เทศบาลเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย

เทศบาลเมือง เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลสำหรับเมืองขนาดกลาง จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

ท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองนั้น คือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด เช่น เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสระแก้ว) หรือท้องถิ่นที่มีจำนวนราษฎรมากกว่า 10,000 คน และมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ก็มีท้องถิ่นบางแห่งที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดและมีจำนวนประชากรไม่ถึง 10,000 คน แต่ก็มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง เนื่องจากได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเทศบาลสมัยแรก ๆ ซึ่งวางเกณฑ์ต่างจากปัจจุบัน เช่น เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองหลายแห่งมีฐานะเดิมเป็นเทศบาลตำบล เช่น เทศบาลตำบลหัวหิน เทศบาลตำบลชะอำ ที่ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหัวหินและเทศบาลเมืองชะอำตามลำดับ แต่ก็มีบางแห่งที่ได้รับการยกฐานะข้ามขั้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาโดยไม่เป็นเทศบาลตำบลมาก่อน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้า, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา[1] ทั้งนี้ หากท้องถิ่นใดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้น ๆ จะสิ้นสุดลง[2]

นอกจากเทศบาลเมืองอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะมีชื่อเรียกตามชื่อจังหวัดแล้ว (ยกเว้นตัวจังหวัดที่เป็นเทศบาลนครแล้วจำนวน 22 จังหวัด และตัวจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีชื่อว่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) เทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอโดยทั่วไปมักมีชื่อตามชื่ออำเภอหรือตำบลที่เทศบาลตั้งอยู่ เช่น เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ครอบคลุมเขตตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แต่ก็มีบางแห่งที่ไม่ใช้ชื่ออำเภอหรือตำบลเป็นชื่อ เช่น เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมเขตตำบลบางพึ่ง ตำบลบางจาก และตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองมีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 18 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลเมืองมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบำรุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ได้ตามสมควร

รายชื่อเทศบาลเมืองในประเทศไทย แก้

ปัจจุบันมีเทศบาลเมืองทั้งสิ้น 195 แห่ง[3]

ภาคเหนือ แก้

มี 14 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2566
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 เชียงใหม่ 1  เทศบาลเมืองต้นเปา  สันกำแพง
15.36 
20,366 
1,325.91 
2553 [5]  เทศบาลตำบลต้นเปา
2  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  แม่แตง
24.00 
12,054 
502.25 
2550 [6]  เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา
3  เทศบาลเมืองแม่โจ้  สันทราย
19.46 
23,577 
1,211.56 
2551 [7]  เทศบาลตำบลแม่โจ้
4  เทศบาลเมืองแม่เหียะ  เมืองเชียงใหม่
24.41 
19,966 
817.94 
2554 [8]  เทศบาลตำบลแม่เหียะ
 น่าน 1  เทศบาลเมืองน่าน  เมืองน่าน
7.60 
18,788 
2,472.11 
2479 [9]
 พะเยา 1  เทศบาลเมืองดอกคำใต้  ดอกคำใต้
29.20 
12,207 
418.05 
2551 [10]  เทศบาลตำบลดอกคำใต้
2  เทศบาลเมืองพะเยา  เมืองพะเยา
9.00 
15,646 
1,738.44 
2480 [11]
 แพร่ 1  เทศบาลเมืองแพร่  เมืองแพร่
9.00 
14,019 
1,557.67 
2478 [12]
 แม่ฮ่องสอน 1  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  เมืองแม่ฮ่องสอน
6.00 
6,955 
1,159.17 
2479 [13]
 ลำพูน 1  เทศบาลเมืองลำพูน  เมืองลำพูน
6.00 
11,156 
1,859.33 
2479 [14]
 ลำปาง 1  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เมืองลำปาง
195.49 
58,924 
301.42 
2547 [15]  เทศบาลตำบลชมพู
2  เทศบาลเมืองพิชัย  เมืองลำปาง
16.50 
13,221 
801.27 
2556 [16]  เทศบาลตำบลพิชัย
3  เทศบาลเมืองล้อมแรด  เถิน
43.00 
13,739 
319.51 
2558 [17]  เทศบาลตำบลล้อมแรด
 อุตรดิตถ์ 1  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์
13.49 
28,542 
2,115.79 
2478 [18]  สุขาภิบาลเมืองอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

มี 38 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2566
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กาฬสินธุ์ 1  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
16.96 
31,383 
1,850.41 
2480 [19]
2  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
9.95 
11,152 
1,120.80 
2555 [20]  เทศบาลเมืองบัวขาว
 ขอนแก่น 1  เทศบาลเมืองกระนวน  กระนวน
3.77 
9,707 
2,574.80 
2555 [21]  เทศบาลตำบลหนองโก
2  เทศบาลเมืองชุมแพ  ชุมแพ
24.55 
30,751 
1,252.59 
2547 [22]  เทศบาลตำบลชุมแพ
3  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  เมืองขอนแก่น
61.97 
19,254 
310.70 
2555 [23]  เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม
4  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  บ้านไผ่
16.20 
26,534 
1,637.90 
2548 [24]  เทศบาลตำบลบ้านไผ่
5  เทศบาลเมืองเมืองพล  พล
3.00 
10,068 
3,356.00 
2538 [25]  เทศบาลตำบลเมืองพล
6  เทศบาลเมืองศิลา  เมืองขอนแก่น
72.50 
54,731 
754.91 
2555 [26]  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
 ชัยภูมิ 1  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ
30.78 
35,301 
1,146.88 
2479 [27]
 นครพนม 1  เทศบาลเมืองนครพนม  เมืองนครพนม
24.13 
26,070 
1,080.40 
2478 [28]
 นครราชสีมา 1  เทศบาลเมืองบัวใหญ่  บัวใหญ่
10.63 
13,205 
1,242.24 
2547 [29]  เทศบาลตำบลบัวใหญ่
2  เทศบาลเมืองปากช่อง  ปากช่อง
15.25 
32,381 
2,123.34 
2548 [30]  เทศบาลตำบลปากช่อง
3  เทศบาลเมืองเมืองปัก  ปักธงชัย
12.11 
13,353 
1,102.64 
2555 [31]  เทศบาลตำบลเมืองปัก
4  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  สีคิ้ว
11.63 
16,224 
1,395.01 
2551 [32]  เทศบาลตำบลสีคิ้ว
 บึงกาฬ 1  เทศบาลเมืองบึงกาฬ  เมืองบึงกาฬ
95.19 
20,166 
211.85 
2563 [33]  เทศบาลตำบลบึงกาฬ
 บุรีรัมย์ 1  เทศบาลเมืองชุมเห็ด  เมืองบุรีรัมย์
46.00 
20,361 
442.63 
2555 [34]  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด
2  เทศบาลเมืองนางรอง  นางรอง
20.77 
20,219 
973.47 
2548 [24]  เทศบาลตำบลนางรอง
3  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เมืองบุรีรัมย์
6.00 
23,364 
3,894.00 
2479 [35]
 มหาสารคาม 1  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เมืองมหาสารคาม
24.14 
44,572 
1,846.40 
2479 [36]
 มุกดาหาร 1  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร
35.55 
33,057 
929.87 
2526 [37]  สุขาภิบาลมุกดาหาร
 ยโสธร 1  เทศบาลเมืองยโสธร  เมืองยโสธร
9.71 
20,042 
2,064.06 
2515 [38]  เทศบาลตำบลยโสธร
 ร้อยเอ็ด 1  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมืองร้อยเอ็ด
11.63 
33,045 
2,841.36 
2479 [39]
 เลย 1  เทศบาลเมืองเลย  เมืองเลย
12.41 
20,089 
1,618.78 
2479 [40]
2  เทศบาลเมืองวังสะพุง  วังสะพุง
6.07 
10,525 
1,733.94 
2554 [41]  เทศบาลตำบลวังสะพุง
 ศรีสะเกษ 1  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  กันทรลักษ์
8.68 
17,485 
2,014.40 
2547 [42]  เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
2  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ
36.66 
39,131 
1,067.40 
2479 [43]  เทศบาลเมืองขุขันธ์
 สุรินทร์ 1  เทศบาลเมืองสุรินทร์  เมืองสุรินทร์
11.39 
37,304 
3,275.15 
2479 [44]
 หนองคาย 1  เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ท่าบ่อ
12.62 
16,968 
1,344.53 
2547 [42]  เทศบาลตำบลท่าบ่อ
2  เทศบาลเมืองหนองคาย  เมืองหนองคาย
35.15 
45,742 
1,301.34 
2478 [45]
 หนองบัวลำภู 1  เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  เมืองหนองบัวลำภู
39.50 
21,841 
552.94 
2537 [46]  สุขาภิบาลหนองบัวลำภู
 อำนาจเจริญ 1  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ
38.00 
24,403 
642.18 
2537 [47]  สุขาภิบาลบุ่ง
 อุดรธานี 1  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  เมืองอุดรธานี
6.10 
8,347 
1,368.36 
2549 [48]  เทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ
2  เทศบาลเมืองบ้านดุง  บ้านดุง
20.95 
14,935 
712.89 
2550 [49]  เทศบาลตำบลบ้านดุง
3  เทศบาลเมืองหนองสำโรง  เมืองอุดรธานี
24.85 
30,162 
1,213.76 
2551 [50]  เทศบาลตำบลหนองสำโรง
 อุบลราชธานี 1  เทศบาลเมืองแจระแม  เมืองอุบลราชธานี
50.00 
11,241 
224.82 
2555 [51]  องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม
2  เทศบาลเมืองเดชอุดม  เดชอุดม
8.10 
12,889 
1,591.23 
2550 [52]  เทศบาลเมืองเมืองเดช
3  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  พิบูลมังสาหาร
6.00 
10,001 
1,666.83 
2547 [29]  เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
4  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  วารินชำราบ
12.90 
24,839 
1,925.50 
2538 [53]  เทศบาลตำบลวารินชำราบ

ภาคกลาง แก้

มี 70 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2566
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กำแพงเพชร 1  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร
14.90 
27,596 
1,852.08 
2479 [54]
2  เทศบาลเมืองปางมะค่า  ขาณุวรลักษบุรี
325.00 
17,449 
53.69 
2555 [55]  องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า
3  เทศบาลเมืองหนองปลิง  เมืองกำแพงเพชร
84.58 
12,644 
149.49 
2556 [56]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 ชัยนาท 1  เทศบาลเมืองชัยนาท  เมืองชัยนาท
6.06 
11,216 
1,850.83 
2479 [57]
 นครนายก 1  เทศบาลเมืองนครนายก  เมืองนครนายก
15.87 
15,585 
982.04 
2478 [58]  สุขาภิบาลเมืองนครนายก
 นครปฐม 1  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  สามพราน
10.90 
29,197 
2,678.62 
2551 [59]  องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
2  เทศบาลเมืองนครปฐม  เมืองนครปฐม
22.20 
13,979 
629.68 
2556 [60]  องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม
3  เทศบาลเมืองไร่ขิง  สามพราน
25.40 
35,711 
1,405.94 
2551 [61]  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง
4  เทศบาลเมืองสามควายเผือก  เมืองนครปฐม
14.72 
11,957 
812.30 
2562 [62]  องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
5  เทศบาลเมืองสามพราน  สามพราน
8.15 
16,516 
2,026.50 
2551 [63]  เทศบาลตำบลสามพราน
 นครสวรรค์ 1  เทศบาลเมืองชุมแสง  ชุมแสง
2.40 
7,229 
3,012.08 
2478 [64]  สุขาภิบาลท้องที่ชุมแสง
2  เทศบาลเมืองตาคลี  ตาคลี
16.00 
22,251 
1,390.69 
2548 [65]  เทศบาลตำบลตาคลี
 นนทบุรี 1  เทศบาลเมืองไทรม้า  เมืองนนทบุรี
8.14 
24,423 
3,000.37 
2563 [66]  เทศบาลตำบลไทรม้า
2  เทศบาลเมืองบางกรวย  บางกรวย
8.40 
44,486 
5,295.95 
2545 [67]  เทศบาลตำบลบางกรวย
3  เทศบาลเมืองบางกร่าง  เมืองนนทบุรี
6.55 
24,820 
3,789.31 
2563 [68]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
4  เทศบาลเมืองบางคูรัด  บางบัวทอง
19.70 
40,864 
2,074.31 
2562 [69]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
5  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  บางบัวทอง
13.50 
52,144 
3,862.52 
2480 [70]
6  เทศบาลเมืองบางแม่นาง  บางใหญ่
14.40 
51,277 
3,560.90 
2563 [71]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง
7  เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา  บางบัวทอง
11.48 
46,982 
4,092.51 
2562 [72]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
8  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เมืองนนทบุรี
6.36 
33,159 
5,213.68 
2549 [73]  เทศบาลตำบลบางศรีเมือง
9  เทศบาลเมืองพิมลราช  บางบัวทอง
15.08 
51,159 
3,392.51 
2557 [74]  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
10  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง  บางบัวทอง
29.70 
56,690 
1,908.75 
2563 [75]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
 ปทุมธานี 1  เทศบาลเมืองคลองหลวง  คลองหลวง
42.94 
72,076 
1,678.53 
2547 [76]  เทศบาลตำบลคลองหลวง
2  เทศบาลเมืองคูคต  ลำลูกกา
12.48 
42,249 
3,385.34 
2539 [77]  สุขาภิบาลคูคต
3  เทศบาลเมืองท่าโขลง  คลองหลวง
63.00 
74,343 
1,180.05 
2544 [78]  เทศบาลตำบลท่าโขลง
4  เทศบาลเมืองบางกะดี  เมืองปทุมธานี
8.30 
15,925 
1,918.67 
2563 [79]  เทศบาลตำบลบางกะดี
5  เทศบาลเมืองบางคูวัด  เมืองปทุมธานี
18.46 
32,268 
1,748.00 
2554 [80]  เทศบาลตำบลบางคูวัด
6  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  ธัญบุรี
15.39 
34,197 
2,222.03 
2554 [81]  เทศบาลตำบลบึงยี่โถ
7  เทศบาลเมืองปทุมธานี  เมืองปทุมธานี
7.10 
22,879 
3,222.39 
2479 [82]
8  เทศบาลเมืองลาดสวาย  ลำลูกกา
33.00 
72,264 
2,189.82 
2554 [83]  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย
9  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ลำลูกกา
12.50 
65,564 
5,245.12 
2550 [84]  องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
10  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ธัญบุรี
38.40 
32,969 
858.57 
2547 [42]  เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์
 พระนครศรีอยุธยา 1  เทศบาลเมืองบ้านกรด  บางปะอิน
13.41 
14,339 
1,069.28 
2563 [85]  เทศบาลตำบลบ้านกรด
2  เทศบาลเมืองผักไห่  ผักไห่
11.28 
9,165 
812.50 
2555 [86]  เทศบาลตำบลผักไห่
3  เทศบาลเมืองลำตาเสา  วังน้อย
36.00 
22,098 
613.83 
2556 [87]  เทศบาลตำบลลำตาเสา
4  เทศบาลเมืองเสนา  เสนา
1.20 
3,490 
2,908.33 
2480 [88]
5  เทศบาลเมืองอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา
8.40 
19,795 
2,356.55 
2547 [89]  เทศบาลตำบลอโยธยา
 พิจิตร 1  เทศบาลเมืองตะพานหิน  ตะพานหิน
5.20 
12,778 
2,457.31 
2538 [90]  เทศบาลตำบลตะพานหิน
2  เทศบาลเมืองบางมูลนาก  บางมูลนาก
2.50 
7,697 
3,078.80 
2478 [91]  สุขาภิบาลท้องที่บางมูลนาก
3  เทศบาลเมืองพิจิตร  เมืองพิจิตร
12.02 
20,408 
1,697.84 
2479 [92]
 พิษณุโลก 1  เทศบาลเมืองอรัญญิก  เมืองพิษณุโลก
19.20 
29,242 
1,523.02 
2555 [93]  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก
 เพชรบูรณ์ 1  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เมืองเพชรบูรณ์
8.60 
19,828 
2,305.58 
2479 [94]
2  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  วิเชียรบุรี
26.54 
21,864 
823.81 
2554 [95]  เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี
3  เทศบาลเมืองหล่มสัก  หล่มสัก
2.08 
11,063 
5,318.75 
2538 [96]  เทศบาลตำบลหล่มสัก
 ลพบุรี 1  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  เมืองลพบุรี
32.50 
28,438 
875.02 
2550 [97]  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด
2  เทศบาลเมืองบ้านหมี่  บ้านหมี่
0.67 
3,025 
4,514.93 
2478 [98]  สุขาภิบาลท้องที่บ้านเซ่า
3  เทศบาลเมืองลพบุรี  เมืองลพบุรี
6.85 
20,158 
2,942.77 
2478 [99]  สุขาภิบาลเมืองลพบุรี
 สมุทรปราการ 1  เทศบาลเมืองบางแก้ว  บางพลี
24.69 
64,718 
2,621.22 
2562 [100]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
2  เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ  เมืองสมุทรปราการ
9.30 
39,937 
4,294.30 
2550 [101]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง
3  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  พระประแดง
25.50 
68,516 
2,686.90 
2552 [102]  เทศบาลเมืองสำโรงใต้
4  เทศบาลเมืองพระประแดง  พระประแดง
0.61 
8,212 
13,462.30 
2480 [103]
5  เทศบาลเมืองแพรกษา  เมืองสมุทรปราการ
12.59 
38,492 
3,057.35 
2563 [104]  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
6  เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่  เมืองสมุทรปราการ
20.32 
50,644 
2,492.32 
2562 [105]  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
7  เทศบาลเมืองลัดหลวง  พระประแดง
15.50 
67,058 
4,326.32 
2545 [106]  เทศบาลตำบลลัดหลวง
 สมุทรสงคราม 1  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  เมืองสมุทรสงคราม
8.00 
25,623 
3,202.88 
2479 [107]
 สมุทรสาคร 1  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  กระทุ่มแบน
2.18 
25,024 
11,478.90 
2538 [108]  เทศบาลตำบลกระทุ่มแบน
2  เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ  กระทุ่มแบน
14.74 
22,326 
1,514.65 
2562 [109]  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ
 สระบุรี 1  เทศบาลเมืองแก่งคอย  แก่งคอย
4.05 
10,529 
2,599.75 
2551 [110]  เทศบาลตำบลแก่งคอย
2  เทศบาลเมืองทับกวาง  แก่งคอย
101.00 
20,244 
200.44 
2555 [111]  เทศบาลตำบลทับกวาง
3  เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  พระพุทธบาท
29.60 
28,023 
946.72 
2549 [112]  เทศบาลตำบลพระพุทธบาท
4  เทศบาลเมืองสระบุรี  เมืองสระบุรี
20.13 
57,135 
2,838.30 
2478 [113]  สุขาภิบาลเมืองสระบุรี
 สิงห์บุรี 1  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เมืองสิงห์บุรี
7.81 
16,523 
2,115.62 
2478 [114]  สุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรี
2  เทศบาลเมืองบางระจัน  บางระจัน
22.80 
13,503 
592.24 
2556 [115]  เทศบาลตำบลบางระจัน
 สุโขทัย 1  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  ศรีสัชนาลัย
159.20 
14,759 
92.71 
2557 [116]  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
2  เทศบาลเมืองสวรรคโลก  สวรรคโลก
6.46 
14,345 
2,220.59 
2479 [117]
3  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  เมืองสุโขทัย
3.50 
13,447 
3,842.00 
2480 [118]
 สุพรรณบุรี 1  เทศบาลเมืองสองพี่น้อง  สองพี่น้อง
10.40 
11,952 
1,149.23 
2551 [119]  เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
2  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี
9.01 
23,729 
2,633.63 
2478 [120]  สุขาภิบาลเมืองสุพรรณบุรี
 อ่างทอง 1  เทศบาลเมืองอ่างทอง  เมืองอ่างทอง
2.90 
11,506 
3,967.59 
2479 [121]
 อุทัยธานี 1  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี
8.20 
13,484 
1,644.39 
2478 [122]  สุขาภิบาลเมืองอุทัยธานี

ภาคตะวันออก แก้

มี 24 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2566
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 จันทบุรี 1  เทศบาลเมืองขลุง  ขลุง
3.18 
10,277 
3,231.76 
2538 [123]  เทศบาลตำบลขลุง
2  เทศบาลเมืองจันทนิมิต  เมืองจันทบุรี
7.10 
11,685 
1,645.77 
2553 [124]  เทศบาลตำบลจันทนิมิต
3  เทศบาลเมืองจันทบุรี  เมืองจันทบุรี
10.25 
21,269 
2,075.02 
2478 [125]  สุขาภิบาลเมืองจันทบุรี
4  เทศบาลเมืองท่าช้าง  เมืองจันทบุรี
11.75 
14,119 
1,201.62 
2550 [126]  เทศบาลตำบลท่าช้าง
5  เทศบาลเมืองท่าใหม่  ท่าใหม่
30.40 
9,971 
327.99 
2555 [127]  เทศบาลตำบลท่าใหม่
 ฉะเชิงเทรา 1  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เมืองฉะเชิงเทรา
12.76 
36,948 
2,895.61 
2478 [128]  สุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 ชลบุรี 1  เทศบาลเมืองชลบุรี  เมืองชลบุรี
4.57 
23,098 
5,054.27 
2478 [129]  สุขาภิบาลเมืองชลบุรี
2  เทศบาลเมืองบ้านบึง  บ้านบึง
8.02 
19,763 
2,464.21 
2544 [130]  เทศบาลตำบลบ้านบึง
3  เทศบาลเมืองบ้านสวน  เมืองชลบุรี
7.87 
69,131 
8,784.12 
2548 [131]  เทศบาลตำบลบ้านสวน
4  เทศบาลเมืองปรกฟ้า  เกาะจันทร์
182.06 
14,433 
79.28 
2554 [132]  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
5  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  พนัสนิคม
2.76 
9,764 
3,537.68 
2480 [133]
6  เทศบาลเมืองศรีราชา  ศรีราชา
4.06 
23,948 
5,898.52 
2538 [134]  เทศบาลตำบลศรีราชา
7  เทศบาลเมืองสัตหีบ  สัตหีบ
6.22 
21,408 
3,441.80 
2550 [135]  เทศบาลตำบลสัตหีบ
8  เทศบาลเมืองแสนสุข  เมืองชลบุรี
20.27 
46,370 
2,287.62 
2544 [136]  เทศบาลตำบลแสนสุข
9  เทศบาลเมืองหนองปรือ  บางละมุง
45.54 
91,274 
2,004.26 
2549 [137]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
10  เทศบาลเมืองอ่างศิลา  เมืองชลบุรี
18.60 
37,217 
2,000.91 
2554 [138]  เทศบาลตำบลอ่างศิลา
 ตราด 1  เทศบาลเมืองตราด  เมืองตราด
2.52 
8,762 
3,476.98 
2478 [139]  สุขาภิบาลเมืองตราด
 ปราจีนบุรี 1  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เมืองปราจีนบุรี
8.34 
15,988 
1,917.03 
2478 [140]  สุขาภิบาลเมืองปราจีนบุรี
2  เทศบาลเมืองหนองกี่  กบินทร์บุรี
68.26 
15,915 
233.15 
2563 [141]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
 ระยอง 1  เทศบาลเมืองบ้านฉาง  บ้านฉาง
24.00 
31,716 
1,321.50 
2548 [142]  เทศบาลตำบลบ้านฉาง
2  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เมืองระยอง, นิคมพัฒนา
148.96 
77,855 
522.66 
2544 [143]  เทศบาลตำบลมาบตาพุด
 สระแก้ว 1  เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วังน้ำเย็น
61.50 
20,449 
332.50 
2553 [144]  เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
2  เทศบาลเมืองสระแก้ว  เมืองสระแก้ว
28.00 
18,311 
653.96 
2538 [145]  สุขาภิบาลสระแก้ว
3  เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  อรัญประเทศ
5.00 
16,713 
3,342.60 
2547 [29]  เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ

ภาคตะวันตก แก้

มี 13 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2566
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กาญจนบุรี 1  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  เมืองกาญจนบุรี, ท่าม่วง
9.16 
25,136 
2,744.10 
2478 [146]
2  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  ท่ามะกา
7.26 
10,607 
1,461.02 
2547 [147]  เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น
3  เทศบาลเมืองปากแพรก  เมืองกาญจนบุรี
47.80 
28,466 
595.52 
2563 [148]  เทศบาลตำบลปากแพรก
 ตาก 1  เทศบาลเมืองตาก  เมืองตาก
7.27 
15,301 
2,104.68 
2479 [149]
 ประจวบคีรีขันธ์ 1  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  เมืองประจวบคีรีขันธ์
14.00 
17,778 
1,269.86 
2478 [150]
2  เทศบาลเมืองหัวหิน  หัวหิน
86.36 
62,061 
718.63 
2547 [151]  เทศบาลตำบลหัวหิน
 เพชรบุรี 1  เทศบาลเมืองชะอำ  ชะอำ
110.00 
41,956 
381.42 
2547 [29]  เทศบาลตำบลชะอำ
2  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  เมืองเพชรบุรี
5.40 
19,612 
3,631.85 
2478 [152]  สุขาภิบาลเมืองเพชรบุรี
 ราชบุรี 1  เทศบาลเมืองจอมพล  จอมบึง
78.72 
11,032 
140.14 
2563 [153]  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
2  เทศบาลเมืองท่าผา  บ้านโป่ง
34.95 
20,083 
574.62 
2557 [154]  เทศบาลตำบลท่าผา
3  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  บ้านโป่ง
2.91 
15,019 
5,161.17 
2478 [155]  สุขาภิบาลท้องที่บ้านโป่ง
4  เทศบาลเมืองโพธาราม  โพธาราม
2.65 
8,245 
3,111.32 
2478 [156]  สุขาภิบาลท้องที่โพธาราม
5  เทศบาลเมืองราชบุรี  เมืองราชบุรี
8.70 
33,278 
3,825.06 
2478 [157]  สุขาภิบาลเมืองราชบุรี

ภาคใต้ แก้

มี 36 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2566
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กระบี่ 1  เทศบาลเมืองกระบี่  เมืองกระบี่
19.00 
31,227 
1,643.53 
2479 [158]
 ชุมพร 1  เทศบาลเมืองชุมพร  เมืองชุมพร
21.10 
32,593 
1,544.69 
2479 [159]
2  เทศบาลเมืองหลังสวน  หลังสวน
16.73 
10,922 
652.84 
2547 [151]  เทศบาลตำบลหลังสวน
 ตรัง 1  เทศบาลเมืองกันตัง  กันตัง
3.04 
11,340 
3,730.26 
2538 [160]  เทศบาลตำบลกันตัง
 นครศรีธรรมราช 1  เทศบาลเมืองทุ่งสง  ทุ่งสง
7.17 
29,277 
4,083.26 
2547 [161]  เทศบาลตำบลปากแพรก
2  เทศบาลเมืองปากพนัง  ปากพนัง
7.35 
18,761 
2,552.52 
2480 [162]
3  เทศบาลเมืองปากพูน  เมืองนครศรีธรรมราช
69.34 
34,624 
499.34 
2554 [163]  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
 นราธิวาส 1  เทศบาลเมืองตากใบ  ตากใบ
9.15 
20,022 
2,188.20 
2551 [164]  เทศบาลตำบลตากใบ
2  เทศบาลเมืองนราธิวาส  เมืองนราธิวาส
7.50 
40,309 
5,374.53 
2479 [165]
3  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สุไหงโก-ลก
22.50 
39,984 
1,777.07 
2547 [151]  เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก
 ปัตตานี 1  เทศบาลเมืองตะลุบัน  สายบุรี
18.56 
14,541 
783.46 
2558 [166]  เทศบาลตำบลตะลุบัน
2  เทศบาลเมืองปัตตานี  เมืองปัตตานี
4.78 
43,915 
9,187.24 
2478 [167]
 พังงา 1  เทศบาลเมืองตะกั่วป่า  ตะกั่วป่า
3.01 
7,682 
2,552.16 
2480 [168]
2  เทศบาลเมืองพังงา  เมืองพังงา
6.75 
9,572 
1,418.07 
2479 [169]
 พัทลุง 1  เทศบาลเมืองพัทลุง  เมืองพัทลุง
13.34 
30,626 
2,295.808 
2479 [170]
 ภูเก็ต 1  เทศบาลเมืองกะทู้  กะทู้
34.81 
31,793 
913.33 
2551 [171]  เทศบาลตำบลกะทู้
2  เทศบาลเมืองป่าตอง  กะทู้
16.40 
19,386 
1,182.07 
2545 [172]  เทศบาลตำบลป่าตอง
 ยะลา 1  เทศบาลเมืองเบตง  เบตง
78.00 
26,052 
334.00 
2547 [29]  เทศบาลตำบลเบตง
2  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมืองยะลา
34.78 
37,199 
1,069.55 
2554 [173]  เทศบาลตำบลสะเตงนอก
 ระนอง 1  เทศบาลเมืองบางริ้น  เมืองระนอง
78.65 
22,830 
290.27 
2556 [174]  เทศบาลตำบลบางริ้น
2  เทศบาลเมืองระนอง  เมืองระนอง
4.29 
17,779 
4,144.29 
2479 [175]
 สงขลา 1  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  รัตภูมิ
86.60 
17,125 
197.75 
2554 [176]  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร
2  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  เมืองสงขลา
27.49 
43,115 
1,568.39 
2554 [177]  เทศบาลตำบลเขารูปช้าง
3  เทศบาลเมืองคลองแห  หาดใหญ่
24.50 
43,788 
1,787.27 
2550 [178]  เทศบาลตำบลคลองแห
4  เทศบาลเมืองควนลัง  หาดใหญ่
66.76 
51,860 
776.81 
2550 [179]  เทศบาลตำบลควนลัง
5  เทศบาลเมืองคอหงส์  หาดใหญ่
34.57 
45,885 
1,327.31 
2550 [180]  เทศบาลตำบลคอหงส์
6  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  หาดใหญ่
114.43 
17,228 
150.55 
2554 [181]  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา
7  เทศบาลเมืองบ้านพรุ  หาดใหญ่
17.97 
27,860 
1,550.36 
2545 [182]  เทศบาลตำบลบ้านพรุ
8  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  สะเดา
11.22 
15,841 
1,411.85 
2547 [76]  เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
9  เทศบาลเมืองม่วงงาม  สิงหนคร
29.77 
12,076 
405.64 
2555 [183]  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
10  เทศบาลเมืองสะเดา  สะเดา
47.00 
21,482 
457.06 
2547 [151]  เทศบาลตำบลสะเดา
11  เทศบาลเมืองสิงหนคร  สิงหนคร
33.90 
39,956 
1,178.64 
2548 [184]  เทศบาลตำบลสิงหนคร
 สตูล 1  เทศบาลเมืองสตูล  เมืองสตูล
6.80 
21,690 
3,189.71 
2479 [185]
 สุราษฎร์ธานี 1  เทศบาลเมืองดอนสัก  ดอนสัก
21.00 
12,020 
572.38 
2555 [186]  เทศบาลตำบลดอนสัก
2  เทศบาลเมืองท่าข้าม  พุนพิน
14.10 
18,057 
1,280.64 
2543 [187]  เทศบาลตำบลท่าข้าม
3  เทศบาลเมืองนาสาร  บ้านนาสาร
67.13 
19,066 
284.02 
2547 [29]  เทศบาลตำบลนาสาร

ในอดีต แก้

มี 1 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ยกเลิก ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 พระตะบอง 1  เทศบาลเมืองพระตะบอง  เมืองพระตะบอง 2485 [188] 2489 

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 2. "พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (124 ก): 1–15. 22 ธันวาคม 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-03-26. สืบค้นเมื่อ 2011-11-03.
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] เก็บถาวร 2020-05-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2563. สืบค้น วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate/Area/statpop [ม.ป.ป.]. สืบค้น 25 มกราคม 2567.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองต้นเปา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (ตอนพิเศษ 138 ง): 38. 30 พฤศจิกายน 2553.
 6. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา.
 7. สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://maejocity.go.th/about.php?id=1 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2556.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (ตอนพิเศษ 13 ง): 45. 11 มกราคม 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 9. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1201–1205. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 10. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลเมืองดอกคำใต้.
 11. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยาว์ จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ก): 1848–1852. 14 มีนาคม 2480.
 12. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 2109–2113. 25 มีนาคม 2478.
 13. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1305–1308. 14 มีนาคม 2479.
 14. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1229–1233. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 78 ง): 5–6. 19 กรกฎาคม 2547.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลเมืองพิชัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (ตอนพิเศษ 85 ง): 11. 15 กรกฎาคม 2556.
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (ตอนพิเศษ 29 ง): 12. 4 กุมภาพันธ์ 2558.
 18. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุตตรดิตถ์ จังหวัดอุตตรดิตถ์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1763–1767. 10 ธันวาคม 2478.
 19. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1874–1877. 14 มีนาคม 2480.
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลเมืองบัวขาว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 70 ง): 20. 26 เมษายน 2555.
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกระนวน และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองกระนวน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 70 ง): 18. 26 เมษายน 2555.
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองชุมแพ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 5. 14 กันยายน 2548.
 23. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม.
 24. 24.0 24.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 77 ง): 9. 7 กันยายน 2548. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-03. สืบค้นเมื่อ 2013-04-03.
 25. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 37–39. 24 กันยายน 2538.
 26. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองศิลา.[ลิงก์เสีย]
 27. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 819–823. 29 พฤศจิกายน 2479.
 28. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2096–2099. 25 มีนาคม 2478.
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 20 ง): 9–10. 20 กุมภาพันธ์ 2547. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2013-04-03.
 30. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองปากช่อง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 40 ง): 9. 30 พฤษภาคม 2548.
 31. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองเมืองปัก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 64 ง): 11. 5 เมษายน 2555.
 32. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองสีคิ้ว.
 33. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบเลิกเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ รวมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬกับเทศบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลเมืองบึงกาฬ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 179 ง): 3. 5 สิงหาคม 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 2020-08-05.
 34. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลเมืองชุมเห็ด.
 35. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1206–1210. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 36. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1215–1219. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 37. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (พิเศษ 63 ก): 6–11. 21 เมษายน 2526.
 38. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (พิเศษ 21 ก): 4–5. 7 กุมภาพันธ์ 2515.
 39. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1224–1228. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 40. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1315–1318. 14 มีนาคม 2479.
 41. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 89 ง): 9. 11 สิงหาคม 2554.
 42. 42.0 42.1 42.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-03.
 43. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองขุขันธ์ จังหวัดขุขันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 806–810. 29 พฤศจิกายน 2479. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-07. สืบค้นเมื่อ 2013-04-03.
 44. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1239–1243. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 45. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2119–2123. 25 มีนาคม 2478.
 46. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (50 ก): 53–56. 9 พฤศจิกายน 2537.
 47. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (53 ก): 60–63. 2 ธันวาคม 2537.
 48. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลโนนสูง - น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็น เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (ตอนพิเศษ 181 ง): 20. 22 พฤศจิกายน 2550.
 49. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง. "ประวัติเทศบาลเมืองบ้านดุง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.172.139.92/tesbandung/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=33&namemenu=ประวัติเทศบาลเมืองบ้านดุง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 50. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นทศบาลเมืองหนองสำโรง.
 51. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลเมืองแจระแม.
 52. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลเมืองเมืองเดช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 205 ง): 8. 28 ธันวาคม 2550.
 53. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 66–69. 24 กันยายน 2538.
 54. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพ็ชร์ จังหวัดกำแพงเพ็ชร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1286–1289. 14 มีนาคม 2479.
 55. สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pangmaka.go.th/data.php [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2556.
 56.  กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเทศบาลเมืองหนองปลิง.
 57. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 815–818. 29 พฤศจิกายน 2479.
 58. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1671–1674. 10 ธันวาคม 2478.
 59. สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม. "ข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.krathumlom.com/basic/general.php เก็บถาวร 2014-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2556.
 60. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองนครปฐม.
 61.  กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง.
 62. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 237 ง): 18. 23 กันยายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-09-23.
 63. สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน. "ข้อมูลทั่วไป: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samphrancity.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 เก็บถาวร 2015-05-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 23 ธันวาคม 2555.
 64. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1773–1776. 10 ธันวาคม 2478.
 65. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเทศบาลเมืองตาคลี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 103 ง): 3. 25 กันยายน 2548.
 66. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 172 ง): 9. 29 กรกฎาคม 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-16. สืบค้นเมื่อ 2020-07-29.
 67. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (122 ก): 5–8. 16 ธันวาคม 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 68. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางกร่าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 132 ง): 6. 4 มิถุนายน 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-04. สืบค้นเมื่อ 2020-06-04.
 69. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 33 ง): 15. 6 กุมภาพันธ์ 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-02-12.
 70. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1859–1862. 14 มีนาคม 2480. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 71. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางแม่นาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 66 ง): 8. 20 มีนาคม 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-03-20. สืบค้นเมื่อ 2020-03-20.
 72. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 265 ง): 5. 25 ตุลาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-10-25. สืบค้นเมื่อ 2019-10-25.
 73. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 29 ง): 5. 23 กุมภาพันธ์ 2549. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 74. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (พิเศษ 41 ง): 5. 4 มีนาคม 2557. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-05-03. สืบค้นเมื่อ 2014-03-04.
 75. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่บางบัวทองและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 16. 8 กันยายน 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-16. สืบค้นเมื่อ 2020-09-08.
 76. 76.0 76.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 6. 14 กันยายน 2548. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-07-30. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 77. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (5 ก): 4–6. 6 มีนาคม 2539. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 78. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (93 ก): 25–26. 9 ตุลาคม 2544. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 79. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางกะดี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 10. 8 กันยายน 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-16. สืบค้นเมื่อ 2020-09-08.
 80. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางคูวัด.
 81. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 13 ง): 44. 11 มกราคม 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 82. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 828–831. 29 พฤศจิกายน 2479. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-04-27. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 83. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองลาดสวาย.
 84. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำสามแก้ว และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองลำสามแก้ว. 19 กรกฎาคม 2550.
 85. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองบ้านกรด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 54 ง): 3. 9 มีนาคม 2563.
 86. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองผักไห่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 70 ง): 19. 26 เมษายน 2555.
 87. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองลำตาเสา.
 88. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1869–1873. 14 มีนาคม 2480.
 89. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองอโยธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 4. 14 กันยายน 2548. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 90. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 53–57. 24 กันยายน 2538.
 91. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1777–1780. 10 ธันวาคม 2478.
 92. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพิจิตร์ จังหวัดพิจิตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 832–836. 29 พฤศจิกายน 2479.
 93. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก.
 94. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเพ็ชร์บูรณ์ จังหวัดเพ็ชร์บูรณ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1300–1304. 14 มีนาคม 2479.
 95. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 75 ง): 7. 7 กรกฎาคม 2554.
 96. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 58–61. 24 กันยายน 2538.
 97. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นเทศบาลเมืองเขาสามยอด.
 98. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1781–1784. 10 ธันวาคม 2478.
 99. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1727–1730. 10 ธันวาคม 2478.
 100. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 251 ง): 18. 9 ตุลาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-10-09. สืบค้นเมื่อ 2019-10-09.
 101. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำสมุทรปราการ และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ.
 102. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองสำโรงใต้" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 145 ง): 21. 1 ตุลาคม 2552. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 103. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2480" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1878–1881. 14 มีนาคม 2480. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 104. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองแพรกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 112 ง): 1. 13 พฤษภาคม 2563. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-12. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 105. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 286 ง): 35. 21 พฤศจิกายน 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-27. สืบค้นเมื่อ 2019-11-21.
 106. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลัดหลวง พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (93 ก): 4–6. 20 กันยายน 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-10. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 107. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 837–841. 29 พฤศจิกายน 2479.
 108. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 63–65. 24 กันยายน 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-11-28. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 109. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 309 ง): 23. 19 ธันวาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-12-19. สืบค้นเมื่อ 2019-12-19.
 110. สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kaengkhoi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=38 เก็บถาวร 2013-10-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2551. สืบค้น 23 ธันวาคม 2555.
 111. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองทับกวาง.
 112. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองพระพุทธบาท" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 5 ง): 2. 12 มกราคม 2549.
 113. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1745–1748. 10 ธันวาคม 2478.
 114. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1749–1753. 10 ธันวาคม 2478.
 115. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเทศบาลเมืองบางระจัน.
 116. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย.
 117. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1324–1328. 14 มีนาคม 2479.
 118. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1882–1886. 14 มีนาคม 2480.
 119. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง.
 120. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1754–1757. 10 ธันวาคม 2478.
 121. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 842–846. 29 พฤศจิกายน 2479. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-04-27. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 122. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1768–1772. 10 ธันวาคม 2478.
 123. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 40 ก): 41–44. 24 กันยายน 2538.
 124. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 66 ง): 11. 26 พฤษภาคม 2553.
 125. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1641–1644. 10 ธันวาคม 2478.
 126. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าช้าง.
 127. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 64 ง): 13. 5 เมษายน 2555.
 128. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1645–1650. 10 ธันวาคม 2478.
 129. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1651–1656. 10 ธันวาคม 2478.
 130. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านบึง พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (99 ก): 1–4. 26 ตุลาคม 2544. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 131. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองบ้านสวน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 52 ง): 12. 12 เมษายน 2549. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-25. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 132. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรกฟ้า และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้า.
 133. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพนัศนิคม จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1843–1847. 14 มีนาคม 2480. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 134. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 45–48. 24 กันยายน 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 135. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองสัตหีบ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 184 ง): 2. 26 พฤศจิกายน 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 136. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (99 ก): 5–8. 26 ตุลาคม 2544. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 137. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองหนองปรือ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (116 ง): 29. 2 พฤศจิกายน 2549. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 138. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองอ่างศิลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 30 ง): 14. 15 มีนาคม 2554. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 139. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1662–1665. 10 ธันวาคม 2478.
 140. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1699–1702. 10 ธันวาคม 2478.
 141. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเทศบาลเมืองหนองกี่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 112 ง): 10. 13 พฤษภาคม 2563.
 142. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเทศบาลเมืองบ้านฉาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 56 ง): 6. 29 กรกฎาคม 2548.
 143. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (52 ก): 10–13. 4 กรกฎาคม 2544. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-12-03. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 144. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 145 ง): 47. 17 ธันวาคม 2553.
 145. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (พิเศษ 54 ก): 49–51. 8 ธันวาคม 2537.
 146. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2084–2087. 25 มีนาคม 2478.
 147. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น. "ประวัติและตราสัญลักษณ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trpcity.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=4&view_id=55&orderby=1 เก็บถาวร 2014-10-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2556.
 148. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลเมืองปากแพรก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 63 ง): 5. 18 มีนาคม 2563.
 149. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1290–1293. 14 มีนาคม 2479.
 150. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2100–2103. 25 มีนาคม 2478.
 151. 151.0 151.1 151.2 151.3 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 20 ง): 7–8. 20 กุมภาพันธ์ 2547. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-04. สืบค้นเมื่อ 2022-02-04.
 152. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1708–1711. 10 ธันวาคม 2478.
 153. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพลและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 14. 8 กันยายน 2563.
 154. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าผา.
 155. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1785–1789. 10 ธันวาคม 2478. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-12-03. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 156. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1790–1793. 10 ธันวาคม 2478.
 157. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1722–1726. 10 ธันวาคม 2478.
 158. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 802–805. 29 พฤศจิกายน 2479.
 159. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 811–-814. 29 พฤศจิกายน 2479.
 160. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 49–52. 24 กันยายน 2538.
 161. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 78 ง): 3–4. 19 กรกฎาคม 2547.
 162. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1853–1858. 14 มีนาคม 2480.
 163. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลเมืองปากพูน.
 164. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นเทศบาลเมืองตากใบ.
 165. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 824–827. 29 พฤศจิกายน 2479. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-07. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 166. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเทศบาลเมืองตะลุบัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (พิเศษ 29 ง): 11. 4 กุมภาพันธ์ 2558.
 167. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2104–2108. 25 มีนาคม 2478.
 168. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1863–1867. 14 มีนาคม 2480.
 169. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1211–1214. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 170. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1294–1299. 14 มีนาคม 2479.
 171. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศบาลเมืองกะทู้.
 172. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (100 ก): 1–2. 4 ตุลาคม 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-04-17. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 173. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 13 ง): 46. 11 มกราคม 2555.
 174. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลเมืองบางริ้น.
 175. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1309–1314. 14 มีนาคม 2479.
 176. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 105 ง): 5. 14 กันยายน 2554.
 177. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 61 ง): 41. 1 มิถุนายน 2554.
 178. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองคลองแห" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 84 ง): 30. 13 กรกฎาคม 2550.
 179. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองควนลัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 84 ง): 32. 13 กรกฎาคม 2550.
 180. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองคอหงส์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 84 ง): 31. 13 กรกฎาคม 2550.
 181. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 118 ง): 26. 7 ตุลาคม 2554.
 182. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (53 ก): 3–5. 6 มิถุนายน 2545. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 183. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองม่วงงาม.
 184. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองสิงหนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 18 ง): 1. 3 กุมภาพันธ์ 2549.
 185. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1234–1238. 14 กุมภาพันธ์ 2479.
 186. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลเมืองดอนสัก.
 187. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าข้าม พ.ศ. ๒๕๔๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (119 ก): 18–19. 20 ธันวาคม 2543. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-09. สืบค้นเมื่อ 2013-04-02.
 188. "พระราชกริสดีกา จัดตั้งเทสบาลเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง พุทธสักราช 2485" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 59 (73): 2254–2259. 24 พฤศจิกายน 2485. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2019-02-18.