เทศบาลเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย

เทศบาลเมือง เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลสำหรับเมืองขนาดกลาง จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

ท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองนั้น คือ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด เช่น เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี) เทศบาลเมืองสระแก้ว (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสระแก้ว) หรือท้องถิ่นที่มีจำนวนราษฎรมากกว่า 10,000 คน และมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ก็มีท้องถิ่นบางแห่งที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดและมีจำนวนประชากรไม่ถึง 10,000 คน แต่ก็มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง เนื่องจากได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเทศบาลสมัยแรก ๆ ซึ่งวางเกณฑ์ต่างจากปัจจุบัน เช่น เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองหลายแห่งมีฐานะเดิมเป็นเทศบาลตำบล เช่น เทศบาลตำบลหัวหิน เทศบาลตำบลชะอำ ที่ต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหัวหินและเทศบาลเมืองชะอำตามลำดับ แต่ก็มีบางแห่งที่ได้รับการยกฐานะข้ามขั้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาโดยไม่เป็นเทศบาลตำบลมาก่อน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้า, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา[1] ทั้งนี้ หากท้องถิ่นใดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองไปแล้วเป็นเวลา 1 ปี ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในท้องถิ่นนั้น ๆ จะสิ้นสุดลง[2]

นอกจากเทศบาลเมืองอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจะมีชื่อเรียกตามชื่อจังหวัดแล้ว (ยกเว้นตัวจังหวัดที่เป็นเทศบาลนครแล้วจำนวน 22 จังหวัด และตัวจังหวัดสุโขทัยซึ่งมีชื่อว่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี) เทศบาลเมืองที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอโดยทั่วไปมักมีชื่อตามชื่ออำเภอหรือตำบลที่เทศบาลตั้งอยู่ เช่น เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ครอบคลุมเขตตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย แต่ก็มีบางแห่งที่ไม่ใช้ชื่ออำเภอหรือตำบลเป็นชื่อ เช่น เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมเขตตำบลบางพึ่ง ตำบลบางจาก และตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองมีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและมีสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 18 คนที่ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรในเขตเทศบาล โดยเทศบาลเมืองมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด สร้างและบำรุงถนนและท่าเรือ ดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษาวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ ได้ตามสมควร

รายชื่อเทศบาลเมืองในประเทศไทยแก้ไข

ปัจจุบันมีเทศบาลเมืองทั้งสิ้น 195 แห่ง[3]

ภาคเหนือแก้ไข

มี 14 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2564
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 เชียงใหม่ 1  เทศบาลเมืองต้นเปา  สันกำแพง
15.36 
19,565 
1,273.76 
2553 [5]  เทศบาลตำบลต้นเปา
2  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  แม่แตง
24.00 
12,541 
522.54 
2550 [6]  เทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา
3  เทศบาลเมืองแม่โจ้  สันทราย
19.46 
23,321 
1,198.41 
2551 [7]  เทศบาลตำบลแม่โจ้
4  เทศบาลเมืองแม่เหียะ  เมืองเชียงใหม่
24.41 
19,707 
807.33 
2554 [8]  เทศบาลตำบลแม่เหียะ
 น่าน 1  เทศบาลเมืองน่าน  เมืองน่าน
7.60 
19,194 
2,525.53 
2479 [9]
 พะเยา 1  เทศบาลเมืองดอกคำใต้  ดอกคำใต้
29.20 
12,511 
428.46 
2551 [10]  เทศบาลตำบลดอกคำใต้
2  เทศบาลเมืองพะเยา  เมืองพะเยา
9.00 
16,143 
1,793.67 
2480 [11]
 แพร่ 1  เทศบาลเมืองแพร่  เมืองแพร่
9.00 
14,604 
1,622.67 
2478 [12]
 แม่ฮ่องสอน 1  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  เมืองแม่ฮ่องสอน
6.00 
7,199 
1,199.83 
2479 [13]
 ลำพูน 1  เทศบาลเมืองลำพูน  เมืองลำพูน
6.00 
11,510 
1,918.33 
2479 [14]
 ลำปาง 1  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เมืองลำปาง
195.49 
59,265 
303.16 
2547 [15]  เทศบาลตำบลชมพู
2  เทศบาลเมืองพิชัย  เมืองลำปาง
16.50 
13,216 
800.97 
2556 [16]  เทศบาลตำบลพิชัย
3  เทศบาลเมืองล้อมแรด  เถิน
43.00 
14,159 
329.28 
2558 [17]  เทศบาลตำบลล้อมแรด
 อุตรดิตถ์ 1  เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์
13.49 
30,403 
2,253.74 
2478 [18]  สุขาภิบาลเมืองอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

มี 38 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2564
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กาฬสินธุ์ 1  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมืองกาฬสินธุ์
16.96 
32,244 
1,901.18 
2480 [19]
2  เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  กุฉินารายณ์
9.95 
11,324 
1,138.09 
2555 [20]  เทศบาลเมืองบัวขาว
 ขอนแก่น 1  เทศบาลเมืองกระนวน  กระนวน
3.77 
9,913 
2,629.44 
2555 [21]  เทศบาลตำบลหนองโก
2  เทศบาลเมืองชุมแพ  ชุมแพ
24.55 
31,197 
1,270.75 
2547 [22]  เทศบาลตำบลชุมแพ
3  เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม  เมืองขอนแก่น
61.97 
18,867 
304.45 
2555 [23]  เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม
4  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  บ้านไผ่
16.20 
27,259 
1,682.65 
2548 [24]  เทศบาลตำบลบ้านไผ่
5  เทศบาลเมืองเมืองพล  พล
3.00 
10,378 
3,459.33 
2538 [25]  เทศบาลตำบลเมืองพล
6  เทศบาลเมืองศิลา  เมืองขอนแก่น
72.50 
53,369 
736.12 
2555 [26]  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา
 ชัยภูมิ 1  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  เมืองชัยภูมิ
30.78 
35,834 
1,164.20 
2479 [27]
 นครพนม 1  เทศบาลเมืองนครพนม  เมืองนครพนม
24.13 
26,167 
1,084.42 
2478 [28]
 นครราชสีมา 1  เทศบาลเมืองบัวใหญ่  บัวใหญ่
10.63 
13,522 
1,272.06 
2547 [29]  เทศบาลตำบลบัวใหญ่
2  เทศบาลเมืองปากช่อง  ปากช่อง
15.25 
33,265 
2,181.31 
2548 [30]  เทศบาลตำบลปากช่อง
3  เทศบาลเมืองเมืองปัก  ปักธงชัย
12.11 
13,600 
1,123.04 
2555 [31]  เทศบาลตำบลเมืองปัก
4  เทศบาลเมืองสีคิ้ว  สีคิ้ว
11.63 
16,513 
1,419.86 
2551 [32]  เทศบาลตำบลสีคิ้ว
 บึงกาฬ 1  เทศบาลเมืองบึงกาฬ  เมืองบึงกาฬ
95.19 
20,102 
211.18 
2563 [33]  เทศบาลตำบลบึงกาฬ
 บุรีรัมย์ 1  เทศบาลเมืองชุมเห็ด  เมืองบุรีรัมย์
46.00 
19,883 
432.24 
2555 [34]  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด
2  เทศบาลเมืองนางรอง  นางรอง
20.77 
20,570 
990.37 
2548 [24]  เทศบาลตำบลนางรอง
3  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เมืองบุรีรัมย์
6.00 
24,594 
4,099.00 
2479 [35]
 มหาสารคาม 1  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  เมืองมหาสารคาม
24.14 
46,895 
1,942.63 
2479 [36]
 มุกดาหาร 1  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  เมืองมุกดาหาร
35.55 
32,979 
927.68 
2526 [37]  สุขาภิบาลมุกดาหาร
 ยโสธร 1  เทศบาลเมืองยโสธร  เมืองยโสธร
9.71 
20,266 
2,087.13 
2515 [38]  เทศบาลตำบลยโสธร
 ร้อยเอ็ด 1  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เมืองร้อยเอ็ด
11.63 
35,323 
3,037.23 
2479 [39]
 เลย 1  เทศบาลเมืองเลย  เมืองเลย
12.41 
20,728 
1,670.27 
2479 [40]
2  เทศบาลเมืองวังสะพุง  วังสะพุง
6.07 
10,860 
1,789.13 
2554 [41]  เทศบาลตำบลวังสะพุง
 ศรีสะเกษ 1  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  กันทรลักษ์
8.68 
17,729 
2,042.51 
2547 [42]  เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
2  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  เมืองศรีสะเกษ
36.66 
40,318 
1,099.78 
2479 [43]  เทศบาลเมืองขุขันธ์
 สุรินทร์ 1  เทศบาลเมืองสุรินทร์  เมืองสุรินทร์
11.39 
38,313 
3,363.74 
2479 [44]
 หนองคาย 1  เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ท่าบ่อ
12.62 
17,308 
1,371.47 
2547 [42]  เทศบาลตำบลท่าบ่อ
2  เทศบาลเมืองหนองคาย  เมืองหนองคาย
35.15 
46,673 
1,327.82 
2478 [45]
 หนองบัวลำภู 1  เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  เมืองหนองบัวลำภู
39.50 
21,903 
554.51 
2537 [46]  สุขาภิบาลหนองบัวลำภู
 อำนาจเจริญ 1  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ
38.00 
24,837 
653.61 
2537 [47]  สุขาภิบาลบุ่ง
 อุดรธานี 1  เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ  เมืองอุดรธานี
6.10 
8,513 
1,395.57 
2549 [48]  เทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ
2  เทศบาลเมืองบ้านดุง  บ้านดุง
20.95 
15,351 
732.74 
2550 [49]  เทศบาลตำบลบ้านดุง
3  เทศบาลเมืองหนองสำโรง  เมืองอุดรธานี
24.85 
29,234 
1,176.42 
2551 [50]  เทศบาลตำบลหนองสำโรง
 อุบลราชธานี 1  เทศบาลเมืองแจระแม  เมืองอุบลราชธานี
50.00 
11,412 
228.24 
2555 [51]  องค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม
2  เทศบาลเมืองเดชอุดม  เดชอุดม
8.10 
13,293 
1,641.11 
2550 [52]  เทศบาลเมืองเมืองเดช
3  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  พิบูลมังสาหาร
6.00 
10,345 
1,724.17 
2547 [29]  เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร
4  เทศบาลเมืองวารินชำราบ  วารินชำราบ
12.90 
25,692 
1,991.63 
2538 [53]  เทศบาลตำบลวารินชำราบ

ภาคกลางแก้ไข

มี 70 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2564
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กำแพงเพชร 1  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  เมืองกำแพงเพชร
14.90 
28,125 
1,887.58 
2479 [54]
2  เทศบาลเมืองปางมะค่า  ขาณุวรลักษบุรี
325.00 
17,663 
54.35 
2555 [55]  องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะค่า
3  เทศบาลเมืองหนองปลิง  เมืองกำแพงเพชร
84.58 
12,615 
149.15 
2556 [56]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 ชัยนาท 1  เทศบาลเมืองชัยนาท  เมืองชัยนาท
6.06 
11,588 
1,912.21 
2479 [57]
 นครนายก 1  เทศบาลเมืองนครนายก  เมืองนครนายก
15.87 
15,931 
1,003.84 
2478 [58]  สุขาภิบาลเมืองนครนายก
 นครปฐม 1  เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม  สามพราน
10.90 
28,569 
2,621.01 
2551 [59]  องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มล้ม
2  เทศบาลเมืองนครปฐม  เมืองนครปฐม
22.20 
13,732 
618.56 
2556 [60]  องค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม
3  เทศบาลเมืองไร่ขิง  สามพราน
25.40 
34,120 
1,343.31 
2551 [61]  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง
4  เทศบาลเมืองสามควายเผือก  เมืองนครปฐม
14.72 
11,583 
786.89 
2562 [62]  องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก
5  เทศบาลเมืองสามพราน  สามพราน
8.15 
16,767 
2,057.30 
2551 [63]  เทศบาลตำบลสามพราน
 นครสวรรค์ 1  เทศบาลเมืองชุมแสง  ชุมแสง
2.40 
7,447 
3,102.92 
2478 [64]  สุขาภิบาลท้องที่ชุมแสง
2  เทศบาลเมืองตาคลี  ตาคลี
16.00 
22,914 
1,432.13 
2548 [65]  เทศบาลตำบลตาคลี
 นนทบุรี 1  เทศบาลเมืองไทรม้า  เมืองนนทบุรี
8.14 
24,033 
2,952.46 
2563 [66]  เทศบาลตำบลไทรม้า
2  เทศบาลเมืองบางกรวย  บางกรวย
8.40 
44,599 
5,309.40 
2545 [67]  เทศบาลตำบลบางกรวย
3  เทศบาลเมืองบางกร่าง  เมืองนนทบุรี
6.55 
24,056 
3,672.67 
2563 [68]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง
4  เทศบาลเมืองบางคูรัด  บางบัวทอง
19.70 
40,425 
2,052.03 
2562 [69]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด
5  เทศบาลเมืองบางบัวทอง  บางบัวทอง
13.50 
51,799 
3,836.96 
2480 [70]
6  เทศบาลเมืองบางแม่นาง  บางใหญ่
14.40 
48,838 
3,391.53 
2563 [71]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง
7  เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา  บางบัวทอง
11.48 
46,904 
4,085.71 
2562 [72]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา
8  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เมืองนนทบุรี
6.36 
33,173 
5,215.88 
2549 [73]  เทศบาลตำบลบางศรีเมือง
9  เทศบาลเมืองพิมลราช  บางบัวทอง
15.08 
49,164 
3,260.21 
2557 [74]  องค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช
10  เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง  บางบัวทอง
29.70 
55,491 
1,868.38 
2563 [75]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง
 ปทุมธานี 1  เทศบาลเมืองคลองหลวง  คลองหลวง
42.94 
67,291 
1,567.09 
2547 [76]  เทศบาลตำบลคลองหลวง
2  เทศบาลเมืองคูคต  ลำลูกกา
12.48 
43,291 
3,468.83 
2539 [77]  สุขาภิบาลคูคต
3  เทศบาลเมืองท่าโขลง  คลองหลวง
63.00 
75,635 
1,200.56 
2544 [78]  เทศบาลตำบลท่าโขลง
4  เทศบาลเมืองบางกะดี  เมืองปทุมธานี
8.30 
14,998 
1,806.99 
2563 [79]  เทศบาลตำบลบางกะดี
5  เทศบาลเมืองบางคูวัด  เมืองปทุมธานี
18.46 
29,973 
1,623.67 
2554 [80]  เทศบาลตำบลบางคูวัด
6  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  ธัญบุรี
15.39 
33,457 
2,173.94 
2554 [81]  เทศบาลตำบลบึงยี่โถ
7  เทศบาลเมืองปทุมธานี  เมืองปทุมธานี
7.10 
23,499 
3,309.72 
2479 [82]
8  เทศบาลเมืองลาดสวาย  ลำลูกกา
33.00 
68,944 
2,089.21 
2554 [83]  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย
9  เทศบาลเมืองลำสามแก้ว  ลำลูกกา
12.50 
66,072 
5,285.76 
2550 [84]  องค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
10  เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์  ธัญบุรี
38.40 
32,413 
844.09 
2547 [42]  เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์
 พระนครศรีอยุธยา 1  เทศบาลเมืองบ้านกรด  บางปะอิน
13.41 
13,224 
986.13 
2563 [85]  เทศบาลตำบลบ้านกรด
2  เทศบาลเมืองผักไห่  ผักไห่
11.28 
9,441 
836.97 
2555 [86]  เทศบาลตำบลผักไห่
3  เทศบาลเมืองลำตาเสา  วังน้อย
36.00 
21,598 
599.94 
2556 [87]  เทศบาลตำบลลำตาเสา
4  เทศบาลเมืองเสนา  เสนา
1.20 
3,665 
3,054.17 
2480 [88]
5  เทศบาลเมืองอโยธยา  พระนครศรีอยุธยา
8.40 
20,010 
2,382.14 
2547 [89]  เทศบาลตำบลอโยธยา
 พิจิตร 1  เทศบาลเมืองตะพานหิน  ตะพานหิน
5.20 
13,526 
2,601.15 
2538 [90]  เทศบาลตำบลตะพานหิน
2  เทศบาลเมืองบางมูลนาก  บางมูลนาก
2.50 
8,065 
3,226.00 
2478 [91]  สุขาภิบาลท้องที่บางมูลนาก
3  เทศบาลเมืองพิจิตร  เมืองพิจิตร
12.02 
20,928 
1,741.10 
2479 [92]
 พิษณุโลก 1  เทศบาลเมืองอรัญญิก  เมืองพิษณุโลก
19.20 
30,253 
1,575.68 
2555 [93]  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก
 เพชรบูรณ์ 1  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เมืองเพชรบูรณ์
8.60 
20,559 
2,390.58 
2479 [94]
2  เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  วิเชียรบุรี
26.54 
22,281 
839.53 
2554 [95]  เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี
3  เทศบาลเมืองหล่มสัก  หล่มสัก
2.08 
11,392 
5,476.92 
2538 [96]  เทศบาลตำบลหล่มสัก
 ลพบุรี 1  เทศบาลเมืองเขาสามยอด  เมืองลพบุรี
32.50 
28,990 
892.00 
2550 [97]  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด
2  เทศบาลเมืองบ้านหมี่  บ้านหมี่
0.67 
3,167 
4,726.87 
2478 [98]  สุขาภิบาลท้องที่บ้านเซ่า
3  เทศบาลเมืองลพบุรี  เมืองลพบุรี
6.85 
21,255 
3,102.92 
2478 [99]  สุขาภิบาลเมืองลพบุรี
 สมุทรปราการ 1  เทศบาลเมืองบางแก้ว  บางพลี
24.69 
61,818 
2,503.77 
2562 [100]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
2  เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ  เมืองสมุทรปราการ
9.30 
37,430 
4,024.73 
2550 [101]  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง
3  เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  พระประแดง
25.50 
70,547 
2,766.55 
2552 [102]  เทศบาลเมืองสำโรงใต้
4  เทศบาลเมืองพระประแดง  พระประแดง
0.61 
8,694 
14,252.46 
2480 [103]
5  เทศบาลเมืองแพรกษา  เมืองสมุทรปราการ
12.59 
37,707 
2,995.00 
2563 [104]  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา
6  เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่  เมืองสมุทรปราการ
20.32 
49,604 
2,441.14 
2562 [105]  องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
7  เทศบาลเมืองลัดหลวง  พระประแดง
15.50 
69,417 
4,478.52 
2545 [106]  เทศบาลตำบลลัดหลวง
 สมุทรสงคราม 1  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  เมืองสมุทรสงคราม
8.00 
26,883 
3,360.38 
2479 [107]
 สมุทรสาคร 1  เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  กระทุ่มแบน
2.18 
27,157 
12,457.34 
2538 [108]  เทศบาลตำบลกระทุ่มแบน
2  เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ  กระทุ่มแบน
14.74 
21,946 
1,488.87 
2562 [109]  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ
 สระบุรี 1  เทศบาลเมืองแก่งคอย  แก่งคอย
4.05 
10,992 
2,714.07 
2551 [110]  เทศบาลตำบลแก่งคอย
2  เทศบาลเมืองทับกวาง  แก่งคอย
101.00 
19,874 
196.77 
2555 [111]  เทศบาลตำบลทับกวาง
3  เทศบาลเมืองพระพุทธบาท  พระพุทธบาท
29.60 
33,089 
1,117.87 
2549 [112]  เทศบาลตำบลพระพุทธบาท
4  เทศบาลเมืองสระบุรี  เมืองสระบุรี
20.13 
58,629 
2,912.52 
2478 [113]  สุขาภิบาลเมืองสระบุรี
 สิงห์บุรี 1  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เมืองสิงห์บุรี
7.81 
16,900 
2,163.89 
2478 [114]  สุขาภิบาลเมืองสิงห์บุรี
2  เทศบาลเมืองบางระจัน  บางระจัน
22.80 
13,789 
604.78 
2556 [115]  เทศบาลตำบลบางระจัน
 สุโขทัย 1  เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  ศรีสัชนาลัย
159.20 
15,027 
94.39 
2557 [116]  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย
2  เทศบาลเมืองสวรรคโลก  สวรรคโลก
6.46 
15,158 
2,346.44 
2479 [117]
3  เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  เมืองสุโขทัย
3.50 
14,021 
4,006.00 
2480 [118]
 สุพรรณบุรี 1  เทศบาลเมืองสองพี่น้อง  สองพี่น้อง
10.40 
12,249 
1,177.79 
2551 [119]  เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
2  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  เมืองสุพรรณบุรี
9.01 
24,517 
2,721.09 
2478 [120]  สุขาภิบาลเมืองสุพรรณบุรี
 อ่างทอง 1  เทศบาลเมืองอ่างทอง  เมืองอ่างทอง
2.90 
12,020 
4,144.83 
2479 [121]
 อุทัยธานี 1  เทศบาลเมืองอุทัยธานี  เมืองอุทัยธานี
8.20 
14,052 
1,713.66 
2478 [122]  สุขาภิบาลเมืองอุทัยธานี

ภาคตะวันออกแก้ไข

มี 24 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2564
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 จันทบุรี 1  เทศบาลเมืองขลุง  ขลุง
3.18 
10,602 
3,333.96 
2538 [123]  เทศบาลตำบลขลุง
2  เทศบาลเมืองจันทนิมิต  เมืองจันทบุรี
7.10 
12,073 
1,700.42 
2553 [124]  เทศบาลตำบลจันทนิมิต
3  เทศบาลเมืองจันทบุรี  เมืองจันทบุรี
10.25 
22,289 
2,174.54 
2478 [125]  สุขาภิบาลเมืองจันทบุรี
4  เทศบาลเมืองท่าช้าง  เมืองจันทบุรี
11.75 
14,148 
1,204.09 
2550 [126]  เทศบาลตำบลท่าช้าง
5  เทศบาลเมืองท่าใหม่  ท่าใหม่
30.40 
10,117 
332.80 
2555 [127]  เทศบาลตำบลท่าใหม่
 ฉะเชิงเทรา 1  เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  เมืองฉะเชิงเทรา
12.76 
37,993 
2,977.51 
2478 [128]  สุขาภิบาลเมืองฉะเชิงเทรา
 ชลบุรี 1  เทศบาลเมืองชลบุรี  เมืองชลบุรี
4.57 
24,563 
5,374.84 
2478 [129]  สุขาภิบาลเมืองชลบุรี
2  เทศบาลเมืองบ้านบึง  บ้านบึง
8.02 
20,657 
2,575.69 
2544 [130]  เทศบาลตำบลบ้านบึง
3  เทศบาลเมืองบ้านสวน  เมืองชลบุรี
7.87 
69,415 
8,820.20 
2548 [131]  เทศบาลตำบลบ้านสวน
4  เทศบาลเมืองปรกฟ้า  เกาะจันทร์
182.06 
14,245 
78.24 
2554 [132]  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์
5  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  พนัสนิคม
2.76 
9,968 
3,611.59 
2480 [133]
6  เทศบาลเมืองศรีราชา  ศรีราชา
4.06 
23,394 
5,762.07 
2538 [134]  เทศบาลตำบลศรีราชา
7  เทศบาลเมืองสัตหีบ  สัตหีบ
6.22 
21,952 
3,529.26 
2550 [135]  เทศบาลตำบลสัตหีบ
8  เทศบาลเมืองแสนสุข  เมืองชลบุรี
20.27 
46,165 
2,277.50 
2544 [136]  เทศบาลตำบลแสนสุข
9  เทศบาลเมืองหนองปรือ  บางละมุง
45.54 
87,985 
1,932.04 
2549 [137]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
10  เทศบาลเมืองอ่างศิลา  เมืองชลบุรี
18.60 
36,682 
1,972.15 
2554 [138]  เทศบาลตำบลอ่างศิลา
 ตราด 1  เทศบาลเมืองตราด  เมืองตราด
2.52 
9,515 
3,775.79 
2478 [139]  สุขาภิบาลเมืองตราด
 ปราจีนบุรี 1  เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เมืองปราจีนบุรี
8.34 
16,403 
1,966.79 
2478 [140]  สุขาภิบาลเมืองปราจีนบุรี
2  เทศบาลเมืองหนองกี่  กบินทร์บุรี
68.26 
15,789 
231.31 
2563 [141]  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่
 ระยอง 1  เทศบาลเมืองบ้านฉาง  บ้านฉาง
24.00 
31,410 
1,308.75 
2548 [142]  เทศบาลตำบลบ้านฉาง
2  เทศบาลเมืองมาบตาพุด  เมืองระยอง, นิคมพัฒนา
148.96 
74,267 
498.57 
2544 [143]  เทศบาลตำบลมาบตาพุด
 สระแก้ว 1  เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วังน้ำเย็น
61.50 
20,625 
335.37 
2553 [144]  เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น
2  เทศบาลเมืองสระแก้ว  เมืองสระแก้ว
28.00 
18,359 
655.68 
2538 [145]  สุขาภิบาลสระแก้ว
3  เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  อรัญประเทศ
5.00 
16,901 
3,380.20 
2547 [29]  เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ

ภาคตะวันตกแก้ไข

มี 13 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2564
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กาญจนบุรี 1  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  เมืองกาญจนบุรี, ท่าม่วง
9.16 
26,425 
2,884.83 
2478 [146]
2  เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  ท่ามะกา
7.26 
11,028 
1,519.01 
2547 [147]  เทศบาลตำบลท่าเรือพระแท่น
3  เทศบาลเมืองปากแพรก  เมืองกาญจนบุรี
47.80 
27,899 
583.66 
2563 [148]  เทศบาลตำบลปากแพรก
 ตาก 1  เทศบาลเมืองตาก  เมืองตาก
7.27 
15,877 
2,183.91 
2479 [149]
 ประจวบคีรีขันธ์ 1  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  เมืองประจวบคีรีขันธ์
14.00 
18,090 
1,292.14 
2478 [150]
2  เทศบาลเมืองหัวหิน  หัวหิน
86.36 
66,188 
766.42 
2547 [151]  เทศบาลตำบลหัวหิน
 เพชรบุรี 1  เทศบาลเมืองชะอำ  ชะอำ
110.00 
40,662 
369.65 
2547 [29]  เทศบาลตำบลชะอำ
2  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  เมืองเพชรบุรี
5.40 
20,590 
3,812.96 
2478 [152]  สุขาภิบาลเมืองเพชรบุรี
 ราชบุรี 1  เทศบาลเมืองจอมพล  จอมบึง
78.72 
10,900 
138.47 
2563 [153]  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง
2  เทศบาลเมืองท่าผา  บ้านโป่ง
34.95 
20,132 
576.02 
2557 [154]  เทศบาลตำบลท่าผา
3  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  บ้านโป่ง
2.91 
15,895 
5,462.20 
2478 [155]  สุขาภิบาลท้องที่บ้านโป่ง
4  เทศบาลเมืองโพธาราม  โพธาราม
2.65 
8,488 
3,203.02 
2478 [156]  สุขาภิบาลท้องที่โพธาราม
5  เทศบาลเมืองราชบุรี  เมืองราชบุรี
8.70 
34,304 
3,942.99 
2478 [157]  สุขาภิบาลเมืองราชบุรี

ภาคใต้แก้ไข

มี 36 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ประชากร
สิ้นปี 2564
(คน)[4]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 กระบี่ 1  เทศบาลเมืองกระบี่  เมืองกระบี่
19.00 
32,189 
1,694.16 
2479 [158]
 ชุมพร 1  เทศบาลเมืองชุมพร  เมืองชุมพร
21.10 
33,658 
1,595.17 
2479 [159]
2  เทศบาลเมืองหลังสวน  หลังสวน
16.73 
10,970 
655.71 
2547 [151]  เทศบาลตำบลหลังสวน
 ตรัง 1  เทศบาลเมืองกันตัง  กันตัง
3.04 
11,672 
3,839.47 
2538 [160]  เทศบาลตำบลกันตัง
 นครศรีธรรมราช 1  เทศบาลเมืองทุ่งสง  ทุ่งสง
7.17 
29,624 
4,131.66 
2547 [161]  เทศบาลตำบลปากแพรก
2  เทศบาลเมืองปากพนัง  ปากพนัง
7.35 
19,295 
2,625.17 
2480 [162]
3  เทศบาลเมืองปากพูน  เมืองนครศรีธรรมราช
69.34 
34,151 
492.52 
2554 [163]  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
 นราธิวาส 1  เทศบาลเมืองตากใบ  ตากใบ
9.15 
19,780 
2,161.75 
2551 [164]  เทศบาลตำบลตากใบ
2  เทศบาลเมืองนราธิวาส  เมืองนราธิวาส
7.50 
40,287 
5,371.60 
2479 [165]
3  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สุไหงโก-ลก
22.50 
40,583 
1,803.69 
2547 [151]  เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก
 ปัตตานี 1  เทศบาลเมืองตะลุบัน  สายบุรี
18.56 
14,570 
785.02 
2558 [166]  เทศบาลตำบลตะลุบัน
2  เทศบาลเมืองปัตตานี  เมืองปัตตานี
4.78 
45,688 
9,558.16 
2478 [167]
 พังงา 1  เทศบาลเมืองตะกั่วป่า  ตะกั่วป่า
3.01 
8,042 
2,671.76 
2480 [168]
2  เทศบาลเมืองพังงา  เมืองพังงา
6.75 
10,086 
1,494.22 
2479 [169]
 พัทลุง 1  เทศบาลเมืองพัทลุง  เมืองพัทลุง
13.34 
31,813 
2,384.78 
2479 [170]
 ภูเก็ต 1  เทศบาลเมืองกะทู้  กะทู้
34.81 
30,622 
879.69 
2551 [171]  เทศบาลตำบลกะทู้
2  เทศบาลเมืองป่าตอง  กะทู้
16.40 
19,505 
1,189.33 
2545 [172]  เทศบาลตำบลป่าตอง
 ยะลา 1  เทศบาลเมืองเบตง  เบตง
78.00 
26,398 
338.44 
2547 [29]  เทศบาลตำบลเบตง
2  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมืองยะลา
34.78 
34,785 
1,000.14 
2554 [173]  เทศบาลตำบลสะเตงนอก
 ระนอง 1  เทศบาลเมืองบางริ้น  เมืองระนอง
78.65 
23,169 
294.58 
2556 [174]  เทศบาลตำบลบางริ้น
2  เทศบาลเมืองระนอง  เมืองระนอง
4.29 
19,155 
4,465.03 
2479 [175]
 สงขลา 1  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  รัตภูมิ
86.60 
17,059 
196.99 
2554 [176]  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร
2  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  เมืองสงขลา
27.49 
42,997 
1,564.10 
2554 [177]  เทศบาลตำบลเขารูปช้าง
3  เทศบาลเมืองคลองแห  หาดใหญ่
24.50 
41,709 
1,702.41 
2550 [178]  เทศบาลตำบลคลองแห
4  เทศบาลเมืองควนลัง  หาดใหญ่
66.76 
50,055 
749.78 
2550 [179]  เทศบาลตำบลควนลัง
5  เทศบาลเมืองคอหงส์  หาดใหญ่
34.57 
46,029 
1,331.47 
2550 [180]  เทศบาลตำบลคอหงส์
6  เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  หาดใหญ่
114.43 
16,990 
148.48 
2554 [181]  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา
7  เทศบาลเมืองบ้านพรุ  หาดใหญ่
17.97 
26,581 
1,479.19 
2545 [182]  เทศบาลตำบลบ้านพรุ
8  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์  สะเดา
11.22 
15,671 
1,396.70 
2547 [76]  เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
9  เทศบาลเมืองม่วงงาม  สิงหนคร
29.77 
12,203 
409.91 
2555 [183]  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
10  เทศบาลเมืองสะเดา  สะเดา
47.00 
21,677 
461.21 
2547 [151]  เทศบาลตำบลสะเดา
11  เทศบาลเมืองสิงหนคร  สิงหนคร
33.90 
39,859 
1,175.78 
2548 [184]  เทศบาลตำบลสิงหนคร
 สตูล 1  เทศบาลเมืองสตูล  เมืองสตูล
6.80 
22,565 
3,318.38 
2479 [185]
 สุราษฎร์ธานี 1  เทศบาลเมืองดอนสัก  ดอนสัก
21.00 
12,104 
576.38 
2555 [186]  เทศบาลตำบลดอนสัก
2  เทศบาลเมืองท่าข้าม  พุนพิน
14.10 
18,543 
1,315.11 
2543 [187]  เทศบาลตำบลท่าข้าม
3  เทศบาลเมืองนาสาร  บ้านนาสาร
67.13 
19,224 
286.37 
2547 [29]  เทศบาลตำบลนาสาร

ในอดีตแก้ไข

มี 1 แห่ง

จังหวัด ลำดับ
ที่
ชื่อเทศบาล อำเภอที่ตั้ง เนื้อที่
(ตร.กม.)
ปีที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง ยกเลิก ชื่อและ/หรือฐานะ
ก่อนหน้า
 พระตะบอง 1  เทศบาลเมืองพระตะบอง  เมืองพระตะบอง 2485 [188] 2489 

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
 2. "พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (124 ก): 1–15. 22 ธันวาคม 2546. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] เก็บถาวร 2020-05-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2563. สืบค้น วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563.
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ระบบสถิติทางการทะเบียน : รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/ [ม.ป.ป.]. สืบค้น 5 กุมภาพันธ์ 2565.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองต้นเปา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (ตอนพิเศษ 138 ง): 38. 30 พฤศจิกายน 2553. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 6. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา.
 7. สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้. "สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://maejocity.go.th/about.php?id=1 [ม.ป.ป.]. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2556.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลเมืองแม่เหียะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (ตอนพิเศษ 13 ง): 45. 11 มกราคม 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 9. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1201–1205. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 10. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นเทศบาลเมืองดอกคำใต้.
 11. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยาว์ จังหวัดเชียงราย พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54 (0 ก): 1848–1852. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 12. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 2109–2113. 25 มีนาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 13. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1305–1308. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 14. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53 (0 ก): 1229–1233. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 78 ง): 5–6. 19 กรกฎาคม 2547. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลเมืองพิชัย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 130 (ตอนพิเศษ 85 ง): 11. 15 กรกฎาคม 2556. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 17. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (ตอนพิเศษ 29 ง): 12. 4 กุมภาพันธ์ 2558. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 18. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุตตรดิตถ์ จังหวัดอุตตรดิตถ์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52 (0 ก): 1763–1767. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 19. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1874–1877. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 20. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทศบาลเมืองบัวขาว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 70 ง): 20. 26 เมษายน 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 21. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลกระนวน และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองกระนวน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 70 ง): 18. 26 เมษายน 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองชุมแพ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 5. 14 กันยายน 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 23. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม.
 24. 24.0 24.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 77 ง): 9. 7 กันยายน 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 25. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 37–39. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 26. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลเมืองศิลา.[ลิงก์เสีย]
 27. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 819–823. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 28. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2096–2099. 25 มีนาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 20 ง): 9–10. 20 กุมภาพันธ์ 2547. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 30. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองปากช่อง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 40 ง): 9. 30 พฤษภาคม 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 31. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองเมืองปัก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 64 ง): 11. 5 เมษายน 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 32. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลเมืองสีคิ้ว.
 33. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบเลิกเทศบาลตำบลวิศิษฐ์ รวมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬกับเทศบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลเมืองบึงกาฬ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 179 ง): 3. 5 สิงหาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 34. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเทศบาลเมืองชุมเห็ด.
 35. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1206–1210. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 36. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1215–1219. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 37. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (พิเศษ 63 ก): 6–11. 21 เมษายน 2526. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 38. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๗๑" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (พิเศษ 21 ก): 4–5. 7 กุมภาพันธ์ 2515. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 39. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1224–1228. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 40. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1315–1318. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 41. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เป็นเทศบาลเมืองวังสะพุง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 89 ง): 9. 11 สิงหาคม 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 42. 42.0 42.1 42.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 78 ง): 1–2. 19 กรกฎาคม 2547. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 43. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองขุขันธ์ จังหวัดขุขันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 806–810. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 44. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1239–1243. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 45. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2119–2123. 25 มีนาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 46. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (50 ก): 53–56. 9 พฤศจิกายน 2537. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 47. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (53 ก): 60–63. 2 ธันวาคม 2537. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 48. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลโนนสูง - น้ำคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็น เทศบาลเมืองโนนสูง - น้ำคำ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (ตอนพิเศษ 181 ง): 20. 22 พฤศจิกายน 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 49. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง. "ประวัติเทศบาลเมืองบ้านดุง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.172.139.92/tesbandung/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=33&namemenu=ประวัติเทศบาลเมืองบ้านดุง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 3 เมษายน 2556.
 50. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลหนองสำโรง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นทศบาลเมืองหนองสำโรง.
 51. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลเมืองแจระแม.
 52. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลเมืองเมืองเดช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 205 ง): 8. 28 ธันวาคม 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 53. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 66–69. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 54. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกำแพงเพ็ชร์ จังหวัดกำแพงเพ็ชร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1286–1289. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 55. สำนักงานเทศบาลเมืองปางมะค่า. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pangmaka.go.th/data.php [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2556.
 56.  กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเทศบาลเมืองหนองปลิง.
 57. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 815–818. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 58. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1671–1674. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 59. สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม. "ข้อมูลสภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.krathumlom.com/basic/general.php เก็บถาวร 2014-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2556.
 60. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองนครปฐม.
 61.  กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองไร่ขิง.
 62. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นเทศบาลเมืองสามควายเผือก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 237 ง): 18. 23 กันยายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 63. สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน. "ข้อมูลทั่วไป: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samphrancity.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=1 เก็บถาวร 2015-05-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 23 ธันวาคม 2555.
 64. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1773–1776. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 65. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเทศบาลเมืองตาคลี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 103 ง): 3. 25 กันยายน 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 66. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองไทรม้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 172 ง): 9. 29 กรกฎาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 67. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (122 ก): 5–8. 16 ธันวาคม 2545. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 68. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางกร่าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 132 ง): 6. 4 มิถุนายน 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 69. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 33 ง): 15. 6 กุมภาพันธ์ 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 70. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1859–1862. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 71. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางแม่นาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 66 ง): 8. 20 มีนาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 72. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 265 ง): 5. 25 ตุลาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 73. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 29 ง): 5. 23 กุมภาพันธ์ 2549. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 74. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองพิมลราช" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (พิเศษ 41 ง): 5. 4 มีนาคม 2557. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 75. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่บางบัวทองและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 16. 8 กันยายน 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 76. 76.0 76.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 6. 14 กันยายน 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 77. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (5 ก): 4–6. 6 มีนาคม 2539. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 78. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (93 ก): 25–26. 9 ตุลาคม 2544. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 79. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางกะดี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 10. 8 กันยายน 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 80. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบางคูวัด.
 81. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 13 ง): 44. 11 มกราคม 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 82. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 828–831. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 83. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลเมืองลาดสวาย.
 84. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำสามแก้ว และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองลำสามแก้ว. 19 กรกฎาคม 2550.
 85. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองบ้านกรด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 54 ง): 3. 9 มีนาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 86. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองผักไห่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 70 ง): 19. 26 เมษายน 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 87. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองลำตาเสา.
 88. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1869–1873. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 89. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลเมืองอโยธยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 84 ง): 4. 14 กันยายน 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 90. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 53–57. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 91. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1777–1780. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 92. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพิจิตร์ จังหวัดพิจิตร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 832–836. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 93. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นเทศบาลเมืองอรัญญิก.
 94. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเพ็ชร์บูรณ์ จังหวัดเพ็ชร์บูรณ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1300–1304. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 95. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 75 ง): 7. 7 กรกฎาคม 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 96. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 58–61. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 97. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นเทศบาลเมืองเขาสามยอด.
 98. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1781–1784. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 99. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1727–1730. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 100. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 251 ง): 18. 9 ตุลาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 101. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำสมุทรปราการ และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ.
 102. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองสำโรงใต้" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 145 ง): 21. 1 ตุลาคม 2552. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 103. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2480" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1878–1881. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 104. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองแพรกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 112 ง): 1. 13 พฤษภาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 105. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 286 ง): 35. 21 พฤศจิกายน 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 106. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลัดหลวง พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (93 ก): 4–6. 20 กันยายน 2545. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 107. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 837–841. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 108. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 63–65. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 109. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (พิเศษ 309 ง): 23. 19 ธันวาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 110. สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย. "ประวัติความเป็นมา." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.kaengkhoi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=38 เก็บถาวร 2013-10-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2551. สืบค้น 23 ธันวาคม 2555.
 111. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองทับกวาง.
 112. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองพระพุทธบาท" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 5 ง): 2. 12 มกราคม 2549. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 113. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1745–1748. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 114. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1749–1753. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 115. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเทศบาลเมืองบางระจัน.
 116. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย.
 117. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1324–1328. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 118. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสวรรคโลก พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1882–1886. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 119. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเทศบาลเมืองสองพี่น้อง.
 120. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1754–1757. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 121. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 842–846. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 122. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1768–1772. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 123. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 40 ก): 41–44. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 124. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองจันทนิมิต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 66 ง): 11. 26 พฤษภาคม 2553. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 125. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1641–1644. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 126. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าช้าง.
 127. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าใหม่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 64 ง): 13. 5 เมษายน 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 128. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1645–1650. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 129. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1651–1656. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 130. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านบึง พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (99 ก): 1–4. 26 ตุลาคม 2544. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 131. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองบ้านสวน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 52 ง): 12. 12 เมษายน 2549. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 132. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปรกฟ้า และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้า.
 133. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพนัศนิคม จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1843–1847. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 134. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 45–48. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 135. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองสัตหีบ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 184 ง): 2. 26 พฤศจิกายน 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 136. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (99 ก): 5–8. 26 ตุลาคม 2544. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 137. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองหนองปรือ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (116 ง): 29. 2 พฤศจิกายน 2549. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 138. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลเมืองอ่างศิลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 30 ง): 14. 15 มีนาคม 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 139. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1662–1665. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 140. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1699–1702. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 141. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเทศบาลเมืองหนองกี่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 112 ง): 10. 13 พฤษภาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 142. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นเทศบาลเมืองบ้านฉาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 122 (พิเศษ 56 ง): 6. 29 กรกฎาคม 2548. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 143. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๔๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 118 (52 ก): 10–13. 4 กรกฎาคม 2544. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 144. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (พิเศษ 145 ง): 47. 17 ธันวาคม 2553. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 145. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (พิเศษ 54 ก): 49–51. 8 ธันวาคม 2537. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 146. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2084–2087. 25 มีนาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 147. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น. "ประวัติและตราสัญลักษณ์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trpcity.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=4&view_id=55&orderby=1 เก็บถาวร 2014-10-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 13 กุมภาพันธ์ 2556.
 148. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเทศบาลเมืองปากแพรก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 63 ง): 5. 18 มีนาคม 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 149. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1290–1293. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 150. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2100–2103. 25 มีนาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 151. 151.0 151.1 151.2 151.3 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง". ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 20 ง): 7–8. 20 กุมภาพันธ์ 2547. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-02-04. สืบค้นเมื่อ 2022-02-04. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 152. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1708–1711. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 153. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพลและจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมพล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (พิเศษ 204 ง): 14. 8 กันยายน 2563. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 154. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นเทศบาลเมืองท่าผา.
 155. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1785–1789. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 156. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1790–1793. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 157. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1722–1726. 10 ธันวาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 158. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 802–805. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 159. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 811–-814. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 160. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๓๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (40 ก): 49–52. 24 กันยายน 2538. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 161. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (พิเศษ 78 ง): 3–4. 19 กรกฎาคม 2547. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 162. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1853–1858. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 163. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลเมืองปากพูน.
 164. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นเทศบาลเมืองตากใบ.
 165. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 824–827. 29 พฤศจิกายน 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 166. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นเทศบาลเมืองตะลุบัน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 132 (พิเศษ 29 ง): 11. 4 กุมภาพันธ์ 2558. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 167. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พุทธศักราช ๒๔๗๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2104–2108. 25 มีนาคม 2478. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 168. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พุทธศักราช ๒๔๘๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 54: 1863–1867. 14 มีนาคม 2480. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 169. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1211–1214. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 170. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1294–1299. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 171. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นเทศบาลเมืองกะทู้.
 172. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองป่าตอง พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (100 ก): 1–2. 4 ตุลาคม 2545. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 173. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นเทศบาลเมืองสะเตงนอก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 129 (พิเศษ 13 ง): 46. 11 มกราคม 2555. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 174. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เป็นเทศบาลเมืองบางริ้น.
 175. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1309–1314. 14 มีนาคม 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 176. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 105 ง): 5. 14 กันยายน 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 177. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 61 ง): 41. 1 มิถุนายน 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 178. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองคลองแห" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 84 ง): 30. 13 กรกฎาคม 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 179. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองควนลัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 84 ง): 32. 13 กรกฎาคม 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 180. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองคอหงส์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (พิเศษ 84 ง): 31. 13 กรกฎาคม 2550. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 181. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 118 ง): 26. 7 ตุลาคม 2554. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 182. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (53 ก): 3–5. 6 มิถุนายน 2545. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 183. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองม่วงงาม.
 184. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นเทศบาลเมืองสิงหนคร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (พิเศษ 18 ง): 1. 3 กุมภาพันธ์ 2549. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 185. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล พุทธศักราช ๒๔๗๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 53: 1234–1238. 14 กุมภาพันธ์ 2479. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 186. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลเมืองดอนสัก.
 187. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าข้าม พ.ศ. ๒๕๔๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 117 (119 ก): 18–19. 20 ธันวาคม 2543. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 188. "พระราชกริสดีกา จัดตั้งเทสบาลเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง พุทธสักราช 2485" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 59 (73): 2254–2259. 24 พฤศจิกายน 2485. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)