การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองสมาชิกภาพของสมาชิกสภาครบทั้ง 500 คน แล้ว

ภาพสรุปเหตุการณ์วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศไทย

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเกี่ยวข้องกับ
วิกฤตการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553

การเมืองไทยประวัติศาสตร์ไทย

ก่อนการลงมติ พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมสมาชิกพรรค และมีมติให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงเจตจำนงที่จะไม่เสนอชื่อผู้ใดเข้าชิงตำแหน่ง[1]

ผลการลงมติแก้ไข

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พรรคเพื่อไทย 261 - 4 - 265
พรรคประชาธิปัตย์ - 3 152 4 159
พรรคภูมิใจไทย - - 34 - 34
พรรคชาติไทยพัฒนา 19 - - - 19
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 - - - 7
พรรคพลังชล 7 - - - 7
พรรครักประเทศไทย - - 4 - 4
พรรคมาตุภูมิ - - 2 - 2
พรรครักษ์สันติ - - 1 - 1
พรรคมหาชน 1 - - - 1
พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 - - - 1
รวม 296 3 197 4 500

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2554 ถัดไป
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551    
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย
  การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557