กรมแผนที่ทหาร เป็นหน่วยงานย่อยในกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่สำรวจและทำแผนที่ของประเทศเพื่อรักษาอธิปไตยและเขตแดนประเทศให้ถูกต้อง[1] เป็นที่รวบรวมเอกสารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปักปันเขตแดน ทั้งประเทศ รวมไปถึงการรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ทั้งหมดของประเทศไทย ปัจจุบัน พลโท[2] ชาคร บุญภักดี เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร​[3]มี พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ​[4]และ พลตรี มนูกิจ พัดเจริญ เป็นรองเจ้ากรมแผนที่ทหาร​[5]

กรมแผนที่ทหาร
ประจำการพ.ศ. 2500; 67 ปีที่แล้ว (2500)
ประเทศ ไทย
เหล่า กองทัพบกไทย
ขึ้นกับกองทัพไทย
กองบัญชาการถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์www.rtsd.mi.th
ผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมแผนที่ทหารพลโท ชาคร บุญภักดี

ประวัติ แก้

ในรัชสมัยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงเวลาที่ต่างชาติทำการเข้ามาเป็นอาณานิคม โดยในเวลานั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับเขตแดนประเทศ อันเป็นความสำคัญในการเป็นเอกราชของประเทศไทย โดยมีดำริให่ทำแผนที่แผนใหม่ ด้วยความรู้จากประเทศฝ่ายตะวันตก[6]

ใน พ.ศ. 2416 หลักจากที่เสด็จประพาสแหลมมลายู ชวา อินเดียทรงได้พบอดียรองกงสุลอังกฤษ นายเฮนรี่ อลาบาสเตอร์ ได้กราบบังคมทูลถวายคำแนะนำในสำรวจและทำแผนที่ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทำแผนที่ทดลอง ใน พ.ศ. 2418

โดยมีผู้ช่วยเป็น หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา) นายทัด ศิริสัมพันธ์ นายสุด และ ม.ร.ว. เฉลิม โดยเริ่มภายในพระนครก่อน เพื่อตัดถนนเจริญกรุงและวางสายโทรเลขไปยังพระตะบอง และแผนที่บริเวณปากอ่าวและเข้าร่วมสำรวจกับกองแผนที่อินเดีย และอังกฤษแล้วทรง ตั้งกองแผนที่ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2424 โดยสังกัดฝ่ายพระกลาโหม ซึ่งมีหน้าที่บัญชาการหัวเมืองและทหารฝ่ายใต้ในขณะนั้น โดยให้พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร (กรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็ก เป็นผู้ดูแล

การจัดส่วนราชการ[7] แก้

1. หน่วยบัญชาการ

 • กองกำลังพล
 • กองแผนและโครงการ
 • กองธุรการ
 • กองการเงิน
 • แผนกงบประมาณ

2. หน่วยปฏิบัติการ

 • กองยีออเดซีและยีออฟิสิกส์
 • กองเขตแดนระหว่างประเทศ
 • กองบินถ่ายภาพทางอากาศ
 • กองทำแผนที่
 • กองภูมิศาสตร์
 • กองพิมพ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
 • สำนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตรูปถ่ายทางอากาศ

3. หน่วยสวนสนับสนุนและบริการ

 • กองคลังแผนที่
 • กองบริการ
 • กองพยาบาล

4. หน่วยการศึกษา

 • โรงเรียนแผนที่

รายชื่อเจ้ากรมแผนที่ทหาร แก้

 1. พระวิภาคภูวดล (มิสเตอร์ เจมส์ แมคคาธี) (พ.ศ. 2428 - 2444)
 2. มิสเตอร์ โรแนลด์ ดับเบิลยู กิบลิน (พ.ศ. 2444 - 2452)
 3. พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) (พ.ศ. 2452 - 2453)
 4. พลตรี พระยาภักดีภูธร (ชื่น ภักดีกุล) (พ.ศ. 2453 - 2472)
 5. พลโท พระยาศัลวิธารนิเทศ (แอบ รักตะประจิต) (พ.ศ. 2472 - 2475)
 6. พลตรี พระรณรัฐวิภาคกิจ (อุ่น วิโรจน์เพ็ชร) (พ.ศ. 2475 - 2487)
 7. พลตรี วิภัติภูมิประเทศ (วิภัติ วิภัติภูมิประเทศ) (พ.ศ. 2487 - 2491)
 8. พลตรี หลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุญนาค) (พ.ศ. 2491 - 2500)
 9. พลโท ฉลอง อุชุโกมล (พ.ศ. 2500 - 2504)
 10. พลโท บุศรินทร์ ภักดีกุล (พ.ศ. 2504 - 2508)
 11. พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช (พ.ศ. 2508 - 2516)
 12. พลโท ชุมพร กุลเกษม (พ.ศ. 2516 - 2523)
 13. พลโท สวัสดิ์ ปัจฉิมะกุล (พ.ศ. 2523 - 2526)
 14. พลโท บัลลังก์ ขมะสุนทร (พ.ศ. 2526 - 2527)
 15. พลโท วิเชียร จันทร์เพ็ญศรี (พ.ศ. 2527 - 2528)
 16. พลเอก ผิน เกสร (รรก.) (พ.ศ. 2528 - 2528)
 17. พลโท วิเชียร สังข์ไพรวัน (พ.ศ. 2528 - 2531)
 18. พลโท เมธี สมุทรักษ์ (พ.ศ. 2531 - 2534)
 19. พลโท แผ้ว แผ้วพิษากุล (พ.ศ. 2534 - 2535)
 20. พลโท ธรรมนูญ อุดมสรยุทธ (พ.ศ. 2535 - 2537)
 21. พลโท อนันต์ ภูลสนอง (พ.ศ. 2537 - 2539)
 22. พลโท สุรพล ชินะจิตร (พ.ศ. 2539 - 2543)
 23. พลโท ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา (พ.ศ. 2543 - 2546)
 24. พลโท ภาณุศักดิ์ สว่างเนตร (พ.ศ. 2546 - 2548)
 25. พลโท วิชิต สาทรานนท์ (พ.ศ. 2548 - 2550)
 26. พลโท แดน มีชูอรรถ (พ.ศ. 2550 - 2551)
 27. พลตรี อมรเทพ โรจนสโรช (รรก.) (พ.ศ. 2551 - 2552)
 28. พลโท อมรเทพ โรจนสโรช (พ.ศ. 2552 - 2554)
 29. พลโท นพดล โชติศิริ (พ.ศ. 2554 - 2557)
 30. พลโท กฤษณ์ รัมมนต์ (พ.ศ. 2557 - 2559)
 31. พลโท กฤษฎิ์ ยิ้มสู้ (พ.ศ. 2559 - 2561)
 32. พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ (พ.ศ. 2561 - 2562)
 33. พลโท บรรเจิด รามโกมุท (พ.ศ. 2562 - 2563)
 34. พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-20. สืบค้นเมื่อ 2015-02-06.
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 39 ข หน้า 5 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 13 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 16 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 209 ง หน้า 17 วันที่ 30 สิงหาคม 2566
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-09-11. สืบค้นเมื่อ 2015-02-06.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-20. สืบค้นเมื่อ 2015-02-06.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°45′04″N 100°29′43″E / 13.751°N 100.4953°E / 13.751; 100.4953