คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาการประมง และทรัพยากรทางน้ำแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั้ง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ พัฒนศาสตร์ นิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ปัจจุบัน เปิดสอนในสาขา การจัดการประมง ชีววิทยาประมง ผลิตภัณฑ์ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางทะเล และวิทยาศาสตร์การประมง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก คณะประมงผ่านการประเมินด้วยคะแนนสูงสุด(5/5)ระดับดีมาก โดยสกว. 2553[1]

คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Fisheries,
Kasetsart University
Logo ku th.svg
สถาปนา2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
คณบดีผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วิทยาเขตกำแพงแสน
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วารสารKasetsart University Fisheries Research Bulletin
เพลงประมง
สี███ สีน้ำทะเล
มาสคอต
ปลากระโทงแทง
เว็บไซต์www.fish.ku.ac.th

Fisheries ชื่อคณะประมง (Faculty of Fisheries) ในภาคภาษาอังกฤษ นั้นแปลว่า การรวม (Faculty) ของสหวิชาประมงต่างๆ (Fishery)

ประวัติแก้ไข

กำเนิดและพัฒนาแก้ไข

 
อาคารบุญอินทรัมพรรย์
 • 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 คณะประมงได้รับการสถาปณาพร้อมมหาวิทยาลัยในวันที่ในนามคณะการประมง จุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตเข้ารับราชการในกรมประมงและหน่วยงานราชการอื่นๆ แรกตั้งประกอบด้วย 4 ภาควิชา[2]คือ การจัดการประมง ชีววิทยาประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมง (จากเดิมชื่อแผนกวิชาประมง ชีววิทยา เพาะเลี้ยง และ ผลิตภัณฑ์ ) ทำการสอนในหลักสูตร การประมงบัณฑิต(กม.บ.) ระดับ อนุปริญญา 3 ปี และปริญญาตรี 5 ปี[3]
 • พ.ศ. 2511 เพื่อขยายการวิจัยให้ครอบคลุมวิชาการประมงมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล[4]
 • พ.ศ. 2554 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตร คณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขึ้น
 • พ.ศ. 2565 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ.2565 โดยได้มีการเพิ่มภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมงเข้ามา

อาคาร สถานที่แก้ไข

 • คณะประมงได้มีการย้ายที่ทำการหลายครั้ง โดยมี "ตึกพลเทพ" เป็นอาคารแรกของคณะตามชื่อเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบันเป็นอาคารของกรมประมงซึ่งติดกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุงเทพฯ)
 • พ.ศ. 2522 คณะย้ายที่ทำการจากบริเวณถนนพหลโยธิน มาบริเวณใจกลางมหาวิทยาลัยเส้นถนนชูชาติกำภู ประกอบด้วย สโมสรนิสิต อาคารภาควิชาชีววิทยาประมง อาคารภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง เป็นต้น
 • พ.ศ. 2533 คณะได้สร้างอาคารเพิ่มเติม ในบริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เช่น อาคารภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ โรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ำ สโมสรนิสิตคณะประมงเป็นต้น
 • พ.ศ. 2548 ได้ย้ายที่ทำการทั้งหมดมารวมกันที่บริเวณทิศเหนือของมหาวิทยาลัย โดยมีอาคารเอกคือ "อาคารบุญ อินทรัมพรรย์" พร้อมอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์พิเศษบุญ อินทรัมพรรย์ คณบดีผู้วางรากฐานคณะ และโอนที่ตั้งสโมสรนิสิตคณะประมงเดิมเป็นที่ตั้งอาคารของบัณฑิตวิทยาลัย อาคารชีววิทยาประมงและผลิตภัณฑ์ประมงเดิมเป็นอาคารใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. ศาสตราจารย์พิเศษ บุญ อินทรัมพรรย์ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2505
2. ศาสตราจารย์ โชติ สุวัตถิ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2509
3. ศาสตราจารย์ จินดา เทียมเมธ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2513
4. ศาสตราจารย์ เมฆ บุญพราหมณ์ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2526
5. ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ ธารชลานุกิจ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2534
6. ศาสตราจารย์ สุภาพ มงคลประสิทธิ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ยนต์ มุสิก พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2550
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (ครั้งที่ 2)

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ภาควิชาแก้ไข

ปัจจุบันคณะประมง (Faculty of Fisheries) ประกอบด้วย 6 ภาควิชา

ภาควิชาการจัดการประมง [Department of Fishery Management]แก้ไข

มุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการ การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้ง เศรษฐศาสตร์ สังคมและนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจทรัพยากรด้วยดาวเทียม(Remote Sensing), การจัดการความขัดแย้ง, การจัดการแหล่งน้ำ

ประกอบด้วยหมวดวิชา 1.การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ(Aquatic Resources and Environment) 2.นโยบายและการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ(Fisheries Policy and Administration) 3. เศรษฐศาสตร์การประมง(Fishery Economics) 4. ธุรกิจการประมง(Fishery Businiss) 5. การประมงชุมชน(Fishery Society) 6.สารสนเทศเพื่อการจัดการประมง(Fisheries Information Technology)

ภาควิชาชีววิทยาประมง [Department of Fishery Biology]แก้ไข

มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ บทบาทและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA), ไวรัสวิทยา, มีนวิทยา

ประกอบด้วยหมวดวิชา 1.ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ (Aquatic biodiversity) 2.นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (Aquatic Ecology and Environments) 3.สรีรวิทยาสัตว์น้ำ และพิษวิทยา (Aquatic Animal Physiology and Toxicology) 4. สุขภาพสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Health) 5.ชีวประวัติสัตว์น้ำ และพลศาสตร์การประมง (Life History of Aquatic Animal and Fishery Dynamics)

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [Department of Aquaculture]แก้ไข

มุ่งเน้นด้านการปรับปรุงพันธุกรรม และการบริหารจัดการฟาร์ม เช่น ระบบการเพาะเลี้ยงแบบหนาแน่น , วิทยาภูมิคุ้มกัน, การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารสัตว์น้ำ

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง [Department of Fishery Products]แก้ไข

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีจัดการสอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร[5][2][6][7][8]ในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมการแปรรูป มาตรฐานและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม เช่น วิศวกรรมการแช่เยือกแข็ง, โลจิสติกส์, การวิเคราะห์และออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ประกอบด้วยหมวดวิชา 1.เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Seafood Chemistry and Biochemistry) 2.จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Biotechnology) 3.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest Technology)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล [Department of Marine Science]แก้ไข

มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำในทะเล เช่น ธรณีวิทยาและปิโตรเลียม, การเดินเรือ, แพลงก์ตอนวิทยา(Planktology)

ประกอบด้วยหมวดวิชา 1.นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ (Ecology and Biodiversity) 2.สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Environment and Oceanography) 3.เทคโนโลยีประมงทะเล (Marine Fisheries and Maritime) 4.เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (Marine Biotechnology)

ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมประมง [Department of Technology and Fishery Innovation]แก้ไข

ให้การเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ ที่หลากหลายด้านการประมง โดยเน้นการเรียนรู้ผ่าน การสร้างโครงงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการประมง ผลิตภัณฑ์ประมง และวิทยาศาสตร์ทางน้ำ

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาประมง
  • วิชาเอกการจัดการประมง
  • วิชาเอกชีววิทยาประมง
  • วิชาเอกผลิตภัณฑ์ประมง
  • วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทางทะเล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการประมง
 • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการประมง
 • สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ)

การขยายโอกาสการศึกษาแก้ไข

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการเปิดรับนิสิต ณ วิทยาเขตกำแพงแสน [9] ในปีการศึกษา 2554 เป็นรุ่นแรก จำนวน 50 คน ดำเนินการโดยสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตกำแพงแสนคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

พื้นที่คณะแก้ไข

ส่วนกลางแก้ไข

 
เรือวิจัย เกษตรศาสตร์2

ตั้งอยู่ทิศเหนือของวิทยาเขตบางเขน

 • อาคารบุญอินทรัมพรรย์ เป็นที่ทำการ ภาควิชาชีววิทยาประมง ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง สำนักงานคณบดี สำนักงานเลขานุการคณะฯ ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ และห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ
 • อาคารเมฆบุญพราหมณ์ เป็นที่ทำการ ภาควิชาการจัดการประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • อาคารโชติสุวัตถิ เป็นที่ทำการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
 • อาคารวลัยลักษณ์
 • อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์ เป็นที่ทำการ ห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐาน
 • อาคารทัสนีย์สรสุชาติ เป็นที่ทำการ โรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ
 • โรงงานต้นแบบอาหารสัตว์น้ำ
 • อาคารวิทย์ธารชลานุกิจ เป็นที่ทำการ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

ส่วนภูมิภาคแก้ไข

สถานีวิจัย ทำการวิจัย บริการวิชาการ และฝึกงานสำหรับนิสิตของคณะและนักศึกษาของจากสถาบันอื่น

เรือวิจัย

ความสัมพันธ์กับองค์กรนอกมหาวิทยาลัยแก้ไข

คณะประมง ความสัมพันธ์และหรือ MoU กับองค์กรต่างๆดังต่อไปนี้

ในประเทศแก้ไข

หน่วยงานแก้ไข

สถาบันการศึกษาแก้ไข

ต่างประเทศแก้ไข

นานาชาติแก้ไข

 • Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)
 • Network of Aquaculture in Asia-Pacific (NACA)

เอเชียบูรพาแก้ไข

 • Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)
 • Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan
 • Faculty of Fisheries, Kagoshima University, Japan
 • Faculty of Fisheries Sciences, Graduate School of Fisheries Sciences, Hokkaido University, Japan
 • Faculty of Agriculture, Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences, School of Agriculture,Kyushu University, Japan
 • The College of Environmental and Marine Science and Technology, Pukyong National University, South Korea
 • South China Agriculture University, China
 • The College of Fisheries and Life Science, Shanghai Ocean University, China

เอเชียอาคเนย์แก้ไข

 • Faculty of Fisheries and Marine Sciences Diponegoro University, Semarang, Indonesia
 • Faculty of Fisheries and Marine Science, Haluoleo University, Anduonohu Kendari, Indonesia
 • Faculty of Agrotechnology and Food Science, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
 • College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University, Vietnam

โอเชียเนียแก้ไข

 • University of the Sunshine Coast, Australia

อเมริกาแก้ไข

 • Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), Brazil

ชีวิตและกิจกรรมในคณะแก้ไข

 
กิจกรรมชิงธงมีนกร หนึ่งในกิจกรรมรับน้อง
 • ชื่อเรียกเหล่านิสิตคณะ : มีนกร เป็นชื่อที่ใช้เรียกนิสิตของคณะประมง
 • เพลงคณะ

พวกเราคณะประมง คณะประมง คณะประมง ทุกคนจำนงค์ เจาะจงศึกษาตั้งใจ เพิ่มพูนสัตว์น้ำมีปลา ปูหอยนานาอาหารเมืองไทย วิธีการใด หมายใจมุ่งส่งเสริมพลัน ตรวจตราวารี มีปลามีปู คุ้มครองจ้องรู้คอยดูแลมัน หมายมุ่งสงวนชีวัน ศึกษาเลือกสรรค์ พูนพันธ์ทวี พวกเราคณะประมง เรานี้ดำรงคงสามัคคี วิชาเรามี พร้อมพลี เพื่อชาติสมบูรณ์

 • สัตว์สัญลักษณ์คณะ : ปลากระโทงแทง เป็นปลาที่รวดเร็วที่สุดในโลก และมีลักษณะสง่างาม เปรียบเสมือนนิสิตคณะประมง ได้นำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ เข็ม(หรือ"ติ้ง") หัวเข็มขัด เสื้อ ของนิสิต
 • เข็มคณะ : ด้านหน้าเป็นรูปปลากระโทงแทง อีกด้านโยงด้วยโซ่สมอ มี 3 สี คือ เงิน ทอง และน้ำทะเล

ตัวอย่างสัญลักษณ์มีนกร(ไม่เป็นทางการ)

 • หัวเข็มขัดมีนกร : ทำด้วยวัสดุโลหะขัดมีสีเข้มคล้ายหัวเข็มขัดนิสิตของมหาวิทยาลัย สลักรูปปลากระโทงแทงและอักษร"มีนกร"
 • เสื้อคณะ : มักทำด้วยผ้าหนาและแน่น สีน้ำเงินเข้ม ด้านหลังปักลายปลากระโทงแทงและ/หรือลายสมอ
 
ชีวิตนิสิตคณะประมง

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆที่นิสิตชั้นปีนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

 • ปี 1 กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมติวหนังสือ กิจกรรมบายเนียร์
 • ปี 2 กิจกรรมออกค่ายประมงอาสาพัฒนาชนบท
 • ปี 3 กิจกรรมออกร้านนิสิตประมงซีฟู้ดในงานสัปดาห์เกษตรแห่งชาติ
 • ปี 4 บริหารกิจกรรมของนิสิตคณะประมงโดยภาพรวมและจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับนิสิตปี1

อนาคตหลังจบการศึกษา การทำงานของบัณฑิตแก้ไข

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะประมงกว่า2000คน (2535)[12] สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของหน่วยงานราชการ โครงการในพระราชดำริ สถาบันการศึกษา-วิจัย และอุตสาหกรรมต่างๆ และศึกษาต่อ ทั้งด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร การสาธารณสุขแพทย์ เภสัชกรรม สิ่งแวดล้อม อาหาร โลจิสติกส์ ฯลฯ

การจัดการประมงแก้ไข

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรชีวภาพ เช่น ประมงจังหวัด ผู้จัดการเขตของบ. เศรษฐกร นักส่งเสริมการาลงทุน นักการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ฯลฯ
 • หน่วยงาน: กรมประมง, ด่านตรวจสัตว์น้ำ, กรมพัฒนาที่ดิน, CP, ธกส., สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ฯลฯ
 • ศึกษาต่อ: MBA

ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์การประมงแก้ไข

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลชีวภาพ เช่น นักไวรัสวิทยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ
 • หน่วยงาน: CP, บ.Siam Oceanworld, บมจ.Thailux enterprise, บ.Fashion Food, กรมประมง ฯลฯ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก้ไข

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสายพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์และพืชน้ำ เช่น ผู้จัดการฟาร์ม ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์ นักโภชนาการสัตว์น้ำ สัตวบาล ฯลฯ
 • หน่วยงาน: CP, บ.Asian Feed mills, บ.king power, บ.Aquabizmagazine,บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ , กรมประมง, เจ้าของกิจการ ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ประมงแก้ไข

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงและอาหารทะเล เช่น นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ผู้จัดการโรงงานอาหาร-ยา นักจุลชีววิทยา นักวิจัยและพัฒนา วางแผนการผลิต sale engineerฯลฯ
 • หน่วยงาน: CP, บมจ.Thai Union(TUF), UFP, บ.ทวีวงษ์อุตสาหกรรมอาหาร, บ.Royal Foods, บ.Sunsweet, บ.Greater Pharma, Hershey Company(USA), สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(FoSTAT),สถาบันอาหาร, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง(TFFA), อย., กรมประมง, มกอช, การบินไทย, ธกส. ฯลฯ
 • ศึกษาต่อ: วิทยาศาสตร์การอาหาร, โภชนาการ, วิศวกรรมอุตสาหการ, MBA ฯลฯ

วิทยาศาสตร์ทางทะเลแก้ไข

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางทะล เช่น นักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ฯลฯ
 • หน่วยงาน: CP, กรมประมง, Siam Ocean World, บ.Sheico, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล ฯลฯ
 • ศึกษาต่อ: ธรณีวิทยา ฯลฯ

บุคคลสำคัญแก้ไข

นิยาย ภาพยนตร์ และ สารคดีแก้ไข

คณะประมงเป็นเนื้อหาในสารคดี และฟิกชั่นในนิยาย ภาพยนตร์ เช่น บุญชู , Final Score 365วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ , ดอกบัวขาว

อ้างอิงแก้ไข

 1. "การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-14. สืบค้นเมื่อ 2011-04-19.
 2. 2.0 2.1 "ทศวรรษแรกของมหาวิทยาลัย". มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-14. สืบค้นเมื่อ 2010-02-16.
 3. "พรบ.ม.เกษตร๒๔๘๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
 4. "ประวัติความเป็นมา". ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-25. สืบค้นเมื่อ 2010-02-16.
 5. 5.0 5.1 "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนี สรสุชาติ". หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 6. "ทศวรรษที่สามของมหาวิทยาลัย". มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-13. สืบค้นเมื่อ 2010-02-16.
 7. "ประวัติภาควิชา". ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-07. สืบค้นเมื่อ 2010-03-07.
 8. "ประวัติ". ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-01. สืบค้นเมื่อ 2010-03-07.
 9. http://www.fish.ku.ac.th/pdf/Fisheries%20KPS.pdf
 10. "กำธรเชื่อบ่ายมีคำตอบคอนเทนเนอร์ แสมสาร". บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. จำกัด. สืบค้นเมื่อ February 17, 2011.[ลิงก์เสีย]
 11. "ประมง". สุนทราภรณ์ บ้านคนรักสุนทราภรณ์.
 12. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-03. สืบค้นเมื่อ 2011-07-11.
 13. "ศ.ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลา...กับข้อคิดการสนทนาที่กินใจ". MAC EDUCATION.

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องแก้ไข