คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อังกฤษ: Faculty of Agriculture, Khon Kaen University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้ถือว่าเป็นคณะแรกตั้งของการสถาปนามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์แห่งแรกในภูมิภาค

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
AGKKU.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Agriculture,
Khon Kaen University
อักษรย่อกษ. / AG
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
วันก่อตั้ง24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (57 ปี)[1]
คณบดีรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
(พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน)
วารสารวารสารแก่นเกษตร
สีประจําคณะ     สีเขียว
สัญลักษณ์ควาย และคันไถ
เว็บไซต์ag.kku.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการเร่งด่วนในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อ พ.ศ. 2505[2]

คณะเกษตรศาสตร์ได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 49 คน ซึ่งการเรียนการสอนในสองปีแรกนั้น ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยมหิดล) อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์[3]

เมื่อต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นปีการศึกษาที่ 3 อาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดของคณะฯ ก็ได้ย้ายมาศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น ณ บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปัจจุบัน โดยใช้สถานที่ของตึกคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์เป็นทั้งห้องเรียนและห้องทำงานอาจารย์ ต่อมารัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตร์มาตั้งแต่ต้น ได้อนุมัติเงินเป็นค่าก่อสร้างตึกคณะฯ ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 โดย Sir Stephen Wire เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย[4]

ตึกคณะเกษตรศาสตร์สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2510 และได้ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510

คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสอนนักศึกษาในภาควิชาต่างๆ เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านเกษตรทั่วไป และมีความสามารถเฉพาะสาขา และมีหน้าที่ทำการดำเนินงานวิจัยทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการสอน การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัญลักษณ์แก้ไข

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ควาย และคันไถ หมายถึง การทำนาในสมัยก่อน ต้องใช้ควายและคันไถเป็นเครื่องมือในการปลูกข้าว เป็นรากฐานของการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทย

 • สีประจำคณะ

     สีเขียว

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น[5]
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ร่วมทุกสาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.)

 • สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

สาขาวิชาประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาการประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการประมง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการประมง

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

สาขาวิชาพืชสวน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาพืชสวน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาพืชสวน

สาขาวิชาพืชไร่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาพืชไร่
 • สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ พิมล กลกิจ พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 (รักษาการแทนฯ)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กวี จุติกุล 1 ธันวาคม 2510 - พ.ศ. 2529
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ อภินันทร์ พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อารันต์ พัฒโนทัย พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอนก โตภาคงาม พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ์

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551

8. รองศาสตราจารย์ อนันต์ พลธานี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
9. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พ.ศ. 2555 - 2562
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ดูเพิ่ม รายนามบุคคลที่มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ รายนามดังกล่าว จัดเรียงชื่อและนามสกุลตามตัวอักษร

อ้างอิงแก้ไข

 1. สำนักงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ได้เปิดรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรกขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2507 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 107 คน แยกเป็นนักศึกษาวิชาเกษตรศาสตร์ 49 คน และวิศวกรรมศาสตร์ 58 คน ดังนั้นผู้เขียนจึงขอยึดตามวันที่ดังกล่าว ดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 33
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "ประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 6
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 64
 5. ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูเพิ่มแก้ไข

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", ขอนแก่น 18 ปี, 2525, หน้า 61 - 76
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, "คณะเกษตรศาสตร์", 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537, หน้า 32 - 35

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข