การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2548

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย ใน พ.ศ. 2548 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งที่ว่างลง หลังจากที่พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย
พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 →
 
Thaksin crop.jpg
ผู้ได้รับเสนอชื่อ ทักษิณ ชินวัตร
พรรค ไทยรักไทย
คะแนนคณะผู้เลือกตั้ง 377
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร (Tony woodsome)

โดยนายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยจะเปิดโอกาสให้ ส.ส.เสนอชื่อบุคคลมี่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้กำหนดวิธีลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเปิดเผยด้วยการขานชื่อ ส.ส. 500 คนตามลำดับตัวอักษร

โดยนายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ได้เสนอชื่อพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่ฝ่ายค้านไม่ได้เสนอชื่อบุคคลเข้าแข่งขัน เนื่องจาก นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

ชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี แก้

ผู้ได้รับการเสนอชื่อในสภาผู้แทนราษฎร
ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย
 
นายกรัฐมนตรี
(ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2544)

ผลการลงมติ แก้

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน นายโภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้รับความเห็นชอบ จำนวน 377 คะแนน[1] ไม่เห็นชอบ 1 คะแนน (คือ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงดออกเสียง 116 คะแนน จึงถือได้ว่าพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาแล้ว จึงถือได้ว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ได้รับความเห็นชอบตามมติของสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

พรรคการเมือง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมประชุม รวม
ไทยรักไทย 374 1[ก] 2[ข] 377
ประชาธิปัตย์ 92 4[ค] 96
ชาติไทย 1[ง] 1[จ] 23 25
มหาชน 2 2
รวม 377 1 116 6 494


  1. ทักษิณ ชินวัตร
  2. ปวีณา หงสกุล และพายัพ ชินวัตร
  3. สุรินทร์ พิศสุวรรณ, มาโนช วิชัยกุล, สุพัฒน์ ธรรมเพชร และธานินทร์ ใจสมุทร
  4. บรรหาร ศิลปอาชา
  5. ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2548 ถัดไป
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2544    
การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย
  การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย มกราคม พ.ศ. 2551