เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เทศบาลเมืองในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แรกเริ่มก่อตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านไผ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ได้รับประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านไผ่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เทศบาลตำบลบ้านไผ่ เปลี่ยนแปลงฐานะอีกครั้งเป็นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านไผ่ และตำบลหนองน้ำใส ครอบคลุมพื้นที่ 17.60 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
ทม.บ้านไผ่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทม.บ้านไผ่
ทม.บ้านไผ่
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในประเทศไทย
พิกัด: 16°04′04.1″N 102°43′57.9″E / 16.067806°N 102.732750°E / 16.067806; 102.732750
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านไผ่
จัดตั้ง3 สิงหาคม พ.ศ. 2548
พื้นที่
 • ทั้งหมด17.60 ตร.กม. (6.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1][2]
 • ทั้งหมด28,153 คน
 • ความหนาแน่น1,599.60 คน/ตร.กม. (4,142.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.04401001
ทางหลวง
ที่อยู่
สำนักงาน
905 หมู่ที่ 3 ถนนเจนจบทิศ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์(+66) 043-272-661, 043-272-642
โทรสาร(+66) 043-272-762
เว็บไซต์www.banphaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 เป็น สุขาภิบาลบ้านไผ่[3] โดยที่ขณะนั้นสุขาภิบาลตำบลบ้านไผ่ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น การดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเป็นเทศบาล เนื่องจากมีศักยภาพด้านต่าง ๆ ประกอบกับสุขาภิบาลบ้านไผ่มีรายได้สูงพอ ที่จะดำเนินการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของเทศบาลได้ ดังนั้น อำเภอบ้านไผ่ โดยนายฮึกหาญ โตมรศักดิ์ ตำแหน่งนายอำเภอบ้านไผ่ ในขณะนั้นได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล มติความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแก่นแล้ว รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพร้อมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลตำบลบ้านไผ่ขึ้นเป็นเทศบาล ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลตำบลบ้านไผ่และจัดเป็น "เทศบาลตำบลบ้านไผ่" อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 98 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2524 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากเทศบาลตำบล เป็นเทศบาลเมือง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาลรวม 17.60 ตารางกิโลเมตร

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แต่ก่อนได้อาศัยหอประชุมอำเภอหลังเก่าเป็นอาคารสำนักงานเทศบาล ซึ่งมีนายเจริญ ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอำเภอบ้านไผ่) ขณะนั้นเป็นนายกเทศมนตรีคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่หลังใหม่ โดยนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 35 ตารางวา บนถนนเจนจบทิศ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จนถึงปัจจุบัน

ประชากรและการปกครอง แก้

ในปี พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีประชากรจำนวน 28,153 คน ประกอบด้วย ชาย 13,615 คน และหญิง 14,538 คน มีจำนวนบ้าน 12,213 หลังคาเรือน[1]

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนใน 3 ตำบล ได้แก่[4] ตำบลบ้านไผ่ (8.20 ตร.กม.) ตำบลในเมือง (8.20 ตร.กม.) และตำบลหนองน้ำใส (1.20 ตร.กม.)

ประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ จำนวน 26 ชุมชน จำนวนครัวเรือน 10,830 ครัวเรือน โดยมีชุมชนกกแดงเป็นชุมชนใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 9.32 ของชุมชนทั้งหมด และมีชุมชนบ้านไผ่เก่ามีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 2 มีพื้นที่ 1.57 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 8.92 ของชุมชนทั้งหมด และมีชุมชนตลาด 1,2,3 มีขนาดเล็กสุดมีพื้นที่ 0.13 ตารางกิโลเมตรหรือร้อยละ 0.74 ของชุมชนทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 1. กกแดง
 2. บ้านไผ่เก่า
 3. โนนสวรรค์
 4. สุมนามัย
 5. โนนสว่าง
 6. คุ้มจัดสรร
 7. ห้วยทราย
 8. หนองลุมพุก
 9. ปอปิด
 10. คลองชลประทาน
 11. โนนสะอาด
 12. หลักสิบสี่
 13. เจ้าเงาะ
 14. ขนมจีน 2000
 15. ซอยยิ่งยง
 16. สมหวัง-สังวาล
 17. บ้านข่าพัฒนา
 18. ซอยศาลเจ้า
 19. สมประสงค์
 20. แสงทอง
 21. ซอยประปา
 22. พระธรรมสาร
 23. ศรีหมอนพัฒนา
 24. หมู่สี่พัฒนา
 25. โพธิ์สวรรค์
 26. ตลาดสด 1,2,3

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. http://www.banphaicity.go.th/
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา 72 (74) :63. 17 กันยายน 2498
 4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบ้านไผ่" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banphaicity.go.th/ 2552. สืบค้น 6 กันยายน 2560.