บทความนี้เกี่ยวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 สำหรับถนนอื่น ๆ ที่มีชื่อว่ามิตรภาพ ดูที่ ถนนมิตรภาพ (แก้ความกำกวม)

ถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ทางหลวงสายสระบุรี–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย โดยสายทางเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย มีระยะทางทั้งสิ้น 509 กิโลเมตร และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 12

Thai Highway-2.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ถนนมิตรภาพ, ถนนทหาร (ทน.อุดรธานี) , ถนนอุดรดุษฎี (ทน.อุดรธานี)
แผนที่แสดงเส้นทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
(คลิกที่แผนที่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มขึ้น)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
ความยาว:509.100 กิโลเมตร (316.340 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้:Thai Highway-1.svg ถ.พหลโยธิน ใน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
 
ปลายทางทิศเหนือ:สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 ใน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ระบบทางหลวง

ถนนมิตรภาพเป็นทางหลวงที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในด้านงบประมาณการก่อสร้าง เทคนิควิชาการในการก่อสร้าง นับเป็นทางหลวงสายแรกที่ก่อสร้างถูกต้องตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างทางหลวงทุกขั้นตอน และเป็นทางหลวงสายแรกของประเทศไทยที่มีผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟอลต์คอนกรีต โดยเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2508

ประวัติแก้ไข

 
ถนนมิตรภาพในอดีตเมื่อครั้งยังเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจร ช่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งชื่อถนนช่วงสระบุรี–ปากช่อง–นครราชสีมาว่า "ถนนสุดบรรทัด" และในช่วงนครราชสีมา–ขอนแก่น–อุดรธานี–หนองคายได้รับการตั้งชื่อถนนว่า "ถนนเจนจบทิศ" เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493[1] ก่อนที่จะได้รับการสนันสนุนการก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2498 จากสระบุรีจนถึงนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี[2] เพื่อแสดงถึงมิตรภาพของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในการก่อสร้างถนนร่วมกัน จึงขนานนามถนนสายนี้เป็น ถนนมิตรภาพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 โดยมีพิธีมอบถนนให้ประเทศไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[3]

ต่อมาได้สร้างช่วงต่อจากนครราชสีมาจนถึงหนองคายในปี พ.ศ. 2504 ระยะทาง 360 กิโลเมตร สายนี้รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐอเมริกา (USOM) พร้อมทั้งได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาช่วยให้คำแนะนำด้วย ส่วนการออกแบบและการก่อสร้างอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทางหลวง ส่วนใหญ่สร้างทับแนวถนนที่มีอยู่เดิม ยกเว้นช่วงนครราชสีมาบ้านไผ่ ที่แนวถนนเดิมคดเคี้ยวและอยู่ในสภาพชำรุด จึงสร้างแนวถนนขึ้นใหม่ เพราะย่นระยะทางลงกว่า 30 กิโลเมตร (ปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 และ 2440) สายนี้เริ่มเปิดใช้เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2508 ในการประกอบพิธีเปิด จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

ถนนหนทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ในท้องถิ่นใดก็ตามที่มีถนนไปถึง ความเจริญของท้องที่ การเพิ่มพูนขยายตัวของการทำมาหากินและรายได้ของประชาชนก็ย่อมจะบังเกิดเป็นเงาตามตัวมาด้วย

ทางหลวงสายนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อมวลชนและทรัพยากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมาก เพราะจะช่วยเชื่อมชุมนุมชน ไร่นา และตลาดในท้องที่สำคัญๆ หลายแห่ง ให้ใกล้ชิดติดต่อกัน และจะเปิดทางเพื่อการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ดังเช่นที่ประจักษ์อยู่แล้ว ในความเจริญทางเศรษฐกิจที่บังเกิดขึ้นกับอาณาบริเวณถนนมิตรภาพในเวลาอันไม่นานมานี้

--ถนอม กิตติขจร

การก่อสร้างถนนมิตรภาพก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่ความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศลาวอีกด้วย

แต่เดิมกรมทางหลวงได้กำหนดหมายเลขทางหลวงสำหรับถนนมิตรภาพไว้เป็นหมายเลข 21 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ในภายหลัง และได้กำหนดให้ทางหลวงสายสามแยกพุแค–หล่มสักเป็นทางหลวงหมายเลข 21 แทน[4]

เดิมทีถนนมิตรภาพเป็นถนนแบบ 2 ช่องทางจราจรเท่านั้น แต่ปัจจุบันเป็นถนนแบบ 4-10 ช่องทางจราจร โดยเริ่มมีการขยายถนนเป็นถนนแบบ 4 ช่องทางจราจรเมื่อสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยในช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ-ทางรถไฟสายตะวันออก ทางแยกต่างระดับตาลเดี่ยว-ทับกวาง หน้าโรงงานปูนซีเมนต์นครหลวงบางช่วง ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว-ตัวเมืองนครราชสีมา ในเมืองนครราชสีมาบางช่วง และในเขตเทศบาลนครขอนแก่นบางช่วงเป็นถนนขนาด 10 ช่องจราจร

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดสระบุรี 22.228 35.772
จังหวัดนครราชสีมา 133.922 215.527
จังหวัดขอนแก่น 85.750 138
จังหวัดอุดรธานี 60.584 97.5
จังหวัดหนองคาย 14.172 22.807
รวม 316.656 509.606
 
แผนที่เส้นทางถนนมิตรภาพ สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
 
ทางแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 (ทางเข้าหนองคาย) เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2

ถนนมิตรภาพเป็นถนนสายหลักที่สามารถเดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทางหลวงสายประธานสายเดียวที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งแยกมาจากถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่ 106+615 (กิโลเมตรที่ 107+350 เดิม) ที่ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา จากนั้นเส้นทางออกจากเมืองขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโนนสูง อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอสีดา และอำเภอบัวลาย

เมื่อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น เส้นทางจะผ่านอำเภอพล อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผ่านอุโมงค์แยกขอนแก่น อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

เข้าสู่จังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี อำเภอเมืองอุดรธานี โดยชื่อถนนช่วงที่ผ่านเทศบาลนครอุดรธานีมีชื่อว่า "ถนนทหาร" (ช่วงแยกบ้านจั่น–วงเวียนห้าแยกน้ำพุ) และ "ถนนอุดรดุษฎี" (วงเวียนห้าแยกน้ำพุ–แยกเก่าน้อย) จากนั้นออกจากตัวเมือง และผ่านอำเภอเพ็ญเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัด

ต่อมาเส้นทางได้เข้าสู่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดสุดท้าย ผ่านอำเภอสระใคร แล้วสิ้นสุดที่อำเภอเมืองหนองคาย เมื่อใกล้ถึงเทศบาลเมืองหนองคาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จะแยกไปเป็นทางโททางด้านซ้าย ซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ในชื่อถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยไปสิ้นสุดที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ในตำบลมีชัย ส่วนสายเข้าเมืองที่เป็นทางเอก ปัจจุบันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 จะไปสิ้นสุดที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเก่า) ระยะทาง 7 กิโลเมตร

หลักกิโลเมตรของถนนมิตรภาพ ปัจจุบันเริ่มต้นกิโลเมตรที่ 0 ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเดิมจะนับกิโลเมตรที่ 0 จากกรุงเทพมหานครตามหลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพตลอดสาย มีระยะทางทั้งสิ้น 508 กิโลเมตร แต่ถ้าหากนับเลขหลักกิโลเมตรตามถนนพหลโยธินจากกรุงเทพมหานครขึ้นมา จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร ปัจจุบันถนนมิตรภาพตลอดสาย (รวมทั้งส่วนที่ไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาวด้วย) ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวงเอเชียสาย 12

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทิศทาง: สระบุรี−หนองคาย
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    สระบุรี−นครราชสีมา
สระบุรี เมืองสระบุรี 0+000 ทางต่างระดับมิตรภาพ   ถนนพหลโยธิน ไป ลพบุรี     ถนนพหลโยธิน ไป กรุงเทพมหานคร
5+000 แยกตลิ่งชัน
(แยกโรบินสัน สระบุรี)
  ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ไป ลพบุรี   ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรี ไป กรุงเทพ
7+190 แยกเข้าแก่งคอย (ครั้งที่ 1)   ถนนสุดบรรทัด (ทางเข้าแก่งคอย ครั้งที่ 1) ไป อ.แก่งคอย ไม่มี
แก่งคอย 10+000 ไม่มี   ถนนแก่งคอย-บ้านนา ไป อ.บ้านนา
13+950 แยกเข้าแก่งคอย (ครั้งที่ 2)   ถนนสุดบรรทัด (ทางเข้าแก่งคอย ครั้งที่ 2) ไป อ.แก่งคอย ไม่มี
ไม่มี   ทล.พ.62 (โครงการในอนาคต) ไปบรรจบ ถนนกาญจนาภิเษก, ดินแดง, พระราม 9, บางนา
มวกเหล็ก 31+100 ไม่มี   ทล.พ.6 ไป อ.บางปะอิน, นครราชสีมา
34+248   ทล.2224 ไป อ.มวกเหล็ก ไม่มี
แยกมวกเหล็ก   ทล.2089 ไป อ.มวกเหล็ก ไม่มี
นครราชสีมา ปากช่อง 56+015   ถนนมิตรภาพสายเก่า (ทางเข้าปากช่อง ครั้งที่ 1) ไป อ.ปากช่อง ไม่มี
58+000 ทางแยกต่างระดับปากช่อง   ถนนธนะรัชต์ ไป อ.ปากช่อง   ถนนธนะรัชต์ ไป อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
63+515 ทางแยกต่างระดับนิคมลำตะคอง   ถนนนิคมลำตะคอง ไป อ.ปากช่อง   ถนนนิคมลำตะคอง ไป อ.วังน้ำเขียว
74+890 ทางแยกต่างระดับหนองสาหร่าย   ถนนมิตรภาพสายเก่า (ทางเข้าปากช่อง ครั้งที่ 2) ไป อ.ปากช่อง ไม่มี
สีคิ้ว 102+078 ทางต่างระดับสีคิ้ว   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไป ชัยภูมิ   ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ไป บุรีรัมย์
103+01 แยกสีคิ้ว   ถนนสีคิ้ว-เชียงคานสายเก่า ไป อ.สีคิ้ว ไม่มี
สูงเนิน 115+09 แยกสูงเนิน   ไป อ.สูงเนิน และ อ.ด่านขุนทด ไม่มี
126+962 ทางแยกต่างระดับวงแหวนนครราชสีมา   ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.ขามทะเลสอ   ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ไป อ.ปักธงชัย
เมืองนครราชสีมา 131+062   ทล.2068 ไป อ.ด่านขุนทด ไม่มี
142+062 ทางต่างระดับนครราชสีมา   ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ไป ขอนแก่น     ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย ไป อ.กบินทร์บุรี
147+912 แยกนครราชสีมา (แยกบิ๊กซี นครราชสีมา)     ถนนมิตรภาพ ไป ขอนแก่น ไม่มี
ตรงไป:   ถนนราชสีมา–โชคชัย ไป นครราชสีมา
    นครราชสีมา−ขอนแก่น
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 155+417   ถนนสุรนารายณ์ ไป ชัยภูมิ   ถนนสุรนารายณ์ ไป นครราชสีมา
159+932 ทางต่างระดับจอหอ   ทล.204 ไป สระบุรี ไม่มี
สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ–หนองคาย)
161 เลี่ยงเมืองนครราชสีมา ไม่มี   ทางหลวงชนบท นม.1111 ไป อ.โชคชัย
โนนสูง 174+984 แยกโนนสูง   ทล.2067 ไป อ.โนนสูง ไม่มี
197+012 แยกตลาดแค ไม่มี   ทล.206 ไป อ.พิมาย
คง 207+733   ทล.2150 ไป อ.คง, อ.บ้านเหลื่อม ไม่มี
208+285 แยกบ้านวัด ไม่มี   ทล.207 ไป อ.ประทาย
โนนแดง 222+050 แยกโนนตาเถร นม.1022 ทางหลวงชนบท นม.1022 ไป บ.หัวหนอง นม.1055 ทางหลวงชนบท นม.1055 ไป บ.โนนแดง
สีดา 232+934 แยกสีดา   ทล.202 ไป อ.บัวใหญ่   ทล.202 ไป อ.ประทาย
บัวลาย 243+400 แยกหนองแวง นม.1001 ทางหลวงชนบท นม.1001 ไป อ.บัวลาย นม.1013 ทางหลวงชนบท นม.1013 ไป บ.ศิริรักษ์, อ.ประทาย
ขอนแก่น พล 257+645   ทล.2246 ไป อ.แก้งสนามนาง ไม่มี
แยกพล (2)   ทล. 2065 (ถนนเมืองพล) เข้าเมืองพล, ไป อ.แวงน้อย, ชัยภูมิ ไม่มี
263+050 แยกพล (1)   ถนนพาณิชย์เจริญ เข้าเมืองพล   ทล.2440 ไป อ.หนองสองห้อง
265+053 สะพาน ข้ามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางถนนจิระ–หนองคาย)
บ้านไผ่ 291+142 ไม่มี   ถนนแจ้งสนิท ไป มหาสารคาม, ยโสธร
292+914 แยกบ้านไผ่   ทล.229 ไป อ.ชนบท, ชัยภูมิ   ถนนจันทร์ประสิทธิ์ เข้า อ.บ้านไผ่
เมืองขอนแก่น 325+083 แยกท่าพระ ไม่มี   ทล.208 ไป อ.โกสุมพิสัย, มหาสารคาม
327+650 สะพาน ข้ามแม่น้ำชี
331+709       ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป อุดรธานี       ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป กาฬสินธุ์
334+181 แยกเหล่านาดี   ทล.2131 (ถนนเหล่านาดี) ไป ชัยภูมิ   ถนนเหล่านาดี เข้าเมืองขอนแก่น
336+171 แยกประตูเมือง
(แยกเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น)
ขก.1062 ขก.1062 (ถนนศรีจันทร์) ไป เทศบาลตำบลบ้านเป็ด, บึงหนองโคตร   ถนนศรีจันทร์ ไป กาฬสินธุ์
337+581 แยกสามเหลี่ยม (ทางลอด)    ถนนมลิวรรณ ไป อ.ชุมแพ   ถนนประชาสโมสร เข้าเมืองขอนแก่น, ศูนย์ราชการเมืองขอนแก่น
340+660 แยกถนนกัลปพฤกษ์   ถนนกัลปพฤกษ์ ไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์,
ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก
ไม่มี
342+000 แยกประตูมอดินแดง   ถนนมอดินแดง ไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มี
345+000 แยกต่างระดับสำราญ   ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป อำเภอชุมแพ   ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป กาฬสินธุ์
    ขอนแก่น−อุดรธานี
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 345+581       ทล.230 ไป นครราชสีมา       ทล.230 ไป กาฬสินธุ์
น้ำพอง 364+765 แยกม่วงหวาน   ทล.2109 ไป อ.อุบลรัตน์ อำเภอโนนสัง หนองบัวลำภู ไม่มี
370+980 แยกน้ำพองเก่า ไม่มี   ทล.2039 ไป อ.น้ำพอง อำเภอกระนวน อำเภอห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
อุดรธานี โนนสะอาด 399+800 แยกโนนสะอาด   ทางหลวงชนบท อด.1065 ไป อ.หนองแสง ถนนสุขาภิบาล 2 ไป สถานีรถไฟโนนสะอาด
กุมภวาปี 410+785 แยกห้วยเกิ้ง   ทล.2316 ไป หนองบัวลำภู   ทล.2025 ไป อ.กุมภวาปี
419+636 แยกน้ำฆ้อง ไม่มี   ทล.2023 ไป อ.กุมภวาปี
เมืองอุดรธานี 449+931 แยกบ้านจั่น   ทล.216 ไป หนองบัวลำภู     ทล.216 ไป หนองคาย
450+455 ตรงไป:     ถนนทหาร เข้าเมืองอุดรธานี
450+290 แยกกองบิน 23 (1) ทางเข้ากองบิน 23 ไม่มี
452+890 แยกกองบิน 23 (2) ทางเข้ากองบิน 23   ซอยศรีพินิจ ไปบรรจบถนนนิตโย
453+870 แยกจินตคาม   ซอยจินตคาม ไปบรรจบถนนอำเภอ ไม่มี
454+572 วงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม   ถนนศรีสุข ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี   ถนนโภคานุสรณ์ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1
455+000 วงเวียนน้ำพุ   ถนนโพศรี ไป โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี   ถนนโพศรี ไป สกลนคร, เชื่อมต่อ     ถนนนิตโย
455+340 วงเวียนหอนาฬิกา   ถนนประจักษ์ศิลปาคม ไป ทุ่งศรีเมือง   ถนนประจักษ์ศิลปาคม ไป สถานีรถไฟอุดรธานี
455+784 แยกสี่ศรัทธา   ถนนสี่ศรัทธา ไปบรรจบถนนโพศรี ไม่มี
456+054 แยกชลประทาน   ถนนวัฒนานุวงศ์ ไป ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี   ถนนวัฒนานุวงศ์ ไป สถานีรถไฟอุดรธานี
456+363 แยกตลาดบ้านห้วย ไม่มี   ถนนโพนพิสัย ไป สวนสาธารณะหนองสิม
456+879 แยกเบญจางค์   ถนนเบญจางค์ ไป ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ไม่มี
457+185   ซอยอุดรดุษฎี 5 ไปบรรจบถนนพิบูลย์   ซอยอุดรดุษฎี 6 ไปบรรจบถนนโพนพิสัย
457+355 เชื่อมต่อจาก:     ถนนอุดรดุษฎี จากเมืองอุดรธานี
458+359 แยกเก่าน้อย (ทางลอด)   ทล.216 ไป หนองบัวลำภู     ทล.216 ไป ขอนแก่น
468+341 -   ทล.2021 ไป บ้านผือ โครงการถนนเลี่ยงเมืองรอบที่ 2
471+400 แยกนาข่า ไม่มี   ทล.2255 ไป อ.บ้านดุง
เพ็ญ 484+245 ไม่มี   ทล.2022 ไป อ.เพ็ญ
    อุดรธานี−หนองคาย
หนองคาย เมืองหนองคาย 496+519 แยกหนองสองห้อง   ทล.211 ไป อ.ท่าบ่อ ไม่มี
501+006 แยกการเคหะแห่งขาดิ     ถนนมิตรภาพ ไป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1   ทล.247 (ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายฝั่งตะวันออก) ไป บึงกาฬ
ตรงไป:   ทล.233 ไป หนองคาย
508+448 แยกด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ไม่มี   ทล.243 ไป หนองคาย
สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์) ข้ามแม่น้ำโขง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

ทางหลวงที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233แก้ไข

 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233
ที่ตั้งอ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ความยาว7.31 กิโลเมตร (4.54 ไมล์)
ใช้งานพ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 สายการเคหะแห่งชาติ–หนองคาย หรือ ถนนเข้าเมืองหนองคาย, ถนนมิตรภาพสายเก่า เป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 6 ช่องจราจร ไปกลับช่องละ 3 ช่องจราจร เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ต่อมาได้กำหนดให้เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 เส้นทางเริ่มต้นบนทางแยกบริเวณกิโลเมตรที่ 501 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ในอำเภอเมืองหนองคาย โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จะแยกเป็นทางโทไปทางตะวันตกเฉียงเหนือไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 เป็นทางเอกมุ่งไปทางทิศเหนือ ไปสิ้นสุดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212, ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 และถนนเจนจบทิศ ที่สี่แยกหนองคาย ในเมืองหนองคาย

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ทิศทาง: การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย
หนองคาย 0.000 แยกการเคหะแห่งชาติ เชื่อมต่อจาก:     ถนนมิตรภาพ จาก จังหวัดอุดรธานี
    ถนนมิตรภาพ ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)   ทล.247 (ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายฝั่งตะวันออก) ไป บึงกาฬ
5.120 ไม่มี นค.3045 ทางหลวงชนบท นค.3045 ไป อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดบึงกาฬ
5.800 แยก รร.ปทุมเทพ   ถนนหลักเมือง ไป ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ไม่มี
7.000 แยกหนองคาย     ทล.243 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)   ทล.212 ไป อำเภอโพนพิสัย, จังหวัดบึงกาฬ
ตรงไป: นค.ถ 3-0009 ถนนเจนจบทิศ เข้าเมืองหนองคาย
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข