กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จัดการแข่งขันวันที่ 8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2536มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 44 25 32 101
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 29 26 85
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 16 12 17 45

อ้างอิงแก้ไข