โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีขนาด 1,188 เตียง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยให้บริการรักษาทั่วผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
Sunpasitthiprasong Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลศูนย์
ที่ตั้งเลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง3 มกราคม พ.ศ. 2479 (88 ปี)
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ความร่วมมือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้อำนวยการนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
จำนวนเตียง1,188 เตียง[1]
เว็บไซต์https://www.sunpasit.go.th/

ประวัติ

แก้

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งแรกของเขตบริการสุขภาพเขต10 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการรักษาทั่วไปแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตบริการสุขภาพที่10(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ)และพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาระดับชั้นคลินิก ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประทานของ หม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล และ หม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล ซึ่งเป็นที่ดินตกทอดมาเป็นมรดกในบริเวณที่เรียกว่า "สวนโนนดง" ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาน)

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

แก้
 
พระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์และอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในชนบท โดยมียุทธศาสตร์เริ่มต้นคือ รับจากชนบท เรียนที่ชนบท และกลับสู่ชนบท และได้ลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามข้อบังคับเพื่อการศึกษา ขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรืออุบลราชธานี ชั้นปีที่ 2-3 เรียนร่วมกับชั้นปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนในชั้นคลินิกปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 1 หลักสูตร และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 หลุกสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ระยะเวลาในการศึกษา

แก้

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3) คณะแพทยศาสตร์
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

สถาบันฝึกอมรมแพทย์ประจำบ้าน

แก้

เป็นสถาบันฝึกอมรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ สาขาสูติ-นรีเวช สาขาศัลยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

อ้างอิง

แก้
  1. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, จำนวนเตียง 22 สิงหาคม 2564.