ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร เริ่มจากแยกถนนมิตรภาพสายเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ใน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออกทอดยาวไปตามแม่น้ำโขง ผ่านเข้าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 584.700 กิโลเมตร เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ยกเว้นช่วงอำเภอเมืองบึงกาฬถึงตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง มีขนาด 2 ช่องจราจร

Thai Highway-212.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212
ถนนชยางกูร
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (อาจสามารถ-นครพนม) (มุกดาหาร - บางทรายใหญ่) (มุกดาหาร–เลิงนกทา)
ความยาว:584.70 กิโลเมตร (363.32 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ:Thai Highway-233.svgThai Highway-243.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมือง จ.หนองคาย
 
ปลายทางทิศใต้:Seal of Ubon Ratchathani.png ถ.สรรพสิทธิ์ ใน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

ประวัติแก้ไข

เดิมมีชื่อเรียกว่า ทางหลวงแผ่นดินสายอุบลราชธานี-มุกดาหาร-นครพนม ได้รับการตั้งขนานนามว่า ถนนชยางกูร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร อดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญ[1]

รายละเอียดเส้นทางแก้ไข

ความยาว
  ไมล์ กิโลเมตร
จังหวัดหนองคาย 54.346 87.462
จังหวัดบึงกาฬ 78.293 126
จังหวัดนครพนม 109.333 175.954
จังหวัดมุกดาหาร 41.157 66.235
จังหวัดยโสธร 15.912 25.608
จังหวัดอำนาจเจริญ 30.618 49.275
จังหวัดอุบลราชธานี 33.657 54.166
รวม 363.316 584.700

เริ่มต้นที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 อำเภอเมืองหนองคาย แล้วผ่าน อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี เข้าเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่อำเภอปากคาด ผ่าน อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง เข้าเขตจังหวัดนครพนม ที่อำเภอบ้านแพง ผ่านอำเภอศรีสงคราม อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม อำเภอธาตุพนม เข้าเขตจังหวัดมุกดาหาร ที่อำเภอดงหลวง แล้วผ่าน อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย เข้าเขตจังหวัดยโสธร ที่อำเภอเลิงนกทา เข้าเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอเสนางคนิคม ผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ แล้วเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อำเภอม่วงสามสิบ แล้วสิ้นสุดที่ถนนสรรพสิทธิ์[2] อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ช่วงมุกดาหาร–เลิงนกทา ได้รับการกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121 มีระยะทางประมาณ 47.805 กิโลเมตร ทางหลวงเอเชียสาย 15 และ ทางหลวงเอเชีย 16

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ทิศทาง: หนองคาย−อุบลราชธานี[3][4]
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  หนองคาย−อุบลราชธานี
หนองคาย เมืองหนองคาย 0.000 แยกหนองคาย เชื่อมต่อจาก:     ทล.243 จาก สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)
นค.ถ 3-0009 ถนนเจนจบทิศ ไป เข้าเมืองหนองคาย     ถนนมิตรภาพ ไป อุดรธานี
0.800 แยกเวียดนามอนุสรณ์   ซอยเวียดนามอนุสรณ์ ไป เข้าเมืองหนองคาย   ถนนหน้าวัดอรุณนังษี ไป วัดอรุณรังษี
0.900 แยกวัดทุ่งสว่าง   ถนนศิลปาคม ไป เข้าเมืองหนองคาย   ถนนศิลปาคม ไป บ้านดอนเมน
1.200 แยกหลังตลาดโพธิ์ชัย   ซอยหลังตลาดโพธิ์ชัย ไป ตลาดสดโพธิ์ชัย ไม่มี
2.000 นค.3040 ทางหลวงชนบท นค.3040 ไป อ.โพนพิสัย ไม่มี
2.100 แยกบ้านนาคลอง ไม่มี   ถนนบ้านนาคลอง ไป บ้านนาคลอง
โพนพิสัย 44.885 แยกทุ่งธาตุ ถนนจุมพล-ทุ่งธาตุ ไป เข้าเมืองโพนพิสัย นค.3009 ทางหลวงชนบท นค.3009 ไป อ.บ้านดุง
45.487 แยกโพนพิสัย ถนนภิรมยาราม ไป เข้าเมืองโพนพิสัย   ทล.2267 ไป อ.โซ่พิสัย
บึงกาฬ ปากคาด 86.400 แยกปากคาด ไม่มี   ทล.2095 ไป อ.โซ่พิสัย
เมืองบึงกาฬ 134.100 แยกบึงกาฬ   ทล.222 ไป เข้าเมืองบึงกาฬ   ทล.222 ไป อ.พังโคน
บึงโขงหลง 209.032 แยกดงบัง   ทล.2026 ไป บ.ดงบังใต้   ทล.2026 ไป อ.บึงโขงหลง อ.เซกา
นครพนม บ้านแพง 242.700 ไม่มี   ทล.2390 ไป อ.ศรีสงคราม
ท่าอุเทน 274.450 ไม่มี   ทล.2032 ไป อ.ศรีสงคราม
284.450   ทล.2027 ไป อ.ท่าอุเทน ไม่มี
287.000   ทล.2027 ไป อ.ท่าอุเทน ไม่มี
288.650 ไม่มี   ทล.2028 ไป อ.โพนสวรรค์
เมืองนครพนม 304.850 แยกสะพานมิตรภาพ 3 ไม่มี     ทล.295 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–คำม่วน)
310.000 แยกบ้านท่าควาย ไม่มี     ทล.240 ไป มุกดาหาร
316.850 แยกบ้านน้อยหนองเค็ม ไม่มี     ทล.22 ไป สกลนคร
319.000 แยกบ้านน้อยใต้ ไม่มี   ทล.240 ไป หนองคาย
ธาตุพนม 360.500 ไม่มี   ทล.2031 ไป อ.เรณูนคร
367.462 ไม่มี   ทล.2030 ไป มุกดาหาร
369.739 ไม่มี   ทล.2030 ไป นครพนม
374.700 แยกบ้านต้อง ไม่มี   ทล.223 ไป สกลนคร
386.280 ไม่มี   ทล.2104 ไป อ.ดงหลวง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 413.573 แยกบ้านโคกสูง มห.3019 ทางหลวงชนบท มห.3019 ไป บ้านบางทรายใหญ่ มห.3019 ทางหลวงชนบท มห.3019 (เดิม) ไป ต.โพนทราย
414.262 แยกสะพานมิตรภาพ 2       ทล.239 ไป สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) มห.3019 ทางหลวงชนบท มห.3019 (ใหม่) ไป ต.โพนทราย
417.263 แยกโคกสุวรรณ ไม่มี     ทล.238 ไป อำนาจเจริญ
420.000 แยก ธ.ก.ส มห.4039 ทางหลวงชนบท มห.4039 (ถนนวิวิธสุรการ) ไป เทศบาลเมืองมุกดาหาร มห.4039 ทางหลวงชนบท มห.4039 ไป ต.นาสีนวน และ กาฬสินธุ์
421.444 แยกเมืองใหม่   ถนนพิทักษ์พนมเขต ไป อ.ดอนตาล     ทล.12 ไป อ.คำชะอี และ กาฬสินธุ์
422.200 มห.4039 ทางหลวงชนบท มห.4039 ไป อ.ดอนตาล มห.4039 ทางหลวงชนบท มห.4039 ไป กาฬสินธุ์
424.200 แยกชลประทาน   ทล.238 ไป อ.ดอนตาล   ทล.238 ไป นครพนม
นิคมคำสร้อย 447.712 แยกนิคมคำสร้อย ไม่มี   ทล.2370 ไป อ.หนองสูง
ยโสธร เลิงนกทา 462.330 แยกกุดแห่ ไม่มี  ทล.2047 ไป อ.กุดชุม
468.834   ทล.2116 ไป อ.ดอนตาล ไม่มี
468.930 แยกเลิงนกทาใหม่ ไม่มี     ทล.2116 ไป ยโสธร
อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 492.140 แยกนาไร่ใหญ่   ทล.2377 ไป อ.เสนางคนิคม ไม่มี
เมืองอำนาจเจริญ 508.528 แยกศรีมงคล อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 ไป อ.เขมราฐ ไม่มี
510.300 แยกมิ่งมงคล   ทล.202 ไป อ.เขมราฐ   ทล.202 ไป ยโสธร
511.560 แยกสุระวงศ์ อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 ไป อ.เขมราฐ ไม่มี
ลืออำนาจ 529.600 แยกลือชัย   ทล.2134 ไป อ.พนา ซอยอภิชาติ 34
อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 532.700 แยกหลักชัย อบ.ถ 1-0107 ทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 1-0107 ไป อบต.เหล่าบก   ทล.2210 ไป อ.หัวตะพาน
550.460 แยกม่วง-พนา   ทล.2049 ไป อ.พนา ถนนเทศบาล 8
551.440 แยกม่วง-เขื่องใน ไม่มี   ทล.2383 ไป อ.เขื่องใน
563.400   ทล.2415 ไป อ.พนา   ทล.2415 ไป อ.เขื่องใน
เมืองอุบลราชธานี 579.750 แยกดอนกลาง ไม่มี อบ.2060 ถนนคลังอาวุธ ไป ยโสธร
580.360 แยกวนารมณ์   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป อ.ตระการพืชผล   ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ไป ยโสธร
  ถนนชยางกูร แยกวนารมย์-แยกกิโลศูนย์(เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี)
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี 581.570 แยกหนองบัว ไม่มี   ถนนธรรมวิถี ไปวัดพระธาตุหนองบัว
582.250 แยกสุนีย์ทาวเวอร์   ซอยชยางกูร 16 ไป โรงแรมสุนีย์แกรนด์   ซอยชยางกูร 13
583.575 แยกเนวาด้า ไม่มี   ถนนราชธานี ไป ยโสธร
584.200 แยกโตโยต้า   ถนนอุปลีสาน ไป ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี   ถนนอุปลีสาน ไป สำนักงานชลประทานที่ 7
584.450 แยกเอสโซ่   ถนนสุริยาตร์   ถนนสุริยาตร์
584.700 แยกกิโลศูนย์   ถนนสรรพสิทธิ์ ไป โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ถนนสรรพสิทธิ์ ไป ศรีสะเกษ
ตรงไป:   ถนนอุปราช ไป อ.วารินชำราบ
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่ - ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 67 ตอน 67 ง, 12 ธันวาคม พ.ศ. 2493
  2. "ประวัติชื่อถนนสายสำคัญของเมืองอุบล". ไกด์อุบล.
  3. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/map-distance-control/41-highways-agency-3 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร
  4. http://bmm.doh.go.th/website/index.php/statistics-for-maintenance/24-map-distance-control/47-highways-agency-9 แผนที่ระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข