เทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือนทำมาหากิน เช่น ทำกิจการประมง ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ทำให้ตำบลดอนสักมีประชากรหนาแน่น การค้าเจริญ รุ่งเรือง เศรษฐกิจโดยร่วมดีขึ้นตามดำดับ พร้อมทั้งยังเป็นที่ตั้งของส่วนราชการและสถานศึกษา ด้วยองค์ประกอบดังกล่าวในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตำบลดอนสัก ขึ้น เพื่อความสะดวกในบริหารและการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลดอนสักเป็น เทศบาลเมืองดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสัก
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองดอนสัก
ตรา
คำขวัญ: ดอนสักเมืองน่าอยู่ พัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสู่อ่าวไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายประกอบ จันทร์แก้ว
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 80 หมู่ 5 ถนนดอนสัก-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทรศัพท์0 7737 1871, 0 7737 2181
เว็บไซต์http://www.donsakcity.go.th/index.php เทศบาลเมืองดอนสัก
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองดอนสัก ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางรถยนต์ 690 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ จดอ่าวไทย ทิศใต้ จดตำบลปากแพรกและตำบลไชยคราม ทิศตะวันออก จดตำบลดอนสัก ทิศตะวันตก จดตำบลชลคราม

ลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีภูเขา ภายในบริเวณเขตเทศบาล มีลำห้วยหลายแห่งและมีลำคลองดอนสักกว้างไหลผ่านกลางตัวเมืองจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ส่วนที่ราบสูงมีเพียงเล็กน้อย

พื้นที่ของเขตเทศบาลเมืองดอนสัก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับอิทธิพลจากลมสรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรอินเดีย จึงทำให้มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคม

เทศบาลเมืองดอนสัก มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งติดต่อทั้งภายในเขตเทศบาลและตำบลใกล้เคียง ตลอดจนอำเภอและจังหวัดอื่น ๆ โดยทางรถยนต์และทางเรือ ทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4142 ไปอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอขนอม ทางเรือ ในเขตเทศบาลเรือโดยสารและมีสถานีรับ – ส่ง ผู้โดยสารถึง 2 สถานี คือ ท่าเรือเฟอร์รี่และท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่