เทศบาล (อังกฤษ: municipality) เป็นเขตการปกครองรูปแบบหนึ่ง มีสถานะและอำนาจในการปกครองตนเองตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายของรัฐหรือท้องถิ่น

คำว่า เทศบาล ยังใช้หมายถึงองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารเขตพื้นที่ดังกล่าว เทศบาลเป็นเขตการปกครองในรูปแบบปกติ ซึ่งแตกต่างจากเขตการปกครองพิเศษ

พื้นที่ในเขตเทศบาลหนึ่ง อาจครอบคลุมถึง