โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายขยายการศึกษาไปยังท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปัจจุบันมีสถานะเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขต สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
คติพจน์ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน
ประเภทโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
ที่ตั้งอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติแก้ไข

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดหาที่สาธารณประโยชน์ลำสมุห์ในอำเภอเมือง และอำเภอบางปลาม้า ประกอบกับมูลนิธิบรรหารแจ่มใส ได้จัดหาพื้นที่มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อจัดเป็นพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป้าหมายในขณะนั้น ได้วางนโยบายการศึกษาเป็น "วิทยาเขตสารสนเทศ" โดยจะจัดการศึกษาด้านการแพทย์ สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ การกีฬา สุขภาพ และนิติศาสตร์ [1]

พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคำสั่งที่ 1555/2554 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางในการโอนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ไปสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน และสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติโอนสำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีไปสังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน [2]

พื้นที่จัดตั้งวิทยาเขตแก้ไข

 • หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 • หมู่ที่ 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 • หมู่ที่ 11 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 13 กม.

ปัญหาและอุปสรรคแก้ไข

จากการนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการเรียนการสอนด้านแพทย์ โดยดำเนินการในภูมิภาคตะวันตก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องล่าช้า เพราะปัญหาด้านการเมือง ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ต้องมีการตัดทอนงบประมาณของมหาวิทยาลัยไปอย่างมาก ก่อสร้างอาคารเรียนที่ล่าช้า ส่งผลให้มีการเปิดรับนิสิตล่าช้า

พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาโครงการจัดตั้งวิทยาเขต 3 โครงการ คือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี สุพรรณบุรี และ กระบี่ โดยทั้งนี้ในส่วนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจังหวัดสุพรรณบุรี ยังให้ดำเนินการเรียนการสอนต่อไป แต่ทั้งนี้ให้ชลอการจัดตั้งคณะ หรือหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ไว้ก่อน เว้นแต่ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่ให้ดำเนินการต่อไปได้

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนแก้ไข

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาการโรงแรมและการจัดการท่องเที่ยว

หลักสูตรที่เปิดสอนในอนาคตแก้ไข

หลักสูตรที่เคยเปิดการเรียนการสอนแก้ไข

 • วิทยาศาสตร์การกีฬา ปัจจุบันได้โยกย้ายนิสิตไปเรียน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน
 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรนี้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์[3] ปัจจุบันได้ยุติโครงการหลังรับนิสิต รุ่น 9 และได้ปิดสำนักงานโครงการตั้งแต่ มี.ค. 2555 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำหลักสูตรไปจัดทำเป็น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยไปเปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสกลนครแทน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 โดยจัดตั้งเป็นภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์/โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และตั้งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยเปิดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี และโท
 • หลักสูตรที่มีการรับรองแล้วจาก สำนักงานข้าราชการพลเรือน [4] แต่ยังไม่เปิดสอน
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คุณวุฒิวิทยาศาสตร์การแพทย์,เทคนิคการแพทย์
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค คุณวุฒิวิทยาศาสตร์การแพทย์,รังสีเทคนิค

(สำหรับหลักสูตรอื่นเป็นการนำหลักสูตรที่มีอยู่ในหน่วยงานระดับคณะอื่นมาเปิดสอน )

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

หน่วยงานแก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีสถานะเป็นเพียงแค่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี การบริหารและดำเนินการได้โอนจากวิทยาเขตบางเขน มาอยู่กับวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 และได้โอนหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนไปให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจึงมีดังนี้

ความร่วมมือ[8]แก้ไข

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศแก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์-วชิระ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และ จัดหาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ และหน่วยงานดังกล่าวมีคณาจารย์ที่จะสอนวิชาต่าง ๆ ในแต่ละหลักสูตร เช่น กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทยื วิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น และคณาจารย์เหล่านี้ยินดีให้ความร่วมมือและ สนับสนุนการเรียนการสอนที่จะมีขึ้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศแก้ไข

Nagoya University ในปี พ.ศ. 2542 Nagoya University School of Medicine ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรีและคณะไปเยี่ยมชมสถาบัน ชมผลงาน ทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การวิจัย โรงพยาบาล และการบริหารจัดการโรงเรียนแพทย์ เป็นต้น จากการเจรจาแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกันในเบื้องต้น ทางญี่ปุ่นยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการวิจัย การจัดตั้งคณะแพทย์และการแลกเปลี่ยน นักศึกษาและอาจารย์

University of Northumbria at Newcastle (UNN)

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะสร้างความร่วมมือกับ UNN ด้านสาขาวิชาในกลุ่ม
 • ร่วมกับ UNN ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีเป้าหมายผลิตพยาบาลที่ทำงานในระดับสากล

อ้างอิงแก้ไข