คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการปรับปรุงหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรวม วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเป็น คณะสิ่งแวดล้อม[1]

คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University Rebranded Logo TH.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Environment,
Kasetsart University
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 - วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม
11 มิถุนายน พ.ศ. 2539 - ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - คณะสิ่งแวดล้อม
คณบดีผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ
สีประจำคณะ     สีเขียวอมทอง
สัญลักษณ์ลูกโลกรวมกับใบไม้
เพลงมาร์ชคณะสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์www.envi.ku.ac.th

ประวัติแก้ไข

สมัยวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมแก้ไข

เมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดทำหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย ต่อมา ได้มีการประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรทางด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น หลังจากนั้น จึงมีการเสนอหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเริ่มรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2520

ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการเสนอ "โครงการจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม" ขึ้น และได้เปลี่ยนเป็น "วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม" โดยได้รับการอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้วันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันสถาปนาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม"

สมัยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก้ไข

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2538 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดตั้ง “ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พุทธศักราช 2539 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 และเริ่มรับนิสิตระดับปริญญาตรีรุ่นแรกในปีเดียวกัน [2]

ประวัติคณะสิ่งแวดล้อมแก้ไข

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงหน่วยงานโดยโอนทรัพย์สินบุคลากรและนิสิตจากวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่

หน่วยงานแก้ไข

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในอนาคตแก้ไข

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Natural Resource Management and Environmental Information Systems)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ไทย)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ไทย)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ไทย)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณบดีมาแล้ว 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้[3]

ทำเนียบคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐานแก้ไข

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา QS world university ranking by subject [4] คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในกลุ่ม Natural Sciences สาขา Environmental Sciences ติดต่อกันหลายปี รายละเอียดดังนี้

QS World University Rankings by Subject
ปี 2020 ปี 2019 ปี 2018 ปี 2017 ปี 2016
สาขา อันดับ สาขา อันดับ สาขา อันดับ สาขา อันดับ สาขา อันดับ
Environmental Sciences 251-300 Environmental Sciences 251-300 Environmental Sciences 201-250 Environmental Sciences 201-250 Environmental Sciences 251-300

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2020 [5]แก้ไข

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 251-300 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2019 [6]แก้ไข

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 251-300 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2018 [7]แก้ไข

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 201-250 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2017 [8]แก้ไข

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 201-250 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2016 [9]แก้ไข

กลุ่ม Natural Sciences

อันดับที่ 251-300 ของโลก

- สาขา Environmental Sciences

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก้ไข

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องจากพระราชดำริ โดยมอบหมายโครงการสหวิทยาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อมาคือ วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76100 ต่อมาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมได้ถูกยุบและโอนไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบโครงการนี้จึงไปอยู่กับคณะสิ่งแวดล้อมด้วย

บุคคลสำคัญแก้ไข

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรและนิสิตเก่าที่สร้างคุณประโยชน์แก่วงการสิ่งแวดล้อม อาทิ

อ้างอิงแก้ไข

 1. การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 11/2555 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Dean/2555/11-55.pdf
 2. https://www.sci.ku.ac.th/news/wp-content/uploads/2016/09/50year2.pdf. หนังสือ "5 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" : พ.ศ. 2539 - จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มก.
 3. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดี เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 4. https://www.topuniversities.com/. "QS World University Rankings by Subject"
 5. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2020/environmental-studies "QS World University Rankings by Subject 2020"
 6. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/environmental-studies. "QS World University Rankings by Subject 2019"
 7. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2018/environmental-studies. "QS World University Rankings by Subject 2018"
 8. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2017/environmental-studies. "QS World University Rankings by Subject 2017"
 9. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/environmental-studies. "QS World University Rankings by Subject 2016"
 10. http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p189.html/ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ศาสตรจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว”
 11. http://www.bedo.or.th/bedo/content.php?id=92/. คณะกรรมการ - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 12. ไฟล์:///C:/Users/USER/Downloads/Fulltext%2310_214296.pdf. ภาคผนวก ก ประวัติผู้ควบคุมการผลิตและผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข