เทศบาลเมืองบางกรวย

เทศบาลเมืองในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ บางกรวย (แก้ความกำกวม)

เทศบาลเมืองบางกรวย หรือ เมืองบางกรวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลเมืองในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลเมืองหนึ่งในสี่แห่งของจังหวัด เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครมาก ในเขตเทศบาลจึงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นของประชาชน ทั้งในรูปแบบชุมชนและหมู่บ้านจัดสรร มีตลาด ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสวนผลไม้ทั่วไปในพื้นที่ และยังคงพบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้ตามริมคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย

บางกรวย
ตราอย่างเป็นทางการของบางกรวย
ตรา
บางกรวย is located in กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
บางกรวย
บางกรวย
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองบางกรวย
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′14.49″N 100°28′32″E / 13.8040250°N 100.47556°E / 13.8040250; 100.47556
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางกรวย
ตำบลวัดชลอ (ทั้งตำบล),
บางกรวย (ทั้งตำบล)
ยกฐานะพ.ศ. 2545 (เทศบาลเมือง)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
พื้นที่
 • ทั้งหมด8.40 ตร.กม. (3.24 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)[1]
 • ทั้งหมด43,453 คน คน
 • ความหนาแน่น5,172.98 คน/ตร.กม. (13,398.0 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์0 2443 0610-9 ต่อ 103
โทรสาร0 2443 0629
เว็บไซต์www.bangkruaicity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ในอดีตเขตเทศบาลเมืองบางกรวยมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อยและคลองบางกรวย) จึงเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น[2] โดยเฉพาะบริเวณวัดชลอซึ่งปรากฏรูปแบบสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมสมัยอยุธยา แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีขอบเขตไกลออกไปถึงวัดโตนด วัดกระโจมทอง และวัดลุ่มคงคาราม[2]

เมื่อมีการปฏิรูปการบริหารราชการและการปกครองท้องที่ในสมัยรัตนโกสินทร์ บริเวณนี้จึงมีฐานะเป็นตำบลบางกรวยตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ทางราชการได้แยกพื้นที่ด้านตะวันตกของตำบลบางกรวยจัดตั้งเป็นตำบลวัดชลอ[3] จนกระทั่งในบริเวณนี้มีประชากรหนาแน่นขึ้น เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้ง สุขาภิบาลวัดชลอ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500[4] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดชลอบริเวณริมคลองบางกอกน้อย[4] และจัดตั้ง สุขาภิบาลบางกรวย เมื่อปี พ.ศ. 2514[5] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกรวยตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงคลองวัดจันทร์[5]

สุขาภิบาลวัดชลอและสุขาภิบาลบางกรวยอันเป็นท้องถิ่นบริเวณที่ตั้งอำเภอบางกรวยมีประชากรและความเจริญมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่งนั้นก็มีสภาพเช่นเดียวกัน ทางราชการเล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทะนุบำรุงท้องถิ่นตามระบบเทศบาล จึงได้ออกพระราชกฤษฎีการวมท้องที่สุขาภิบาลวัดชลอ สุขาภิบาลบางกรวย รวมทั้งท้องที่ตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวยที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลทั้งสองแห่งตั้งเป็น เทศบาลตำบลบางกรวย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ปีเดียวกัน[6]

เนื่องจากเทศบาลตำบลบางกรวยเป็นชุมชนเมืองที่มีที่ตั้งติดกับกรุงเทพมหานคร มีระบบสาธารณูปโภคสะดวกสบาย ทำให้ความเจริญหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างรวดเร็ว ในเขตเทศบาลจึงมีประชากรหนาแน่นขึ้นมากและมีความเจริญทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจนเข้าเกณฑ์ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลบางกรวยเป็น เทศบาลเมืองบางกรวย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม เป็นต้นมา[7]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เทศบาลเมืองบางกรวยมีพื้นที่ทั้งหมด 8.40 ตารางกิโลเมตร[8] ครอบคลุมตำบลวัดชลอ 10 หมู่บ้าน และตำบลบางกรวย 9 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากรแก้ไข

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทศบาลเมืองบางกรวยมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 42,766 คน เป็นชาย 19,717 คน เป็นหญิง 23,049 คน[1]

การขนส่งแก้ไข

ถนนแก้ไข

ท่าเรือแก้ไข

เส้นทางน้ำแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 31 ธันวาคม 2561.
  2. 2.0 2.1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543, หน้า 30.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. 10 มิถุนายน 2490.
  4. 4.0 4.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (10 ง พิเศษ): 28–30. 26 มกราคม 2500.
  5. 5.0 5.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (123 ง): 3204–3205. 16 พฤศจิกายน 2514.
  6. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (36 ก): 26–28. 25 สิงหาคม 2537.
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 119 (122 ก): 5–7. 16 ธันวาคม 2545.
  8. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. "ศูนย์ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://info.thailocaladmin.go.th/search_general [ม.ป.ป.]. สืบค้น 12 เมษายน 2552.
  9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 115 (พิเศษ 34 ง): 104–127. 6 พฤษภาคม 2541.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°48′14″N 100°28′32″E / 13.804025°N 100.475556°E / 13.804025; 100.475556