ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ–เขมราฐ เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก-ตะวันออก มีระยะทางตลอดทั้งสาย 392.320 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202
ถนนนิเวศรัตน์
ถนนเจนจบทิศ
ถนนอรุณประเสริฐ (ในอำเภอเขมราฐ)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย–อำเภอเมืองยโสธร)
ความยาว392.32 กิโลเมตร (243.78 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
  201 ใน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ทล.2 ใน อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ทล.207 ใน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
ทล.219 ใน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ทล.214 ใน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทล.215 ใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทล.23 ใน อ.เมือง จ.ยโสธร
ทล.292 ใน อ.เมือง จ.ยโสธร

ทล.212 ใน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปลายทางทิศตะวันออก ทล.2050 ที่ วงเวียนนาฬิกาเมืองเขมราษฎร์ธานี ใน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง แก้

เริ่มต้นนับหลักกิโลเมตรที่ 0+000 จากวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เข้าเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา อำเภอประทาย เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ่านอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง เข้าสู่เขตจังหวัดมหาสารคาม โดยผ่านอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เข้าสู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผ่านอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร เข้าสู่เขตจังหวัดยโสธร โดยผ่านอำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว เข้าสู่เขตจังหวัดอำนาจเจริญ โดยผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา และเข้าสู่เขตจังหวัดอุบลราชธานี สิ้นสุดในเขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 392.320 กิโลเมตร เดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรเท่านั้น และได้รับการขยายเป็นทางหลวงขนาด 4–6 ช่องจราจร ในช่วงอำเภอบัวใหญ่ถึงอำเภอสีดา และ อำเภอประทาย–บ้านใหม่ไชยพจน์ถึงอำเภอเขมราฐ ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังก่อสร้าง

ในช่วงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ถึงอำเภอเมืองยโสธร ได้ถูกกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121 มีระยะทางประมาณ 178 กิโลเมตร

การเรียกชื่อถนน แก้

 
ป้ายชื่อหมายเลขทางหลวง 202 และป้ายชื่อถนนอรุณประเสริฐ

รายชื่อทางแยก แก้

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทิศทาง: ชัยภูมิ − เขมราฐ
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ชัยภูมิ−ประทาย (ถนนนิเวศรัตน์)
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 0+000 วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล เชื่อมต่อจาก:   ถนนนครสวรรค์–ชัยภูมิ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
0+600 แยกโรงเลื่อย   ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ไป น้ำตกตาดโตน, หนองบัวแดง   ทางหลวงหมายเลข 202 ไป ขอนแก่น, เลย
3+900 แยกโรงต้ม   ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน ไป ขอนแก่น   ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน ไป นครราชสีมา
13+917 แยกกุดตุ้ม ถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านห้วยบง ชย.3016 เข้าหมู่บ้านกุดตุ้ม
20+535 แยกลาดใหญ่   ไป ขอนแก่น ไม่มี
นครราชสีมา แก้งสนามนาง 27+800 แยกแก้งสนามนาง ไม่มี   ไป อ.บ้านเหลื่อม, อ.คง
บัวใหญ่ 38+400   ไป อ.พล   ไป อ.คง
52+525 ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่นเข้า อ.บัวใหญ่
เยื้องซ้ายก่อนเข้าถนนเทศบาล 12 นม.1001 ไป อ.บัวลาย ไม่มี
สะพาน ข้ามขึ้นสะพาน   ทางหลวงหมายเลข 202 ถนนนิเวศรัตน์
สีดา 68+300 แยกสีดา   ถนนมิตรภาพ ไป ขอนแก่น   ถนนมิตรภาพ ไป นครราชสีมา
ประทาย 85+227 ไม่มี นม.1017 ไป อ.หนองสองห้อง
87+226 แยกประทาย   ทางหลวงหมายเลข 202 ไป บุรีรัมย์   ไป นครราชสีมา
ตรงไป:   ไป อ.ชุมพวง
  ประทาย–เขมราฐ (ถนนอรุณประเสริฐ, ถนนเจนจบทิศ)
บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 101+101 แยกกิโลเมตรที่ 0   ทล.2440 (ถนนเจนจบทิศ) ไป อ.หนองสองห้อง ไม่มี
พุทไธสง 116+858 แยกตาลเดี่ยว   ทางเลี่ยงเมืองพุทไธสง ไป อ.หนองสองห้อง   ทางเลี่ยงเมืองพุทไธสง ไป บุรีรัมย์
117+792 แยกขิงไค   ไป อ.นาโพธิ์   ไป อ.พุทไธสง
124+568 แยกโชว์รูม ไม่มี   ทางเลี่ยงเมืองพุทไธสง ไป อ.คูเมือง, บุรีรัมย์
128+721 แยกเม็กดำ มค.3066 ทางเข้า บ้านเม็กดำ ไม่มี
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 142+167 แยกพยัคฆภูมิพิสัย   ถนนบรบือ-บุรีรัมย์ ไป อ.วาปีปทุม     ถนนบรบือ-บุรีรัมย์ ไป อ.สตึก
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ 171+156   ไป อ.ปทุมรัตน์ ไม่มี
เกษตรวิสัย 191+125 แยกเกษตรวิสัย   ไป ร้อยเอ็ด   ไป อ.ท่าตูม, สุรินทร์
196+552 ไม่มี รอ.3014 ไป กู่กาสิงห์, กู่พระโกนา
สุวรรณภูมิ 215+219   ไป ร้อยเอ็ด ไม่มี
217+339 แยกสุวรรณภูมิ ไม่มี  ไป สุรินทร์
พนมไพร 246+932 แยกโนนชัยศรี   ไป ร้อยเอ็ด   ไป พนมไพร
ยโสธร เมืองยโสธร 261+115 แยกเทคนิค   ไป ร้อยเอ็ด   ทางเข้าเมืองยโสธร
ตรงไป:     ไป มุกดาหาร อุบลราชธานี
268+354 แยกดอนมะยาง เชื่อมต่อจาก:   ทางหลวงหมายเลข 2477 แยกโรงพยาบาล
  ไป ร้อยเอ็ด   ไป อุบลราชธานี
ป่าติ้ว 292+256 ยส.3017 ทางไป วัดอาฮาม ไม่มี
อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 300+889 แยกน้ำปลีก อจ.3001 ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไร่สีสุก   ไป อ.หัวตะพาน
319+959 แยกมิ่งมงคล (อำนาจเจริญ)   ไป มุกดาหาร   ไป อุบลราชธานี
321+052 แยกดอนแดง อจ.3022 เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ ไป มุกดาหาร อจ.3022 เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ ไป อุบลราชธานี
ปทุมราชวงศา 347+526 อจ.3006 ไป อ.ชานุมาน อจ.3012 ไป อ.พนา
352+026 ไม่มี   ไป อ.กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี เขมราฐ 368+859 แยกหนองผือ-ชานุมาน   ไป อ.ชานุมาน ไม่มี
369+352 แยกหนองผือ-ชานุมาน ไม่มี   ไป อ.กุดข้าวปุ้น
380+100 ไม่มี อบ.3021 ไป บ้านนายูง, วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
387+953 แยกโชคชัย   ไป อ.ชานุมาน ไม่มี
391+201 แยกเขมราษฎร์ธานี   ทางหลวงหมายเลข 202 ทางเข้าอ.เขมราฐ ไม่มี
ตรงไป:   ไป อ.ตระการพืชผล, อุบลราชธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 14 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ–เขมราฐ
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. รวมระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 สี่แยกโรงต้ม - โพนทอง 2+250 - 3+000 0.750 หมวดทางหลวงละหาน ชัยภูมิ ชัยภูมิ
2 0102 โพนทอง - แก้งสนามนาง 3+000 - 25+660 22.660 หมวดทางหลวงชัยภูมิ
3 0201 แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน 25+660 - 74+394 48.734 หมวดทางหลวงสีดา นครราชสีมาที่ 1 นครราชสีมา
4 0202 ดอนตะหนิน - ตลาดไทร 74+394 - 94+878 20.484 หมวดทางหลวงโนนแดง
5 0300 ตลาดไทร - ลำพังชู 94+878 - 127+975 33.097 หมวดทางหลวงพุทไธสง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
6 0400 ลำพังชู - ห้วยลำเตา 127+975 - 162+395 34.420 หมวดทางหลวงวาปีปทุม มหาสารคาม มหาสารคาม
7 0501 ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย 162+395 - 189+225 26.830 หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
8 0502 เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ 189+225 - 209+602 20.377 หมวดทางหลวงเมืองสรวง
9 0601 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี 209+602 - 245+027 35.425 หมวดทางหลวงสุวรรณภูมิ ยโสธร
10 0602 โนนชัยศรี - บ้านบ่อ 245+027 - 259+677 14.650 หมวดทางหลวงอาจสามารถ
11 0603 ยโสธร - สะพานคลองลำเซ 266+412 - 298+560 32.148 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร
12 0701 สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา 298+560 - 345+000 46.440 หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 0702 ปทุมราชวงศา - หนองผือ 345+000 - 367+000 22.000 หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น
14 0703 หนองผือ - เขมราฐ 367+000 - 389+638 22.638 หมวดทางหลวงเขมราฐ อุบลราชธานี
รวม 14 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 380.653 กม.

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่. เล่ม ๖๗, ตอน ๖๗ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๖๓๗๗.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้