทูลเกล้าเสนอชื่อ โดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(ลาออก โดยอ้างเหตุร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ)
34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
6
(2)
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11)
14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(ไม่ได้รับความไว้วางใจในการแถลงนโยบาย)
พรรคประชาธิปัตย์
13   หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11)
20 เมษายน พ.ศ. 2519
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [3]
พรรคกิจสังคม
6
(3)
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12)
25 กันยายน พ.ศ. 2519
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์จอมพล ถนอมกลับมาอุปสมบท)
พรรคประชาธิปัตย์
38 25 กันยายน พ.ศ. 2519
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(รัฐประหาร)
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(หัวหน้าคณะ: พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14   ธานินทร์ กรัยวิเชียร 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(รัฐประหาร)
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
15
(1-2)
  พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(มติคณะปฏิวัติ)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13)
3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย)
16
(1-3)
  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13)
30 เมษายน พ.ศ. 2526
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [4]
43 30 เมษายน พ.ศ. 2526
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [5]
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15)
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [6]
17
(1-2)
  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ลาออก)
พรรคชาติไทย
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(รัฐประหาร)
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
(หัวหน้าคณะ: พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
18
(1)
  อานันท์ ปันยารชุน 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
(มติคณะ รสช.)
7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
19   พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารสช.[7] [8] และมติพรรคร่วมรัฐบาล[9])
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(ลาออก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
พรรคสามัคคีธรรม,คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
-   มีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
18
(2)
  อานันท์ ปันยารชุน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อโดยอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
23 กันยายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [10]
20
(1)
  ชวน หลีกภัย 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [11]
พรรคประชาธิปัตย์
21   บรรหาร ศิลปอาชา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [12]
พรรคชาติไทย
22   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ)
พรรคความหวังใหม่
20
(2)
  ชวน หลีกภัย 53 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [13]
พรรคประชาธิปัตย์
23
(1-2)
  ทักษิณ ชินวัตร 54 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(สภาครบวาระ และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคไทยรักไทย
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22)
19 กันยายน พ.ศ. 2549
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และเกิดรัฐประหาร) [14]
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)
(หัวหน้าคณะ: พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)
19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
24   พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(มติคณะ คปค.)
29 มกราคม พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)
25   สมัคร สุนทรเวช 57 29 มกราคม พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
9 กันยายน พ.ศ. 2551
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง) [15]
พรรคพลังประชาชน
26   สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 9 กันยายน พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
พรรคพลังประชาชน
58 18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี) [16]
-   ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
27   ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 59 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [17]
พรรคประชาธิปัตย์
28   ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(มติของสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งขณะรักษาการ หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [18]
พรรคเพื่อไทย
-   นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(รัฐประหาร)
พรรคเพื่อไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
(หัวหน้าคณะ: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
29   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 61 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(มติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ปัจจุบัน
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป) [19]
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หมายเหตุ

รายนามนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะดำรงตำแหน่ง

รายนามนายกรัฐมนตรีไทย เรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

      นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
อันดับ ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง รวมเวลา
1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 (2055 วัน)
8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500 (3448 วัน)
5,503 วัน
2 จอมพล ถนอม กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (292 วัน)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (2900 วัน)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (300 วัน)
3,492 วัน
3 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 (3076 วัน) 3,076 วัน
4 ชวน หลีกภัย 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (1023 วัน)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (1188 วัน)
2,211 วัน
5 ทักษิณ ชินวัตร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549 (2048 วัน) 2,048 วัน
6 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (2004 วัน) 2,004 วัน
7 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (1763 วัน) 1,763 วัน
8 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (1732 วัน) 1732 วัน
9 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (1006 วัน) 1,006 วัน
10 ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (961 วัน) 961 วัน
11 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (933 วัน) 933 วัน
12 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 (843 วัน) 843 วัน
13 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (395 วัน)
31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 (52 วัน)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (103 วัน)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491 (47 วัน)
598 วัน
14 อานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535 (402 วัน)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535 (105 วัน)
507 วัน
15 บรรหาร ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (501 วัน) 501 วัน
16 สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (489 วัน) 489 วัน
17 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551 (485 วัน) 485 วัน
18 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (442 วัน) 442 วัน
19 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519 (403 วัน) 403 วัน
20 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 (377 วัน) 377 วัน
21 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (358 วัน) 358 วัน
22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 (349 วัน) 349 วัน
23 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489 (136 วัน)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 (27 วัน)
20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (169 วัน)
332 วัน
24 สมัคร สุนทรเวช 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551 (224 วัน) 224 วัน
25 ปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (152 วัน) 152 วัน
26 พจน์ สารสิน 21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501 (102 วัน) 102 วัน
27 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (75 วัน) 75 วัน
28 พลเอก สุจินดา คราประยูร 7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (47 วัน) 47 วัน
29 ทวี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488 (17 วัน) 17 วัน

อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่

ในปัจจุบันมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่ 11 คน ได้แก่

เชิงอรรถ

 1. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481
 2. 2.0 2.1 หลักการและนโยบายของชุมนุมธรรมาธิปัตย์. พระนคร: โรงพิมพ์สหการพานิช. 2490.
 3. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519
 4. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526
 5. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
 6. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531
 7. ร่วมกันสู้ หน้า 35-48ค้านนายกฯ
 8. สารคดีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
 9. ย้อนรอย “สามัคคีธรรม” ยุคสุรยุทธ์-สนธิ ฟื้นคืนชีพ!?
 10. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 11. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 12. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
 13. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
 14. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
 15. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) เนื่องในกรณีเป็นผู้ดำเนินรายการ "ชิมไปบ่นไป" และ "ยกโขยง 6 โมงเช้า"
 16. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบคนละ 5 ปี
 17. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 18. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 19. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น