รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย เป็นภรรยาหรือสามีของนายกรัฐมนตรีไทย

คู่สมรสนายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พักตร์พิไล ทวีสิน
ตั้งแต่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
จวนบ้านพิษณุโลก
วาระตามวาระของนายกรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเชย หุตะสิงห์
สถาปนา28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (91 ปี)

คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ แพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน

รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย (เรียงลำดับตามวันดำรงตำแหน่ง)

แก้

      คู่สมรสนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

      อดีตคู่สมรสนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยู่

ลำดับ รูปและชื่อ ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1
 
เชย หุตะสิงห์
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
2
 
คุณหญิงพิจ พหลพลพยุหเสนา[1]
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2481 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
3
 
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
4
 
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 พันตรี ควง อภัยวงศ์
5
 
คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ทวี บุณยเกตุ
6
 
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(4)
 
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 พันตรี ควง อภัยวงศ์
7
 
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์[2]
24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ปรีดี พนมยงค์
8
 
คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์[3][4]
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 
บรรจง ธำรงนาวาสวัสดิ์
(4)
 
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491 พันตรี ควง อภัยวงศ์
(3)
 
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
9
 
ท่านผู้หญิงศิริ สารสิน[5]
16 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 พจน์ สารสิน
10
 
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 พลโท ถนอม กิตติขจร
11
 
ฉวีวรรณ มิลินทจินดา[6]
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
 
นวลจันทร์ ธนะรัชต์
 
ไปรมา ธนะรัชต์
 
ท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์[7]
(10)
 
ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พลเอก ถนอม กิตติขจร
12
 
ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 สัญญา ธรรมศักดิ์
(6)
 
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
13
 
หม่อมราชวงศ์พักตร์พริ้ง ทองใหญ่
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช แยกกันอยู่
(6)
 
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา
20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
14
 
คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ธานินทร์ กรัยวิเชียร
15
 
คุณหญิงวิรัตน์ ชมะนันทน์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรีไม่มีคู่สมรส 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
16
 
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
17
 
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน[8]
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
18
 
คุณหญิงวรรณี คราประยูร[9]
7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 พลเอก สุจินดา คราประยูร
(17)
 
หม่อมราชวงศ์สดศรี ปันยารชุน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535 อานันท์ ปันยารชุน
19
 
ภักดิพร สุจริตกุล
23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
20
 
คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 บรรหาร ศิลปอาชา
21
 
คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ[10]
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(19)
 
ภักดิพร สุจริตกุล
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ชวน หลีกภัย นอกสมรส
22
 
คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ทักษิณ ชินวัตร
23
 
พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์[11]
1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
24
 
คุณหญิงสุรัตน์ สุนทรเวช
29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551 สมัคร สุนทรเวช
25
 
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สมชาย วงศ์สวัสดิ์
26
 
พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ร้อยตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
27
 
อนุสรณ์ อมรฉัตร[12]
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกสมรส
28
 
นราพร จันทร์โอชา[13]
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
29
 
พักตร์พิไล ทวีสิน
22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน เศรษฐา ทวีสิน

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2014-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 55, ตอน 0 ง, 5 ธันวาคม พ.ศ. 2481, หน้า 3020
 2. Pridi Phanomyong, adapted by Chris Baker and Pasuk Phongpaichit (2000). Pridi Banomyong-Pridi by Pridi, Selected Writings on Life, Politics and Economy. Silkworm Books. pp. 7 and 19-The Banomyong Family. ISBN 974-7551-35-7.
 3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (PDF). Royal Thai Government Gazette. 58 (0ง): 2942. September 18, 1941. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2016-03-06.
 4. "พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ [Thawan Thamrongnawasawat]". Court Museum of Thailand. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-16. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 5. "Mr. Pote Sarasin". Government of Thailand. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-09. สืบค้นเมื่อ December 29, 2011.
 6. Malinee Na Nakorn (June 25, 2011). งานเขียนชิ้นแรก ๑๐. บ้าน ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์ [M.L. Neuang Nilrat's house]. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-04-27. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 7. "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [Sarit Thanarat]". Hello Mukdahan. สืบค้นเมื่อ November 11, 2014.
 8. พีระเดช อนุพงษ์ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.. ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์. กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2548. 278 หน้า.
 9. "สุจินดา คราประยูร [Suchinda Kraprayoon]". Thairath. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 10. "คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ [Khunying Phankhruea Yongchaiyudh]". Thairath. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 11. "ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ [Thanpuying Chitwadi Chulanont]". Thairath. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 12. "Profile: Yingluck Shinawatra". BBC News. May 7, 2014. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.
 13. Wassana Nanuam (August 23, 2014). "General gets ready to swap into civvies". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ November 10, 2014.