ถนนแจ้งสนิท หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 สายบ้านไผ่–อุบลราชธานี เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี มีปลายทางทิศตะวันตกอยู่บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และมีปลายทางทิศใต้อยู่บนถนนสรรพสิทธิ์[1] ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิทเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายชนบท-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี" ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวินิต แจ้งสนิท อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่ โดยมีระยะทางตลอดทั้งสาย 279.830 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23
ถนนแจ้งสนิท
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว279.830 กิโลเมตร (173.878 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ.2493–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก ถ.มิตรภาพ ใน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
 
ปลายทางทิศใต้ ถ.สรรพสิทธิ์ ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ประวัติ

แก้

ถนนแจ้งสนิทเดิมมีชื่อเรียกว่า "ทางหลวงแผ่นดินสายชนบท-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-อุบลราชธานี"[2] ได้รับการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[2] ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวินิต แจ้งสนิท อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางบ้านไผ่

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้
ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดขอนแก่น 9.979 16.060
จังหวัดมหาสารคาม 45.268 72.851
จังหวัดร้อยเอ็ด 40.247 64.771
จังหวัดยโสธร 41.321 66.500
จังหวัดอุบลราชธานี 37.064 59.648
รวม 173.879 279.830

ถนนแจ้งสนิทเป็นทางหลวงแผ่นดินที่แยกออกมาจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ที่ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านเข้าเขตจังหวัดมหาสารคาม ผ่านอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม เข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเสลภูมิ เข้าเขตจังหวัดยโสธร ผ่านอำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จากนั้นเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านอำเภอเขื่องใน แล้วไปสิ้นสุดที่ถนนสรรพสิทธิ์[1] ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 279.830 กิโลเมตร


รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทิศทาง: บ้านไผ่-อุบลราชธานี[3] [4] [5]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  บ้านไผ่-มหาสารคาม
ขอนแก่น บ้านไผ่ 0.000     ถนนมิตรภาพ ไป ขอนแก่น     ถนนมิตรภาพ ไป นครราชสีมา
4.657   ถนนแจ้งสนิท ไป อ.บ้านไผ่ ไม่มี
12.893 แยกบ้านหินตั้ง ไม่มี   ไป อ.เปือยน้อย, บุรีรัมย์
มหาสารคาม กุดรัง 21.785   ไป อ.โกสุมพิสัย ไม่มี
31.524   ไป อ.โกสุมพิสัย ไม่มี
บรบือ 45.089   ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม   ไป อ.นาเชือก
ตรงไป:   ไป อ.วาปีปทุม
เมืองมหาสารคาม 67.090 แยกแก่งเลิงจาน   ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป กาฬสินธุ์   ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ไป ร้อยเอ็ด
ตรงไป:   ถนนผดุงวิถี เข้าเมืองมหาสารคาม
  ถนนผดุงวิถี (เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม)
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 70.410 วงเวียนหอนาฬิกา   ถนนนครสวรรค์ ไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์   ถนนนครสวรรค์ ไป ร้อยเอ็ด
ตรงไป:   ถนนผดุงวิถี ไป อ.กมลาไสย
  มหาสารคาม-ยโสธร
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม 74.562 แยกบ้านหม้อ เชื่อมต่อจาก:   ถนนนครสวรรค์ จากเมืองมหาสารคาม
ไม่มี   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ไปจังหวัดกาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 93.711 ไม่มี   ไป อ.ศรีสมเด็จ
106.895 แยกบ้านโนนเมือง   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป กาฬสินธุ์   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป สุรินทร์ ยโสธร
107.568 ตรงไป:   ถนนเทวาภิบาล เข้าเมืองร้อยเอ็ด
112.948 เชื่อมต่อจาก:   ถนนเทวาภิบาล จากเมืองร้อยเอ็ด
ธวัชบุรี 115.512 แยกธวัชบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป กาฬสินธุ์   ถนนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด ไป สุรินทร์ มหาสารคาม
121.574 รอ.3039 ทางหลวงชนบท รอ.3039 ไป อ.โพนทอง รอ.3039 ทางหลวงชนบท รอ.3039 ไป อ.อาจสามารถ
ทุ่งเขาหลวง 138.485 รอ.4065 ทางหลวงชนบท รอ.4065 ไป บ้านธวัชดินแดง รอ.4065 ทางหลวงชนบท รอ.4065 ไป อ.อาจสามารถ
เสลภูมิ 142.212   ไป อ.โพนทอง ไม่มี
142.312   ไป อ.หนองพอก ไม่มี
ยโสธร เมืองยโสธร 175.527 แยกเทคนิค     ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ไป มุกดาหาร อุบลราชธานี     ไป สุรินทร์
ถนนแจ้งสนิท แยกเทคนิค-ลำน้ำทวน (เขตเทศบาลเมืองยโสธร)
ยโสธร เมืองยโสธร 177.300 ถนนเทศบาล 1 ไม่มี
178.000 ถนนวารีราชเดช ไป มุกดาหาร ถนนวารีราชเดช ไป ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร
178.350 ถนนอุทัยรามฤทธิ์ ถนนอุทัยรามฤทธิ์
178.500 ถนนวิทยธำรงค์ ไป อ.กุดชุม ถนนวิทยธำรงค์
177.850 ถนนดำรงค์วิมงคล ถนนดำรงค์วิมงคล
179.330 ถนนมงคลบูรพา ไป ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร ถนนมงคลบูรพา
179.730 ไม่มี ถนนมงคลบูรพา
  ยโสธร-อุบลราชธานี
ยโสธร เมืองยโสธร 180.712 แยกโรงพยาบาล   ไป อ.ป่าติ้ว อำนาจเจริญ ไม่มี
182.453 แยกศาลาแดง   ถนนเลี่ยงเมืองยโสธร ไป อำนาจเจริญ มุกดาหาร ไม่มี
คำเขื่อนแก้ว 201.797 แยกคำเขื่อนแก้ว ไม่มี   ไป อ.มหาชนะชัย ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี เขื่องใน 222.232 ไม่มี   ไป อ.ยางชุมน้อย
232.942 แยกดู่น้อย   ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
240.552 ไม่มี   ไป อ.เขื่องใน
242.186 แยกเขื่องใน ไม่มี   ไป อ.ยางชุมน้อย
ไม่มี   ไป อ.กันทรารมย์
248.255   ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
266.013 2409 ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
257.394 ไม่มี   ไป อ.กันทรารมย์
เมืองอุบลราชธานี 266.000   ไป อ.ม่วงสามสิบ ไม่มี
274.677 แยกแจระแม อบ.2060 ถนนคลังอาวุธ ไป อำนาจเจริญ ไม่มี
276.477 แยกดงอู่ผึ้ง   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป อำนาจเจริญ   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป ศรีสะเกษ อ.วารินชำราบ
  ถนนแจ้งสนิท แยกดงอู่ผึ้ง-แยกสามัคคี(เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี)
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 277.930 แยกโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทางเข้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   ถนนสุขาอุปถัมภ์ ไป ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี
278.752 แยกหอนาฬิกา   ถนนราชธานี ไป อำนาจเจริญ ไม่มี
279.420 แยกชลประทาน   ถนนอุปลีสาน ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ไม่มี
279.650 แยกหน้าแขวงการทาง   ถนนสุริยาตร์ ไม่มี
279.830 แยกสามัคคี   ถนนสรรพสิทธิ์ ไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ถนนสรรพสิทธิ์ ไป ศรีสะเกษ
ตรงไป:   ถนนชวาลานอก ไป ทุ่งศรีเมือง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตการควบคุม

แก้

ถนนแจ้งสนิท แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 13 ตอนได้แก่

หมายเหตุ: ช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ช่วงที่ 4 และ 5 ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง จะใช้เลขตอนที่ 0203 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง และช่วงเขตการควบคุมของแขวงทางหลวงยโสธร ช่วงที่ 9 และ 10 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ จะใช้เลขตอนที่ 0402 เป็นเลขเดียวกันทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ เทศบาลเมืองยโสธร

ถนนแจ้งสนิท
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. ระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0100 บ้านไผ่ - ไพศาล 0+000 - 16+060 16.060 หมวดทางหลวงบ้านไผ่ ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ขอนแก่น
2 0201 ไพศาล - บรบือ 16+060 - 45+089 29.029 หมวดทางหลวงกุดรัง มหาสารคาม มหาสารคาม
3 0202 บรบือ - หนองจิก 45+089 - 62+435 17.346 หมวดทางหลวงบรบือ
4 0203 หนองจิก - ห้วยแอ่ง 62+435 - 67+691 5.256 หมวดทางหลวงเขวา
เข้าเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ออกเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
5 0203 หนองจิก - ห้วยแอ่ง 74+321 - 88+911 14.590 หมวดทางหลวงเขวา มหาสารคาม มหาสารคาม
6 0301 ห้วยแอ่ง - ร้อยเอ็ด 88+911 - 107+568 18.657 หมวดทางหลวงร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เข้าเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ออกเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
7 0302 ร้อยเอ็ด - เสลภูมิ 112+948 - 142+212 29.264 หมวดทางหลวงเสลภูมิ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
8 0401 เสลภูมิ - ยโสธร 142+212 - 175+527 33.315 หมวดทางหลวงอาจสามารถ ยโสธร ร้อยเอ็ด,ยโสธร
9 0402 ยโสธร - บ้านย่อ 175+527 - 175+852 0.325 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร
เข้าเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ออกเขตเทศบาลเมืองยโสธร
10 0402 ยโสธร - บ้านย่อ 179+845 - 190+562 10.717 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร ยโสธร
11 0403 บ้านย่อ - บ้านสวน 190+562 - 220+182 29.620 หมวดทางหลวงคำเขื่อนแก้ว
12 0501 บ้านสวน - เขื่องใน 220+182 - 248+255 28.073 หมวดทางหลวงเขื่องใน อุบลราชธานีที่ 1 อุบลราชธานี
13 0502 เขื่องใน - อุบลราชธานี 248+255 - 276+712 28.457 หมวดทางหลวงหนองไฮ
รวม 13 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 260.709 กม.

ทางหลวงที่เกี่ยวข้อง

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229

แก้

ถนนแจ้งสนิทในช่วงอำเภอชนบทถึงอำเภอบ้านไผ่ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2430

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2430
ที่ตั้งอ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ความยาว4.35 กิโลเมตร (2.70 ไมล์)

ถนนแจ้งสนิทในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้รับการกำหนดให้เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2430 มีจุดเริ่มต้นที่สี่แยกบ้านไผ่ (จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229) มุ่งหน้าทิศตะวันออก ไปสิ้นสุดเส้นทางช่วงแรกที่ถนนเจนจบทิศ โดยเส้นทางในช่วงแรกได้รับการกำหนดชื่อถนนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นชื่อ "ถนนจันทร์ประสิทธิ์" จากนั้นแนวเส้นทางจะทับซ้อนกับถนนเจนจบทิศแล้วเลี้ยวขวาที่วงเวียนหอนาฬิกาบ้านไผ่ มุ่งหน้าทิศตะวันออก แล้วไปบรรจบกับถนนแจ้งสนิทสายปัจจุบัน มีระยะทางรวม 4.35 กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง 0.585 กิโลเมตร

ทางหลวงชนบท มค.2065

แก้

ถนนแจ้งสนิทสายเดิมจะเข้าเขตเมืองบรบือ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม กรมทางหลวงชนบท ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงชนบท มค.2065 ส่วนแนวถนนสายใหม่จะเบี่ยงออกไปทางซ้ายแล้วขนานกับถนนสายเดิม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 232

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 292

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2432

แก้
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2432
ที่ตั้งอ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ความยาว2.143 กิโลเมตร (1.332 ไมล์)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2432 สายทางเข้าเขื่องใน หรือถนนแจ้งสนิทสายเก่า เป็นถนนในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเส้นทางที่แยกออกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ผ่านหอนาฬิกาอำเภอเขื่องใน ซึ่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382 (ไปอำเภอยางชุมน้อย) แยกออกไปทางขวา และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2432 จะเลี้ยวซ้ายที่แยกนี้เพื่อกลับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 23 โดยก่อนสุดถนน จะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2404 (ไปอำเภอกันทรารมย์) แยกออกไปทางขวา ระยะทางรวม 2.143 กิโลเมตร

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 "ประวัติชื่อถนนสายสำคัญของเมืองอุบล". ไกด์อุบล.
  2. 2.0 2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
  3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/45-highways-agency-7 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น
  4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/46-highways-agency-8 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่8 มหาสารคาร
  5. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

15°42′41″N 103°46′05″E / 15.711258°N 103.768081°E / 15.711258; 103.768081