กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: University Games of Thailand) เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาหลากหลายชนิดระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2513

ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)

ประวัติแก้ไข

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมีความเป็นมานับแต่ก่อนปี พ.ศ. 2500 มีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขึ้น แต่ยังมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมไม่มากนัก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการแข่งขันครั้งนั้นยังไม่ได้เรียกว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการแข่งขันก็ไม่ได้มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิดอย่างเช่นในปัจจุบัน

จนกระทั่ง พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันโดยเพิ่มชนิดกีฬาเป็น 12 ชนิด ใช้เวลาจัดการแข่งขันประมาณ 1 สัปดาห์ และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำนวน 8 มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขัน

สรุปการจัดแข่งขันแก้ไข

ครั้งที่ ประจำปี
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ พิธีเปิด พิธีปิด สถิติ เจ้าเหรียญทอง Ref.
มหาวิทยาลัย นักกีฬา ชนิดกีฬา เหรียญทอง
1 2513 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 8 12   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 2515   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 ธันวาคม พ.ศ. 2515 7 ธันวาคม พ.ศ. 2515 12 15   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 2517   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2517 4 มกราคม พ.ศ. 2518 13 12   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2518 4 มกราคม พ.ศ. 2519 11 13   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5 2519   มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2519 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519 13 13   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 2521   มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521 6 มกราคม พ.ศ. 2522 13 18   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7 2522   มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2522 16 ธันวาคม พ.ศ. 2522 13 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8 2523 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2523 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 13 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 2524   มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2524 31 ตุลาคม พ.ศ. 2524 13 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10 2525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2525 31 ตุลาคม พ.ศ. 2525 13 17   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11 2526   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24 ตุลาคม พ.ศ. 2526 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526 13 18   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12 2527 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 31 ตุลาคม พ.ศ. 2527 13 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13 2528   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 26 4,292 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14 2529   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2529 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 27 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2530 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 31 24   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16 2531 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2531 24 ตุลาคม พ.ศ. 2531 34 19   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17 2532 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ตุลาคม พ.ศ. 2532 27 ตุลาคม พ.ศ. 2532 33 19   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 2533   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 36 20   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 2534   มหาวิทยาลัยมหิดล 8 มกราคม พ.ศ. 2535 15 มกราคม พ.ศ. 2535 36 5,636 22   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 2535   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 มกราคม พ.ศ. 2536 15 มกราคม พ.ศ. 2536 36 22   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 2536   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 39 23   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 2537   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 37 23   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 2538   สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 26 มกราคม พ.ศ. 2539 36 3,798 15   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 2539   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14 มกราคม พ.ศ. 2540 21 มกราคม พ.ศ. 2540 42 21 172   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25 2540   มหาวิทยาลัยมหิดล 9 มกราคม พ.ศ. 2541 16 มกราคม พ.ศ. 2541 41 16 163   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 2541   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม พ.ศ. 2542 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 46 21   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2542 10 ธันวาคม พ.ศ. 2542 51 18 143   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 2543   มหาวิทยาลัยณิวัฒนา 7 มกราคม พ.ศ. 2544 14 มกราคม พ.ศ. 2544 18 186 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
29 2544   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2544 16 ธันวาคม พ.ศ. 2544 58 25 217   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 2545 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11 มกราคม พ.ศ. 2546 18 มกราคม พ.ศ. 2546 58 21 194 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
31 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 17 มกราคม พ.ศ. 2547 61 22 234   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [1]
32 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 มกราคม พ.ศ. 2548 15 มกราคม พ.ศ. 2548 102 20 204   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [2]
33 2548   มหาวิทยาลัยมหิดล 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 110 23 259   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [3]
34 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 26 มกราคม พ.ศ. 2550 115 25 255   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ [4]
35 2550 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 14 มกราคม พ.ศ. 2551 115 25   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [5]
36 2551   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 11 มกราคม พ.ศ. 2552 18 มกราคม พ.ศ. 2552 117 27   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [6]
37 2554   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 มกราคม พ.ศ. 2553 30 มกราคม พ.ศ. 2553 112 25 262   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [7]
38 2553   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 มกราคม พ.ศ. 2554 22 มกราคม พ.ศ. 2554 117 25 259   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [8]
39 2554   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 117 26 295   สถาบันการพลศึกษา [9]
40 2555   สถาบันการพลศึกษา 10 มกราคม พ.ศ. 2556 19 มกราคม พ.ศ. 2556 110 30 339   สถาบันการพลศึกษา [10]
41 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 มกราคม พ.ศ. 2557 22 มกราคม พ.ศ. 2557 112 27 340   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [11]
42 2557   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 24 มกราคม พ.ศ. 2558 114 31 353   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [12]
43 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 มกราคม พ.ศ. 2559 18 มกราคม พ.ศ. 2559 111 24 319   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [13]
44 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 108 26 375   สถาบันการพลศึกษา [14]
45 2560   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 22 มกราคม พ.ศ. 2561 31 มกราคม พ.ศ. 2561 112 37 430   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี [15]
46 2561   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 มกราคม พ.ศ. 2562 20 มกราคม พ.ศ. 2562 85 36 413   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี [16]
47 2562 มหาวิทยาลัยรังสิต 10 มกราคม พ.ศ. 2563 19 มกราคม พ.ศ. 2563   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
48 2563   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การแข่งขันในอนาคต

สถิติแก้ไข

เจ้าภาพจัดการแข่งขันแก้ไข

สถาบันการศึกษา จำนวนครั้ง ครั้งที่เป็นเจ้าภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
ครั้งที่ 4, ครั้งที่ 10, ครั้งที่ 15, ครั้งที่ 27, ครั้งที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 11, ครั้งที่ 21, ครั้งที่ 38
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 8, ครั้งที่ 16, ครั้งที่ 31
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
ครั้งที่ 3, ครั้งที่ 22, ครั้งที่ 29, ครั้งที่ 37
เจ้าภาพร่วม
4
ครั้งที่ 5, ครั้งที่ 6, ครั้งที่ 7, ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
ครั้งที่ 13, ครั้งที่ 18, ครั้งที่ 24, ครั้งที่ 36
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
ครั้งที่ 20, ครั้งที่ 26, ครั้งที่ 42
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
ครั้งที่ 12, ครั้งที่ 17, ครั้งที่ 41
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ครั้งที่ 19, ครั้งที่ 25, ครั้งที่ 33
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ครั้งที่ 14, ครั้งที่ 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ครั้งที่ 32, ครั้งที่ 44
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
ครั้งที่ 23
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
1
ครั้งที่ 28
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1
ครั้งที่ 30
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ครั้งที่ 35
สถาบันการพลศึกษา
1
ครั้งที่ 40
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
ครั้งที่ 43
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1
ครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1
ครั้งที่ 46
มหาวิทยาลัยรังสิต
1
ครั้งที่ 47
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
ครั้งที่ 48
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1
ครั้งที่ 49

สรุปเหรียญการแข่งขันตลอดกาลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

[https://www.thairath.co.th/content/1190467 https://www.facebook.com/355371284531500/posts/1709392805796001/]

ดูเพิ่มแก้ไข